Home / Literature / سروده ای از اُکتاويو پاز‬ : فراسوی عشق‬

سروده ای از اُکتاويو پاز‬ : فراسوی عشق‬

Octavio Paz-2

‫فراسوی عشق‬

*

‫همه چيزی  می هراساندمان:‬
‫زمان‬
‫که در ميان پاره های زنده از هم می گسلد‬
‫آنچه بوده ام من‬
‫آنچه خواهم بود،‬
‫آنچنان که داسی ما را دو نيم کند.‬
‫آگاهی‬
‫شفافيتی است که از ورايش بر همه چيزی می توان نگريست‬
‫نگاهی است که با نگريستن به خويش هيچ نمی تواند ديد.‬
‫واژه ها، دستکش های خاکستری، غبار ذهن بر پهنه ی علف،‬
‫آب، پوست،‬
‫نام های ما‬
‫ميان من و تو‬
‫ديوارهايی از پوچی برافراشته است که هيچ شيپوری آنها را فرو‬
‫نمی تواند ريخت.‬
‫نه روياها ما را بس است – رويايی آکنده از تصاوير شکسته -‬
‫نه هذيان و رسالت کف آلودش‬
‫نه عشق با دندانها و چنگال هايش.‬
‫فراسوی خود ما‬
‫بر مرز بودن و شدن‬
‫حياتی جان بخش تر آوازمان می دهد.‬
‫بيرون‬
‫شب تنفس آغاز می کند و می آرامد‬
‫پُر بار از برگهای درشت و گرم شبی که‬
‫به جنگلی از آينه ها می ماند:‬
‫ميوه، چنگال ها، شاخ و برگ،‬
‫پشت هايی که می درخشد و‬
‫پيکرهايی که از ميان پيکرهای ديگر پيش می رود.‬
‫در اين جا آرميده است و گسترده‬
‫بر ساحل دريا‬
‫اين همه موج کف آلود‬
‫اين همه زنده گی ِ ناهوشيار و سراپا تسليم.‬
‫تو نيز از آن ِ شبی: -‬
‫بيارام، رها کن خود را،‬
‫تو سپيدی و تنفسی‬
‫ضربانی، ستاره يی جدا افتاده ای‬
‫جرعه و جامی‬
‫نانی که کفه ی ترازو را به سوی سپده دمان فرو می آورد‬
‫درنگ خونی
‫تو‬
‫ميان اکنون و زمان بی کرانه.‬

 

اُکتاويو پاز‬

Octavio Paz

Octavio Paz-3

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*