Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : بپيچيد و نامه بکردش نشان‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : بپيچيد و نامه بکردش نشان‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

برآشفتن گشتاسب از نامه ارجاسب

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫بپيچيد و نامه بکردش نشان‬
‫بدادش بدان هر دو گردنکشان‬
‫بفرمودشان گفت به خرد بويد‬
‫به ايوان او با هم اندر شويد‬
‫چو او را ببينيد بر تخت و گاه‬
‫کنيد آن زمان خويشتن را دو تاه‬
‫بر آيين شاهان نمازش بريد‬
‫بر تاج و بر تخت او مگذريد‬
‫چو هر دو نشينيد در پيش اوی‬
‫سوی تاج تابنده ش آريد روی‬
‫گزاريد پيغام فرخش را‬
‫ازو گوش داريد پاسخش را‬
‫چو پاسخ ازو سر بسر بشنويد‬
‫زمين را ببوسيد و بيرون شويد‬
‫چو از پيش او کينه ور بيدرفش‬
‫سوی بلخ بامی کشيدش درفش‬
‫ابا يار خود خيره سر نام خواست‬
‫که او بفگند آن نکو راه راست‬
‫چو از شهر توران به بلخ آمدند‬
‫به درگاه او بر پياده شدند‬
‫پياده برفتند تا پيش اوی‬
‫براين آستانه نهادند روی‬
‫چو رويش بديدند بر گاه بر‬
‫چو خورشيد و تير از بر ماه بر‬
‫نيايش نمودند چون بندگان‬
‫به پيش گزين شاه فرخندگان‬
‫بدادندش آن نامه ی خسروی‬
‫نوشته درو بر خط يبغوی‬
‫چو شاه جهان نامه را باز کرد‬
‫برآشفت و پيچيدن آغاز کرد‬
‫بخواند آن زمان پير جاماسپ را‬
‫کجا راهبر بود گشتاسپ را‬
‫گزينان ايران و اسپهبدان‬
‫گوان جهان ديده و موبدان‬
‫بخواند آن همه آذران پيش خويش‬
‫بياورد استا و بنهاد پيش‬
‫پيمبرش را خواند و موبدش را‬
‫زرير گزيده سپهبدش را‬
‫زرير سپهبد برادرش بود‬
‫که سالار گردان لشکرش بود‬
‫جهان پهلوان بود آن روزگار‬
‫که کودک بد اسفنديار سوار‬
‫پناه سپه بود و پشت سپاه‬
‫سپهدار لشکر نگهدار گاه‬
‫جهان از بدی ويژه او داشتی‬
‫به رزم اندرون نيژه او داشتی‬
‫جهانجوی گفتا به فرخ زرير‬
‫به فرخنده جاماسپ و پور دلير‬
‫که ارجاسپ سالار ترکان چين‬
‫يکی نامه کردست زی من چنين‬
‫بديشان نمود آن سخن های زشت‬
‫که نزديک او شاه ترکان نوشت‬
‫چه بينيد گفتا بدين اندرون‬
‫چه گوييد کاين را سرانجام چون‬
‫که ناخوش بود دوستی با کسی‬
‫که مايه ندارد ز دانش بسی‬
‫من از تخمه ی ايرج پاک زاد‬
‫وی از تخمه ی تور جادو نژاد‬
‫چگونه بود در ميان آشتی‬
‫وليکن مرا بود پنداشتی‬
‫کسی کش بود نام و ماند بسی‬
‫سخن گفت بايدش با هرکسی‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.