Home / Literature / سروده ای از پروین اعتصامی : تير و کمان‬

سروده ای از پروین اعتصامی : تير و کمان‬

پروین اعتصامی 2

 

‫‫تير و کمان‬

*

‫‫
‫گفت تيری با کمان، روز نبرد‬
کاين ستمکاری تو کردی، کس نکرد‬
‫تيرها بودت قرين، ای بوالهوس‬
در فکندی جمله را در يک نفس‬
‫ما ز بيداد تو سرگردان شديم‬
همچو کاه اندر هوا رقصان شديم‬
‫خوش بکار دوستان پرداختی‬
‫بر گرفتی يک يک و انداختی‬
‫من دمی چند است کاينجا مانده ام‬
ديگران رفتند و تنها مانده ام‬
‫بيم آن دارم کازين جور و عناد‬
‫بر من افتد آنچه بر آنان فتاد‬
‫ترسم آخر بگذرد بر جان من‬
آنچه بگذشتست بر ياران من‬
‫زان همی لرزد دل من در نهان
که در اندازی مرا هم ناگهان‬
‫از تو ميخواهم که با من خو کنی‬
‫بعد ازين کردار خود نيکو کنی‬
‫زان گروه رفته نشماری مرا‬
‫مهربان باشی، نگهداری مرا‬
‫به که ما با يکدگر باشيم دوست‬
پارگی خرد است و اميد رفوست‬
‫يکدل ار گرديم در سود و زيان‬
‫اين شکايتها نيايد در ميان‬
‫گر تو از کردار بد باشی بری‬
کس نخواهد با تو کردن بدسری‬
‫گر بيک پيمان، وفا بينم زتو‬
‫يک نفس، آزرده ننشينم ز تو‬
‫گفت با تير از سر مهر، آن کمان‬
‫در کمان، کی تير ماند جاودان‬
‫شد کمان را پيشه، تير انداختن‬
تير را شد چاره با وی ساختن‬
‫تير، يکدم در کمان دارد درنگ‬
اين نصيحت بشنو، ای تير خدنگ‬
‫ما جز اين يک ره، رهی نشناختيم‬
هر که ما را تير داد، انداختيم‬
‫کيست کاز جور قضا آواره نيست‬
‫تير گشتی، از کمانت چاره نيست‬
‫عادت ما اين بود، بر ما مگير‬
‫نه کمان آسايشی دارد، نه تير‬
‫درزی ايام را اندازه نيست‬
جور و بد کاريش، کاری تازه نيست‬
‫چون ترا سر گشتگی تقدير شد
‫بايدت رفت، ار چه رفتن دير شد‬
‫زين مکان، آخر تو هم بيرون روی‬
کس چه ميداند کجا يا چون روی‬
‫از من آن تيری که ميگردد جدا‬
من چه ميدانم که رقصد در هوا‬
‫آگهم کاز بند من بيرون نشست‬
‫من چه ميدانم که اندر خون نشست‬
‫تير گشتن در کمان آسمان‬
‫بهر افتادن شد، اين معنی بدان‬
‫اين کمان را تير، مردم گشته اند‬
‫سر کار اينست، زان سر گشته اند‬
‫چرخ و انجم، هستی ما ميبرند‬
‫ما نمی بينيم و ما را ميبرند‬
‫ره نمی پرسيم، اما ميرويم‬
تا که نيروئيست در پا، ميرويم‬
‫کاش روزی زين ره دور و دراز‬
‫باز گشتن ميتوانستيم باز‬
‫کاش آن فرصت که پيش از ما شتافت‬
‫ميتوانستيم آنرا باز يافت‬
‫ديده ی دل کاشکی بيدار بود‬
تا کمند دزد بر ديوار بود‬

‫‫‫

پروین اعتصامی

 

پروین اعتصامی

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.