web stats
Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چنين گفت رستم به اسفنديار‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چنين گفت رستم به اسفنديار‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

گفتار رستم و اسفندیار از رزم میان آندو

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫چنين گفت رستم به اسفنديار‬
‫که کردار ماند ز ما يادگار‬
‫کنون داده باش و بشنو سخن‬
‫ازين نامبردار مرد کهن‬
‫اگر من نرفتی به مازندران‬
‫به گردن برآورده گرز گران‬
‫کجا بسته بد گيو و کاوس و طوس‬
‫شده گوش کر يکسر از بانگ کوس‬
‫که کندی دل و مغز ديو سپيد‬
‫که دارد به بازوی خويش اين اميد‬
‫سر جادوان را بکندم ز تن‬
‫ستودان نديدند و گور و کفن‬
‫ز بند گران بردمش سوی تخت‬
‫شد ايران بدو شاد و او نيک بخت‬
‫مرا يار در هفتخوان رخش بود‬
‫که شمشير تيزم جهانب خش بود‬
‫وزان پس که شد سوی هاماوران‬
‫ببستند پايش به بند گران‬
‫ببردم ز ايرانيان لشکری‬
‫به جايی که بد مهتری گر سری‬
‫بکشتم به جنگ اندرون شاهشان‬
‫تهی کردم آن نامور گاهشان‬
‫جهاندار کاوس کی بسته بود‬
‫ز رنج و ز تيمار دل خسته بود‬
‫بياوردم از بند کاوس را‬
‫همان گيو و گودرز و هم طوس را‬
‫به ايران بد افراسياب آن زمان‬
‫جهان پر ز درد از بد بدگمان‬
‫به ايران کشيدم ز هاماوران‬
‫خود و شاه با لشکری بی کران‬
‫شب تيره تنها برفتم ز پيش‬
‫همه نام جستم نه آرام خويش‬
‫چو ديد آن درفشان درفش مرا‬
‫به گوش آمدش بانگ رخش مرا‬
‫بپردخت ايران و شد سوی چين‬
‫جهان شد پر از داد و پر آفرين‬
‫گر از يال کاوس خون آمدی‬
‫ز پشتش سياوش چون آمدی‬
‫وزو شاه کيخسرو پاک و راد‬
‫که لهراسپ را تاج بر سر نهاد‬
‫پدرم آن دلير گرانمايه مرد‬
‫ز ننگ اندران انجمن خاک خورد‬
‫که لهراسپ را شاه بايست خواند‬
‫ازو در جهان نام چندين نماند‬
‫چه نازی بدين تاج گشتاسپی‬
‫بدين تازه آيين لهراسپی‬
‫که گويد برو دست رستم ببند‬
‫نبندد مرا دست چرخ بلند‬
‫که گر چرخ گويد مراکاين نيوش‬
‫به گرز گرانش بمالم دو گوش‬
‫من از کودکی تا شدستم کهن‬
‫بدين گونه از کس نبردم سخن‬
‫مرا خواری از پوزش و خواهش است‬
‫وزين نرم گفتن مرا کاهش است‬
‫ز تيزيش خندان شد اسفنديار‬
‫بيازيد و دستش گرفت استوار‬
‫بدو گفت کای رستم پيلتن‬
‫چنانی که بشنيدم از انجمن‬
‫ستبرست بازوت چون ران شير‬
‫برو يال چون اژدهای دلير‬
‫ميان تنگ و باريک همچون پلنگ‬
‫به ويژه کجا گرز گيرد به چنگ‬
‫بيفشارد چنگش ميان سخن‬
‫ز برنا بخنديد مرد کهن‬
‫ز ناخن فرو ريختش آب زرد‬
‫همانا نجنبيد زاندرد مرد‬
‫گرفت آن زمان دست مهتر به دست‬
‫چنين گفت کای شاه يزدان پرست‬
‫خنک شاه گشتاسپ آن نامدار‬
‫کجا پور دارد چو اسفنديار‬
‫خنک آنک چون تو پسر زايد او‬
‫همی فر گيتی بيفزايد او‬
‫همی گفت و چنگش به چنگ اندرون‬
‫همی داشت تا چهر او شد چو خون‬
‫همان ناخنش پر ز خوناب کرد‬
‫سپهبد بروها پر از تاب کرد‬
‫بخنديد ازو فرخ اسفنديار‬
‫چنين گفت کای رستم نامدار‬
‫تو امروز می خور که فردا به رزم‬
‫بپيچی و يادت نيايد ز بزم‬
‫چو من زين زرين نهم بر سپاه‬
‫به سر بر نهم خسروانی کلاه‬
‫به نيزه ز اسپت نهم بر زمين‬
‫ازان پس نه پرخاش جويی نه کين‬
‫دو دستت ببندم برم نزد شاه‬
‫بگويم که من زو نديدم گناه‬
‫بباشيم پيشش به خواهشگری‬
‫بسازيم هرگونه يی داوری‬
‫رهانم ترا از غم و درد و رنج‬
‫بيابی پس از رنج خوبی و گنج‬
‫بخنديد رستم ز اسفنديار‬
‫بدو گفت سير آيی از کارزار‬
‫کجا ديده ای رزم جنگاوران‬
‫کجا يافتی باد گرز گران‬
‫اگر بر جزين روی گردد سپهر‬
‫بپوشيد ميان دو تن روی مهر‬
‫به جای می سرخ کين آوريم‬
‫کمند نبرد و کمين آوريم‬
‫غو کوس خواهيم از آوای رود‬
‫به تيغ و به گوپال باشد درود‬
‫ببينی تو ای فرخ اسفنديار‬
‫گراييدن و گردش کارزار‬
‫چو فردا بيايی به دشت نبرد‬
‫به آورد مرد اندر آيد به مرد‬
‫ز باره به آغوش بردارمت‬
‫ز ميدان به نزديک زال آرمت‬
‫نشانمت بر نامور تخت عاج‬
‫نهم بر سرت بر دل افروز تاج‬
‫کجا يافتستم من از کيقباد‬
‫به مينو همی جان او باد شاد‬
‫گشايم در گنج و هر خواسته‬
‫نهم پيش تو يکسر آراسته‬
‫دهم بی نيازی سپاه ترا‬
‫به چرخ اندر آرم کلاه ترا‬
‫ازان پس بيابم به نزديک شاه‬
‫گرازان و خندان و خرم به راه‬
‫به مردی ترا تاج بر سر نهم‬
‫سپاسی به گشتاسپ زين بر نهم‬
‫ازان پس ببندم کمر بر ميان‬
‫چنانچون ببستم به پيش کيان‬
‫همه روی پاليز بی خو کنم‬
‫ز شادی تن خويش را نو کنم‬
‫چو تو شاه باشی و من پهلوان‬
‫کسی را به تن در نباشد روان‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*