Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : داستان هفت خوان اسفنديار‬ – خوان هفتم

چنین گفت فردوسی پاکزاد : داستان هفت خوان اسفنديار‬ – خوان هفتم

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

داستان هفت خوان اسفنديار‬

 خوان هفتم

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫
‫‫‫‫‫‫‫چو يک پاس بگذشت از تيره شب‬
‫به پيش اندر آمد خروش جلب‬
‫بخنديد بر بارگی شاه نو‬
‫ز دم سپه رفت تا پيش رو‬
‫سپهدار چون پيش لشکر کشيد‬
‫يکی ژرف دريای بیبن بديد‬
‫هيونی که بود اندران کاروان‬
‫کجا پيش رو داشتی ساروان‬
‫همی پيش رو غرقه گشت اندر آب‬
‫سپهبد بزد چنگ هم در شتاب‬
‫گرفتش دو ران بر گشيدش ز گل‬
‫بترسيد بدخواه ترک چگل‬
‫بفرمود تا گرگسار نژند‬
‫شود داغ دل پيش بر پای بند‬
‫بدو گفت کای ريمن گرگسار‬
‫گرفتار بر دست اسفنديار‬
‫نگفتی که ايدر نيابی تو آب‬
‫بسوزد ترا تابش آفتاب‬
‫چرا کردی ای بدتن از آب خاک‬
‫سپه را همه کرده بودی هلاک‬
‫چنين داد پاسخ که مرگ سپاه‬
‫مرا روشناييست چون هور و ماه‬
‫چه بينم همی از تو جز پایبند‬
‫چه خواهم ترا جز بلا و گزند‬
‫سپهبد بخنديد و بگشاد چشم‬
‫فرو ماند زان ترک و بفزود خشم‬
‫بدو گفت کای کم خرد گرگسار‬
‫چو پيروز گردم من از کارزار‬
‫به رويين دژت بر سپهبد کنم‬
‫مبادا که هرگز بتو بد کنم‬
‫همه پادشاهی سراسر تراست‬
‫چو با ما کنی در سخن راه راست‬
‫نيازارم آن را که فرزند تست‬
‫هم آن را که از دوده پيوند تست‬
‫چو بشنيد گفتار او گرگسار‬
‫پراميد شد جانش از شهريار‬
‫ز گفتار او ماند اندر شگفت‬
‫زمين را ببوسيد و پوزش گرفت‬
‫بدو گفت شاه آنچ گفتی گذشت‬
‫ز گفتار خامت نگشت آب دشت‬
‫گذرگاه اين آب دريا کجاست‬
‫ببايد نمودن به ما راه راست‬
‫بدو گفت با آهن از آبگير‬
‫نيابد گذر پر و پيکان تير‬
‫تهمتن فروماند اندر شگفت‬
‫هماندر زمان بند او برگرفت‬
‫به دريای آب اندرون گرگسار‬
‫بيامد هيونی گرفته مهار‬
‫سپهبد بفرمود تا مشگ آب‬
‫بريزند در آب و در ماهتاب‬
‫به دريا سبکبار شد بارگی‬
‫سپاه اندر آمد به يکبارگی‬
‫چو آمد به خشکی سپاه و بنه‬
‫ببد ميسره راست با ميمنه‬
‫به نزديک رويين دژ آمد سپاه‬
‫چنان شد که فرسنگ ده ماند راه‬
‫سر جنگجويان به خوردن نشست‬
‫پرستنده شد جام باده به دست‬
‫بفرمود تا جوشن و خود و گبر‬
‫ببردند با تيغ پيش هژبر‬
‫گشاده بفرمود تا گرگسار‬
‫بيامد به پيش يل اسفنديار‬
‫بدو گفت کاکنون گذشتی ز بد‬
‫ز تو خوبی و راست گفتن سزد‬
‫چو از تن ببرم سر ارجاسپ را‬
‫درخشان کنم جان لهراسپ را‬
‫چو کهرم که از خون فرشيدورد‬
‫دل لشکری کرد پر خون و درد‬
‫دگر اندريمان که پيروز گشت‬
‫بکشت از دليران ما سی و هشت‬
‫سرانشان ببرم به کين نيا‬
‫پديد آرم از هر دری کيميا‬
‫همه گورشان کام شيران کنم‬
‫به کام دليران ايران کنم‬
‫سراسر بدوزم جگرشان به تير‬
‫بيارم زن و کودکانشان اسير‬
‫ترا شاد خوانيم ازين گر دژم‬
‫بگوی آنچ داری به دل بيش و کم‬
‫دل گرگسار اندران تنگ شد‬
‫روان و زبانش پر آژنگ شد‬
‫بدو گفت تا چند گويی چنين‬
‫که بر تو مبادا به داد آفرين‬
‫همه اختر بد به جان تو باد‬
‫بريده به خنجر ميان تو باد‬
‫به خاک اندر افگنده پر خون تنت‬
‫زمين بستر و گرد پيراهنت‬
‫ز گفتار او تير شد نامدار‬
‫برآشفت با تنگدل گرگسار‬
‫يکی تيغ هندی بزد بر سرش‬
‫ز تارک به دو نيم شد تا برش‬
‫به دريا فگندش هماندر زمان‬
‫خور ماهيان شد تن بدگمان‬
‫وزان جايگه باره را بر نشست‬
‫به تندی ميان يلی را ببست‬
‫به بالا برآمد به دژ بنگريد‬
‫يکی ساده دژ آهنين باره ديد‬
‫سه فرسنگ بالا و پهنا چهل‬
‫بجای نديد اندر او آب و گل‬
‫به پهنای ديوار او بر سوار‬
‫برفتی برابر بروبر چهار‬
‫چو اسفنديار آن شگفتی بديد‬
‫يکی باد سرد از جگر برکشيد‬
‫چنين گفت کاين را نشايد ستد‬
‫بد آمد به روی من از راه بد‬
‫دريغ اين همه رنج و پيکار ما‬
‫پشيمانی آمد همه کار ما‬
‫به گرد بيابان همه بنگريد‬
‫دو ترک اندران دشت پوينده ديد‬
‫همی رفت پيش اندرون چار سگ‬
‫سگانی که گيرند آهو به تگ‬
‫ز بالا فرود آمد اسفنديار‬
‫به چنگ اندرون نيزه ی کارزار‬
‫بپرسيد و گفت اين دژ نامدار‬
‫چه جايت و چندست بر وی سوار‬
‫ز ارجاسپ چندی سخن راندند‬
‫همه دفتر دژ برو خواندند‬
‫که بالا و پهنای دژ را ببين‬
‫دری سوی ايران دگر سوی چين‬
‫بدو اندرون تيغ زن سی هزار‬
‫سواران گردنکش و نامدار‬
‫همه پيش ارجاسپ چون بنده اند‬
‫به فرمان و رايش سرافگنده اند‬
‫خورش هست چندانک اندازه نيست‬
‫به خوشه درون بار اگر تازه نيست‬
‫اگر در ببندد به ده سال شاه‬
‫خورش هست چندانک بايد سپاه‬
‫اگر خواهد از چين و ماچين سوار‬
‫بيابد برش نامور صد هزار‬
‫نيازش نيابد به چيزی به کس‬
‫خورش هست و مردان فريادرس‬
‫چو گفتند او تيغ هندی به مشت‬
‫دو گردنکش ساده دل را بکشت‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.