Home / Literature / سروده ای از سنایی غزنوی : لبهات می است و می بود اصل طرب‬

سروده ای از سنایی غزنوی : لبهات می است و می بود اصل طرب‬

سنایی غزنوی

 

رباعیات سنایی غزنوی‬ :

‫*

‫لبهـــات مـــی اســـت و مـــی بـــود اصـــل طـــرب‬

‫چنـــــدان ترشـــــی درونگـــــوئی چـــــه ســـــبب‬

‫تـــــا از نمـــــک آنچنـــــان تـــــرش داری لـــــب‬

‫گرمـــی ز نمـــک ســـرکه شـــود نیســـت عجـــب‬

 
سنایی غزنوی

sanaei

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*