Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : بفرمود تا بهمن آمدش پيش‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : بفرمود تا بهمن آمدش پيش‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

فرستادن بهمن به نزد رستم دستان

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫بفرمود تا بهمن آمدش پيش‬
‫ورا پندها داد ز اندازه بيش‬
‫بدو گفت اسپ سيه بر نشين‬
‫بيارای تن را به ديبای چين‬
‫بنه بر سرت افسر خسروی‬
‫نگارش همه گوهر پهلوی‬
‫بران سان که هرکس که بيند ترا‬
‫ز گردنکشان برگزيند ترا‬
‫بداند که هستی تو خسرونژاد‬
‫کند آفريننده را بر تو ياد‬
‫ببر پنج بالای زرين ستام‬
‫سرافراز ده موبد نيک نام‬
‫هم از راه تا خان رستم بران‬
‫مکن کار بر خويشتن برگران‬
‫درودش ده از ما و خوبی نمای‬
‫بيارای گفتار و چربی فزای‬
‫بگويش که هرکس که گردد بلند‬
‫جهاندار وز هر بدی بی گزند‬
‫ز دادار بايد که دارد سپاس‬
‫که اويست جاويد نيکی شناس‬
‫چو باشد فزاينده ی نيکويی‬
‫به پرهيز دارد سر از بدخويی‬
‫بيفزايدش کامگاری و گنج‬
‫بود شادمان در سرای سپنج‬
‫چو دوری گزيند ز کردار زشت‬
‫بيابد بدان گيتی اندر بهشت‬
‫بد و نيک بر ما همی بگذرد‬
‫چنين داند آن کس که دارد خرد‬
‫سرانجام بستر بود تيره خاک‬
‫بپرد روان سوی يزدان پاک‬
‫به گيتی هرانکس که نيکی شناخت‬
‫بکوشيد و با شهرياران بساخت‬
‫همان بر که کاری همان بدروی‬
‫سخن هرچ گويی همان بشنوی‬
‫کنون از تو اندازه گيريم راست‬
‫نبايد برين بر فزون و نه کاست‬
‫که بگذاشتی ساليان بیشمار‬
‫به گيتی بديدی بسی شهريار‬
‫اگر بازجويی ز راه خرد‬
‫بدانی که چونين نه اندر خورد‬
‫که چندين بزرگی و گنج و سپاه‬
‫گرانمايه اسپان و تخت و کلاه‬
‫ز پيش نياکان ما يافتی‬
‫چو در بندگی تيز بشتافتی‬
‫چه مايه جهان داشت لهراسپ شاه‬
‫نکردی گذر سوی آن بارگاه‬
‫چو او شهر ايران به گشتاسپ داد‬
‫نيامد ترا هيچ زان تخت ياد‬
‫سوی او يکی نامه ننوشته ای‬
‫از آرايش بندگی گشته ای‬
‫نرفتی به درگاه او بنده وار‬
‫نخواهی به گيتی کسی شهريار‬
‫ز هوشنگ و جم و فريدون گرد‬
‫که از تخم ضحاک شاهی ببرد‬
‫همی رو چنين تا سر کيقباد‬
‫که تاج فريدون به سر بر نهاد‬
‫چو گشتاسپ شه نيست يک نامدار‬
‫به رزم و به بزم و به رای و شکار‬
‫پذيرفت پاکيزه دين بهی‬
‫نهان گشت گمراهی و بی رهی‬
‫چو خورشيد شد راه گيهان خديو‬
‫نهان شد بدآموزی و راه ديو‬
‫ازان پس که ارجاسپ آمد به جنگ‬
‫سپه چون پلنگان و مهتر نهنگ‬
‫ندانست کس لشکرش را شمار‬
‫پذيره شدش نامور شهريار‬
‫يکی گورستان کرد بر دشت کين‬
‫که پيدا نبد پهن روی زمين‬
‫همانا که تا رستخيز اين سخن‬
‫ميان بزرگان نگردد کهن‬
‫کنون خاور او راست تا باختر‬
‫همی بشکند پشت شيران نر‬
‫ز توران زمين تا در هند و روم‬
‫جهان شد مر او را چو يک مهره موم‬
‫ز دشت سواران نيزه گزار‬
‫به درگاه اويند چندی سوار‬
‫فرستندش از مرزها باژ و ساو‬
‫که با جنگ او نيستشان زور و تاو‬
‫ازان گفتم اين با توای پهلوان‬
‫که او از تو آزرده دارد روان‬
‫نرفتی بدان نامور بارگاه‬
‫نکردی بدان نامداران نگاه‬
‫کرانی گرفتستی اندر جهان‬
‫که داری همی خويشتن را نهان‬
‫فرامش ترا مهتران چون کنند‬
‫مگر مغز و دل پاک بيرون کنند‬
‫هميشه همه نيکويی خواستی‬
‫به فرمان شاهان بياراستی‬
‫اگر بر شمارد کسی رنج تو‬
‫به گيتی فزون آيد از گنج تو‬
‫ز شاهان کسی بر چنين داستان‬
‫ز بنده نبودند همداستان‬
‫مرا گفت رستم ز بس خواسته‬
‫هم از کشور و گنج آراسته‬
‫به زاول نشستست و گشتست مست‬
‫نگيرد کس از مست چيزی به دست‬
‫برآشفت يک روز و سوگند خورد‬
‫به روز سپيد و شب لاژورد‬
‫که او را بجز بسته در بارگاه‬
‫نبيند ازين پس جهاندار شاه‬
‫کنون من ز ايران بدين آمدم‬
‫نبد شاه دستور تا دم زدم‬
‫بپرهيز و پيچان شو از خشم اوی‬
‫نديدی که خشم آورد چشم اوی‬
‫چو اينجا بيايی و فرمان کنی‬
‫روان را به پوزش گروگان کنی‬
‫به خورشيد رخشان و جان زرير‬
‫به جان پدرم آن جهاندار شير‬
‫که من زين پشيمان کنم شاه را‬
‫برافرزوم اين اختر و ماه را‬
‫که من زين که گفتم نجويم فروغ‬
‫نگردم به هر کار گرد دروغ‬
‫پشوتن برين بر گوای منست‬
‫روان و خرد رهنمای منست‬
‫همی جستم از تو من آرام شاه‬
‫وليکن همی از تو ديدم گناه‬
‫پدر شهريارست و من کهترم‬
‫ز فرمان او يک زمان نگذرم‬
‫همه دوده اکنون ببايد نشست‬
‫زدن رای و سودن بدين کار دست‬
‫زواره فرامرز و دستان سام‬
‫جهانديده رودابه ی نيک نام‬
‫همه پند من يک به يک بشنويد‬
‫بدين خوب گفتار من بگرويد‬
‫نبايد که اين خانه ويران شود‬
‫به کام دليران ايران شود‬
‫چو بسته ترا نزد شاه آورم‬
‫بدو بر فراوان گناه آورم‬
‫بباشيم پيشش بخواهش به پای‬
‫ز خشم و ز کين آرمش باز جای‬
‫نمانم که بادی بتو بر وزد‬
‫بران سان که از گوهر من سزد‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.