Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : ‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫همی بود بهمن به زابلستان‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : ‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫همی بود بهمن به زابلستان‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

بازگشت بهمن از پیش رستم به نزد گشتاسب

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫همی بود بهمن به زابلستان‬
‫به نخچير گر با می و گلستان‬
‫سواری و می خوردن و بارگاه‬
‫بياموخت رستم بدان پور شاه‬
‫به هر چيز پيش از پسر داشتش‬
‫شب و روز خندان به بر داشتش‬
‫چو گفتار و کردار پيوسته شد‬
‫در کين به گشتاسپ بر بسته شد‬
‫يکی نامه بنوشت رستم به درد‬
‫همه کار فرزند او ياد کرد‬
‫سر نامه کرد آفرين از نخست‬
‫بدانکس که کينه نبودش نجست‬
‫دگر گفت يزدان گوای منست‬
‫پشوتن بدين رهنمای منست‬
‫که من چند گفتم به اسفنديار‬
‫مگر کم کند کينه و کارزار‬
‫سپردم بدو کشور و گنج خويش‬
‫گزيدم ز هرگونه يی رنج خويش‬
‫زمانش چنين بود نگشاد چهر‬
‫مرا دل پر از درد و سر پر ز مهر‬
‫بدين گونه بد گردش آسمان‬
‫بسنده نباشد کسی با زمان‬
‫کنون اين جهانجوی نزد منست‬
‫که فرخ نژاد اورمزد منست‬
‫هنرهای شاهانش آموختم‬
‫از اندرز فام خرد توختم‬
‫چو پيمان کند شاه پوزش پذير‬
‫کزين پس نينديشد از کار تير‬
‫نهان من و جان من پيش اوست‬
‫اگر گنج و تاجست و گر مغز و پوست‬
‫چو آن نامه شد نزد شاه جهان‬
‫پراگنده شد آن ميان مهان‬
‫پشوتن بيامد گوايی بداد‬
‫سخن های رستم همه کرد ياد‬
‫همان زاری و پند و اروند او‬
‫سخن گفتن از مرز و پيوند او‬
‫ازان نامور شاه خشنود گشت‬
‫گراينده را آمدن سود گشت‬
‫ز رستم دل نامور گشت خوش‬
‫نزد نيز بر دل ز تيمار تش‬
‫هماندر زمان نامه پاسخ نوشت‬
‫به باغ بزرگی درختی بکشت‬
‫چنين گفت کز جور چرخ بلند‬
‫چو خواهد رسيدن کسی را گزند‬
‫به پرهيز چون بازدارد کسی‬
‫وگر سوی دانش گرايد بسی‬
‫پشوتن بگفت آنچ درخواستی‬
‫دل من به خوبی بياراستی‬
‫ز گردون گردان که يارد گذشت‬
‫خردمند گرد گذشته نگشت‬
‫تو آنی که بودی وزان بهتری‬
‫به هند و به قنوج بر مهتری‬
‫ز بيشی هرآنچت ببايد بخواه‬
‫ز تخت و ز مهر و ز تيغ و کلاه‬
‫فرستاده پاسخ بياورد زود‬
‫بدان سان که رستمش فرموده بود‬
‫چنين تا برآمد برين گاه چند‬
‫ببد شاهزاده به بالا بلند‬
‫خردمند و بادانش و دستگاه‬
‫به شاهی برافراخت فرخ کلاه‬
‫بدانست جاماسپ آن نيک و بد‬
‫که آن پادشاهی به بهمن رسد‬
‫به گشتاسپ گفت ای پسنديده شاه‬
‫ترا کرد بايد به بهمن نگاه‬
‫ز دانش پدر هرچ جست اندر اوی‬
‫به جای آمد و گشت با آبروی‬
‫به بيگانه شهری فراوان بماند‬
‫کسی نامه ی تو بروبر نخواند‬
‫به بهمن يکی نامه بايد نوشت‬
‫بسان درختی به باغ بهشت‬
‫که داری به گيتی جز او يادگار‬
‫گسارنده ی درد اسفنديار‬
‫خوش آمد سخن شاه گشتاسپ را‬
‫بفرمود فرخنده جاماسپ را‬
‫که بنويس يک نامه نزديک اوی‬
‫يکی سوی گردنکش کينه جوی‬
‫که يزدان سپاس ای جهان پهلوان‬
‫که ما از تو شاديم و روشن روان‬
‫نبيره که از جان گرامی تر است‬
‫به دانش ز جاماسپ نامی تر است‬
‫به بخت تو آموخت فرهنگ و رای‬
‫سزد گر فرستی کنون باز جای‬
‫يکی سوی بهمن که اندر زمان‬
‫چو نامه بخوانی به زابل ممان‬
‫که ما را به ديدارت آمد نياز‬
‫برآرای کار و درنگی مساز‬
‫به رستم چو برخواند نامه دبير‬
‫بدان شاد شد مرد دانش پذير‬
‫ز چيزی که بودش به گنج اندرون‬
‫ز خفتان وز خنجر آبگون‬
‫ز برگستوان و ز تير و کمان‬
‫ز گوپال و ز خنجر هندوان‬
‫ز کافور وز مشک وز عود تر‬
‫هم از عنبر و گوهر و سيم و زر‬
‫ز بالا و از جامه ی نابريد‬
‫پرستار وز کودکان نارسيد‬
‫کمرهای زرين و زرين ستام‬
‫ز ياقوت با زنگ زرين دو جام‬
‫همه پاک رستم به بهمن سپرد‬
‫برنده به گنجور او بر شمرد‬
‫تهمتن بيامد دو منزل به راه‬
‫پس او را فرستاد نزديک شاه‬
‫چو گشتاسپ روی نبيره بديد‬
‫شد از آب ديده رخش ناپديد‬
‫بدو گفت اسفندياری تو بس‬
‫نمانی به گيتی جز او را به کس‬
‫ورا يافت روشن دل و يادگير‬
‫ازان پس همی خواندش اردشير‬
‫گوی بود با زور و گيرنده دست‬
‫خردمند و دانا و يزدان پرست‬
‫چو بر پای بودی سرانگشت اوی‬
‫ز زانو فزونتر بدی مشت اوی‬
‫همی آزمودش به يک چندگاه‬
‫به بزم و به رزم و به نخجيرگاه‬
‫به ميدان چوگان و بزم و شکار‬
‫گوی بود مانند اسفنديار‬
‫ازو هيچ گشتاسپ نشکيفتی‬
‫به می خوردن اندرش بفريفتی‬
‫همی گفت کاينم جهاندار داد‬
‫غمی بودم از بهر تيمار داد‬
‫بماناد تا جاودان بهمنم‬
‫چو گم شد سرافراز رويين تنم‬
‫سرآمد همه کار اسفنديار‬
‫که جاويد بادا سر شهريار‬
‫هميشه دل از رنج پرداخته‬
‫زمانه به فرمان او ساخته‬
‫دلش باد شادان و تاجش بلند‬
‫به گردن بدانديش او را کمند‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.