web stats
Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : کنون ای خردمند وصف خرد ,‬ ‫بدين جايگه گفتن اندرخورد

چنین گفت فردوسی پاکزاد : کنون ای خردمند وصف خرد ,‬ ‫بدين جايگه گفتن اندرخورد

‫‪ستايش خرد‬

کنون ای خردمند وصف خرد‬
‫بدين جايگه گفتن اندرخورد‬
‫کنون تا چه داری بيار از خرد‬
‫که گوش نيوشنده زو برخورد‬
‫خرد بهتر از هر چه ايزد بداد‬
‫ستايش خرد را به از راه داد‬
‫خرد رهنمای و خرد دلگشای‬
‫خرد دست گيرد به هر دو سرای‬
‫ازو شادمانی وزويت غميست‬
‫وزويت فزونی وزويت کميست‬
‫خرد تيره و مرد روشن روان‬
‫نباشد همی شادمان يک زمان‬
‫چه گفت آن خردمند مرد خرد‬
‫که دانا ز گفتار از برخورد‬
‫کسی کو خرد را ندارد ز پيش‬
‫دلش گردد از کرده ی خويش ريش‬
‫هشيوار ديوانه خواند ورا‬
‫همان خويش بيگانه داند ورا‬
‫ازويی به هر دو سرای ارجمند‬
‫گسسته خرد پای دارد ببند‬
‫خرد چشم جانست چون بنگری‬
‫تو بی چشم شادان جهان نسپری‬
‫نخست آفرينش خرد را شناس‬
‫نگهبان جانست و آن سه پاس‬
‫سه پاس تو چشم است وگوش و زبان‬
‫کزين سه رسد نيک و بد بی گمان‬
‫خرد را و جان را که يارد ستود‬
‫و گر من ستايم که يارد شنود‬
‫حکيما چو کس نيست گفتن چه سود‬
‫ازين پس بگو کافرينش چه بود‬
‫تويی کرده ی کردگار جهان‬
‫ببينی همی آشکار و نهان‬
‫به گفتار دانندگان راه جوی‬
‫به گيتی بپوی و به هر کس بگوی‬
‫ز هر دانشی چون سخن بشنوی‬
‫از آموختن يک زمان نغنوی‬
‫چو ديدار يابی به شاخ سخن‬
‫بدانی که دانش نيابد به من‬

فردوسی

Ferdowsi 1

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*