Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : يکی پير بد نامش آزاد سرو‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : يکی پير بد نامش آزاد سرو‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :


*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫يکی پير بد نامش آزاد سرو‬
‫که با احمد سهل بودی به مرو‬
‫دلی پر ز دانش سری پر سخن‬
‫زبان پر ز گفتارهای کهن‬
‫کجا نامه ی خسروان داشتی‬
‫تن و پيکر پهلوان داشتی‬
‫به سام نريمان کشيدی نژاد‬
‫بسی داشتی رزم رستم به ياد‬
‫بگويم کنون آنچ ازو يافتم‬
‫سخن را يک اندر دگر بافتم‬
‫اگر مانم اندر سپنجی سرای‬
‫روان و خرد باشدم رهنمای‬
‫سرآرم من اين نامه ی باستان‬
‫به گيتی بمانم يکی داستان‬
‫به نام جهاندار محمود شاه‬
‫ابوالقاسم آن فر ديهيم و گاه‬
‫خداوند ايران و نيران و هند‬
‫ز فرش جهان شد چو رومی پرند‬
‫به بخشش همی گنج بپراگند‬
‫به دانايی از گنج نام آگند‬
‫بزرگست و چون ساليان بگذرد‬
‫ازو گويد آنکس که دارد خرد‬
‫ز رزم و ز بزم و ز بخش و شکار‬
‫ز دادش جهان شد چو خرم بهار‬
‫خنک آنک بيند کلاه ورا‬
‫همان بارگاه و سپاه ورا‬
‫دو گوش و دو پای من آهو گرفت‬
‫تهی دستی و سال نيرو گرفت‬
‫ببستم برين گونه بدخواه بخت‬
‫بنالم ز بخت بد و سال سخت‬
‫شب و روز خوانم همی آفرين‬
‫بران دادگر شهريار زمين‬
‫همه شهر با من بدين ياورند‬
‫جز آنکس که بددين و بدگوهرند‬
‫که تا او به تخت کيی برنشست‬
‫در کين و دست بدی را ببست‬
‫بپيچاند آن را که بيشی کند‬
‫وگر چند بيشی ز پيشی کند‬
‫ببخشايد آن را که دارد خرد‬
‫ز اندازه ی روز برنگذرد‬
‫ازو يادگاری کنم در جهان‬
‫که تا هست مردم نگردد نهان‬
‫بدين نامه ی شهرياران پيش‬
‫بزرگان و جنگی سواران پيش‬
‫همه رزم و بزمست و رای و سخن‬
‫گذشته بسی روزگار کهن‬
‫همان دانش و دين و پرهيز و رای‬
‫همان رهنمونی به ديگر سرای‬
‫ز چيزی کزيشان پسند آيدش‬
‫همين روز را سودمند آيدش‬
‫کزان برتران يادگارش بود‬
‫همان مونس روزگارش بود‬
‫همی چشم دارم بدين روزگار‬
‫که دينار يابم من از شهريار‬
‫دگر چشم دارم به ديگر سرای‬
‫که آمرزش آيد مرا از خدای‬
‫که از من پس از مرگ ماند نشان‬
‫ز گنج شهنشاه گردنکشان‬
‫کنون بازگردم به گفتار سرو‬
‫فروزنده ی سهل ماهان به مرو‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.