web stats
Home / Literature / سروده ای از پروین اعتصامی : پايه و ديوار‬

سروده ای از پروین اعتصامی : پايه و ديوار‬

پروین اعتصامی 2

 

‫‫پايه و ديوار‬

*

‫‫
‫گفت ديوار قصر پادشهی‬
که بلندی، مرا سزاوار است‬
‫هر که مانند من سرافرازد‬
‫پايدار و بلند مقدار است‬
‫فرخم زان سبب که سايه ی من‬
‫جای آسايش جهاندار است‬
‫نقش بام و درم ز سيم و زر است‬
‫پرده ام از حرير گلنار است‬
‫در پناه من ايمن است ز رنج‬
‫شاه، گر خفته يا که بيدار است‬
‫سوی من، دزد ره نيابد از آنک‬
تا کمند افکند گرفتار است‬
‫همگی بر در منند گدای‬
هر چه مير و وزير و سالار است‬
‫قفل سيمم بنزد سيمگر است‬
پرده ی اطلسم ببازار است‬
‫با منش هيچ حيله در نگرفت‬
گرچه شبگرد چرخ، غدار است‬
‫باد و برفم بسی بخست و هنوز‬
‫قوت و استقامتم يار است‬
‫من ز تدبير خود بلند شدم‬
هر که کوته نظر بود خوار است‬
‫نيکبخت آنکه نيتش نيکوست‬
‫نيکنام آنکه نيک رفتار است‬
‫قرنها رفت و هيچ خم نشدم‬
گر چه دائم بپشت من بار است‬
‫اثر من بجای خواهد ماند‬
زانکه محکمترين آثار است‬
‫پايه گفت اينقدر بخويش مناز‬
در و ديوار و بام، بسيار است‬
‫اندر آنجا که کار بايد کرد‬
چه فضيلت برای گفتار است‬
‫نشنيدی که مردم هنری‬
هنر و فضل را خريدار است‬
‫معرفت هر چه هست در معنی است‬
‫نه درين صورت پديدار است‬
‫گرچه فرخنده است مرغ همای‬
چونکه افتاد و مرد، مردار است‬
‫از تو، کار تو پيشرفت نکرد‬
‫نکته ی ديگری درين کار است‬
‫همه سنگينی تو، روی من است‬
‫گر جوی، گر هزار خروار است‬
‫تو ز من داری اين گرانسنگی‬
پيکر بی روان، سبکسار است‬
‫همه بر پای، از ثبات منند‬
هر چه ايوان و بام و انبار است‬
‫گر چه اين کاخ را منم بنياد‬
‫سخن از خويش گفتنم عار است‬
‫کارها را شمردن آسان است‬
‫فکر و تدبير کار دشوار است‬
‫بار هر رهنورد، يکسان نيست‬
‫اين سبکبار و آن گرانبار است‬
‫هر کسی را وظيفه و عملی است‬
رشته ای پود و رشته ای تار است‬
‫وقت پرواز، بال و پر بايد‬
‫که نه اين کار چنگ و منقار است‬
‫همه پروردگان آب و گلند‬
هر چه در باغ از گل و خار است‬
‫عافيت از طبيب تنها نيست‬
‫هر ز دارو، هم از پرستار است‬
‫هر کجا نقطه ای و دائره ايست‬
‫قصه ای هم ز سير پرگار است‬
‫رو، که اول حديث پايه کنند‬
‫هر کجا گفتگوی ديوار است‬

‫‫‫

پروین اعتصامی

 

پروین اعتصامی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*