web stats
Home / Literature / سروده ای از عایشه درانی : خذ بلطفک حضرت خير النّسا فريادرس

سروده ای از عایشه درانی : خذ بلطفک حضرت خير النّسا فريادرس

Aeshah Dorani

 

خذ بلطفک حضرت خير النّسا فريادرس
برگزيده نور چشم مصطفا فريادرس
در بيابان فراق افتاده ام دستم بگير
هر زمان و ساعتم بهر خدا فريادرس
دست اميد من مضطر به اذيال کرم
معدن لطف و عطا کنز سخا فريادرس
آستانت تکيه گاه بی کسانست روز و شب
ذو العنايت بنت شاه انبياء فريادرس
راه تاريک است و منزل بس بعيد و خوفناک
شمع ايوان هدايت رهنما فريادرس
شد تبه کشتی مرا در بحر غم يا سيده
يد لطفت می توان سازد رها فريادرس
حل مشکل خواهم از عونت به هر حال الغياث
الغياث ای سروره، مشکل گشا فريادرس
در حقيقت راهنما و در طريقت پيشوا
شام هجران را توئی صبح ضياء فريادرس
در گلستان شريعت غنچة پرمعرفت
صيقل آئينة دل را صفا فريادرس
می کند وصف جميله بر فلک دامی ملک
رفعت تو برتر از اوج هما فريادرس
شيوة ذات مبارک عصمت و عفّت بود
زينت آل محمد مصطفی فريادرس
گوهر گنجينة خيرالخلايق فاطمه
راضيه مرضيه و هم ذوالحيا فريادرس
بحر الطاف و کرم لطفت نگنجد در عدد
فيض انعامت چو درّ بی بها فريادرس
عاصيم سر تا قدم غرقم به دريای فجور
عذر خواه عاصی امّت مرا فريادرس
کلب کويت گربخوانی سر به افلاکم رسد
مادر شاه شهيد کربلا فريادرس
دافع اشرار کونين از تو می جويم مدد
يا زکيه وصف تو رفع بلا فريادرس
مادر گيتی نزاده همچون تو عليا منزلت
جان و دل بادا تو را هر دم فدا فريادرس
خرّم آن روزی که بوسم آستان قدسيه
خاک کويت بهتر از مشک ختا فريادرس
بر درت افتاده چون خاکم نظر کن از کرم
ذرّة ايثار و بذلت کيميا فريادرس
منبع تعظيم و تمکين صاحب عزّ و شرف
فتح بسته شمع نور والضّحی فريادرس
آفتاب دين و ملّت شد منوّر از رخت
کامياب مستمند و بينوا فريادرس
زبده المنثور و ذوالإحسان و عالی همّتی
هم علوّی عاليه أعلی العلی فريادرس
هاشميه عابده هم زاهده هم شافعه
صاحبه هم صالحه شام و صبا فريادرس
قائمه معصومه و محروسه و هم ساجده
باطنه و ظاهره شمس الضّحی فريادرس
عالمه هم صايمه جاريه و هم واعيه
هم شفيعه شافع روز جزا فريادرس
حامده محموده و قاريه و هم ناصبه
مسجده و هم جميله ذوالعطا فريادرس
صايبه واجحه، هم شاهده هم دانيه
زهره و هم طاهره فخر النّسا فريادرس
دانيه و دايمه و بانيه هم راکعه
طيبه و ناصبه آل عبا فريادرس
داعيه و مکتبه هم سليمه حجته
بانيه و باسطه يا مشفقا فريادرس
فاتحه و راغبه و هم رفيعه غيبه
بکره و هم حايمه بدر الدّجای فريادرس
جيده و هم صليحه مصليه هم عاصمه
لا مع الانوار حق نور الهدی فريادرس
مخبره و هم جليه هم عليه عصمه
نصعته هم واصبه تاج الزّکا فريادرس
حاضره و هم نقيه هم تقيه واصيه
قاضيه و هم صفيه أصفيا فريادرس
هم خديمه هم حسينه هم صبيه راحمه
از عنايت در جميع کارها فريادرس
هم حجازيه و صدّيقه أغثنی از کرم
از تحلّف أهل بيت مجتبا فريادرس
عاصمه و هم کريمه، مدنيه هر زمان
خاک پايت در دو چشمم توتيا فريادرس
هم وفيه هم رقيه هم حصيه ذوالکمال
هم تحاميه خليل کبريا فريادرس
عربيه و هم نبهيه هم نصيبه السّلام
هم سراج هفت ارض و والسّما فريادرس
هم محمّده صلوه بی عدد باد اتورا
هم مهلّله عزيز دوسرا فريادرس
هم مشفّعه معلمه شفيع المذنبين
هم مهجرّه تو را خوانم ثنا فريادرس
هم مسّجده بخواه عفو گناهم از غفور
من شفيع آورده ام هر دم تو را فريادرس
چون هجوم لشکر شيطان رسد هنگام نزع
اندر آن دم زوجة شير خدا فريادرس
عايشه دارد گناه بی عدد مأمول نيز
دارد از لطف و شفاعات شما فريادرس

 

عایشه درانی

 

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*