Home / Literature / سروده ای از فریده اکبری : شبیه پروانه

سروده ای از فریده اکبری : شبیه پروانه

poetry-11

 
شبیه پروانه

*

پروانه نبودم

اما پرواز ز تو آموختم
عشق نمیدانستم

اما عشق ز تو آموختم

در آغوش آتش افتادم

فریاد زدم

وای سوختم سوختم

دست به سوی من دراز کردی

اما توان برخاستن ام نبود

تا دست در دستت نهادم

در آغوش گرفته مرا سخت و بوسیدی

وای از نفس افتادم چه احساس زیبایی

تنت بوی خاکستر میداد

لبخند زدی گفتی پروانه نیستی

نازنین اما ز پروانه برتری

و بال های تو خاکستر شده بود

دیگر شبیه پروانه نبودی

فریده اکبری

 

About Mohammad Daeizadeh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*