Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : کی نامبردار فرخنده شاه‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : کی نامبردار فرخنده شاه‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

بازگشت پیروزمندانه سپاهیان ایران

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫کی نامبردار فرخنده شاه‬
‫سوی گاه باز آمد از رزمگاه‬
‫به بستور گفتا که فردا پکاه‬
‫سوی کشور نامور کش سپاه‬
‫بيامد سپهبد هم از بامداد‬
‫بزد کوس و لشکر بنه برنهاد‬
‫به ايران زمين باز کردند روی‬
‫همه خيره دل گشته و جنگجوی‬
‫همه خستگان را ببردند نيز‬
‫نماندند از خواسته نيز چيز‬
‫به ايران زمين باز بردندشان‬
‫به دانا پزشکان سپردندشان‬
‫چو شاه جهان باز شد بازجای‬
‫به پور مهين داد فرخ همای‬
‫سپه را به بستور فرخنده داد‬
‫عجم را چنين بود آيين و داد‬
‫بدادش از آزادگان ده هزار‬
‫سواران جنگی و نيزه گزار‬
‫بفرمود و گفت ای گو رزمسار‬
‫يکی بر پی شاه توران بتاز‬
‫به ايتاش و خلج ستان برگذر‬
‫بکش هرک يابی به کين پدر‬
‫ز هرچيز بايست بردش به کار‬
‫بدادش همه بی مر و بی شمار‬
‫هم آنگاه بستور برد آن سپاه‬
‫و شاه جهان از بر تخت و گاه‬
‫نشست و کيی تاج بر سر نهاد‬
‫سپه را همه يکسره بار داد‬
‫در گنج بگشاد وز خواسته‬
‫سپه را همه کرد آراسته‬
‫سران را همه شهرها داد نيز‬
‫سکی را نماند ايچ ناداده چيز‬
‫کرا پادشاهی سزا بد بداد‬
‫کرا پايه بايست پايه نهاد‬
‫چو اندر خور کارشان داد ساز‬
‫سوی خانهاشان فرستاد باز‬
‫خراميد بر گاه و باره ببست‬
‫به کاخ شهنشاهی اندر نشست‬
‫بفرمود تا آذر افروختند‬
‫برو عود و عنبر همی سوختند‬
‫زمينش بکردند از زر پاک‬
‫همه هيزمش عود و عنبرش خاک‬
‫همه کاخ را کار اندام کرد‬
‫پسش خان گشتاسپيان نام کرد‬
‫بفرمود تا بر در گنبدش‬
‫بدادند جاماسپ را موبدش‬
‫سوی مرزدارانش نامه نوشت‬
‫که ما را خداوند يافه نهشت‬
‫شبان شده تيرهمان روز کرد‬
‫کيان را به هر جای پيروز کرد‬
‫به نفرين شد ارجاسپ ناآفرين‬
‫چنين است کار جهان آفرين‬
‫چو پيروزی شاهتان بشنويد‬
‫گزيتی به آذر پرستان دهيد‬
‫چو آگاه شد قيصر آن شاه روم‬
‫که فرخ شد آن شاه و ارجاسپ شوم‬
‫فرسته فرستاد با خواسته‬
‫غلامان و اسپان آراسته‬
‫شه بتپرستان و رايان هند‬
‫گزيتش بدادند شاهان سند‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.