Home / Bulgarian / Велики четвъртък е, боядисват се яйцата – Maundy Thursday,Veliki Chetvartak in Bulgaria

Велики четвъртък е, боядисват се яйцата – Maundy Thursday,Veliki Chetvartak in Bulgaria

Maundy Thursday-4 Maundy Thursday-5 Maundy Thursday-6 Maundy Thursday-7 Maundy Thursday-8 Maundy Thursday-1 Maundy Thursday-2 Maundy Thursday-3

Maundy Thursday/Veliki Chetvartak in Bulgaria

Maundy Thursday is also known as Holy Thursday, Covenant Thursday, Great and Holy Thursday, Sheer Thursday and Thursday of Mysteries. In Bulgaria we call it Veliki Chetvartak.
According to Orthodox calendar today/April 9/ is Maundy Thursday – the fourth day of Holy Week – the last in the life of Jesus Christ.
In it He redeems human sins by sacrifice – suffering, pain and love. Every day of this week, according to the Church is Great.

Maundy Thursday is connected with the Last Supper, when the mysterious communion was founded. After the Supper, Jesus took bread, blessed it, broke it, gave away his disciples and said, “Take, eat, this is my body!”
Then he raised his glass and said, “Drink from it all. This is my blood of the covenant, which for you and for many is shed for the remission of sins. ”
After sacrament Christ acknowledged to his disciples, that he will be delivered.
Easter eggs are dyed on Holy Thursday or during the Holy Saturday before the holiday.
The first egg must be painted red. Using the first red egg we make a cross sign on the children’s foreheads and then on the other family members’ foreheads too.
It is left aside of the other eggs and replaces the last year’s red egg , which stayed in the house all the time till next Easter- to bring health, joy and happiness to its inhabitants.
The egg is kept somewhere in the cupboard’s window not to break and brings good luck.
The next egg is also red – it is left in the church on Saturday evening, after the festive liturgy that continues after midnight or the next day.
How will paint the remaining eggs is a matter which depends on the taste of every housewife.
Since ancient times, many cultures associate the egg of the universe. Persians, for example, believed that the Earth was hatched from a giant egg. Many people have seen the egg symbol of rebirth in the spring.
Eggs were painted, decorated and painted by the Romans, Gauls, Persians and Chinese.
After the emergence of Christianity, the egg begins to be perceived as a symbol of the birth of man from nature.
Red eggs symbolize the blood of Christ martyr. In Greece, at first eggs were painted only in red.
On Maundy Thursday the yeast is renewed and the dough for Easter bread is kneaded. It has many varied names in the different regions in Bulgaria. Here are some names for Easter bread: Easter bun, God’s pita, Cot case, Stackyard, Leavened, Yaychenik/eggs bread/, Tangle or Doll.
Usually it is decorated with odd numbers of red or white eggs and twisted dough around them. Women also cook small Easter breads with a red egg in the middle that gave the first guest, sponsors and relatives.
In our tradition onMaundy Thursday we prepare cakes for the feast. It is called Kozunak. It is sweet ritual bread which symbolizes the body of Jesus Christ, as painted red eggs symbolize his blood.
According to popular belief the story of the cake began in the early seventeenth century in France, where it is carried in the whole of Europe.
In Italy they prepare cakes called Panetone and in Russia Easter ritual bread is called Kulich. It is estimated that in Bulgaria Kozunak “came” in the period 1915-1920.

****************

Велики четвъртък е, боядисват се яйцата

Според православния календар днес е Велики четвъртък – четвъpият ден от Страстната седмица – последната от живота на Исус Христос.
През нея той изкупва човешките грехове чрез жертва – в страдание, болка и любов. Всеки ден от тази седмица, според Църквата, е Велик.
Велики четвъртък е свързан с Тайната вечеря,когато е установено тайнственото причастие. След вечеря Христос взел хляб, благословил го, разчупил го, раздал на учениците си и казал: „Вземете, яжте, това е моето тяло!“
После вдигнал чашата и казал: „Пийте от нея всички. Това е моята кръв на Новия завет, която за вас и за мнозина се пролива за прощение на греховете“.
След причастието Христос признал пред своите ученици, че ще бъде предаден.
Великденските яйца се боядисват на Велики четвъртък или през Велика събота преди празника.
Първото яйце трябва да се боядиса в червено.
С него се прави кръстен знак върху челата на децата, а после и на всички останали от семейството.
То се оставя настрана от другите и се подменя с миналогодишното, което през цялото време е престояло в къщата – да носи здраве, радост и щастие на нейните обитатели.
Яйцето се пази някъде във витрина, за да не се счупи и да носи късмет.
Следващото яйце също е червено – то се оставя в църквата в събота вечерта, след празничната литургия, която продължава след полунощ, или на другия ден.
Как ще боядиса останалите яйца е въпрос, който зависи от вкуса на всяка домакиня.
От древни времена много култури асоциират яйцето с Вселената. Персите, например, вярвали, че Земята се е излюпила от гигантско яйце. Много народи виждали в яйцето символ на прераждането през пролетта.
Яйцата са били боядисвани, декорирани и рисувани от римляни, гали, перси и китайци.
След възникването на християнството яйцето започва да се възприема като
символ на раждането на човека от природата.
Червените яйца са символ на Христовата мъченическа кръв. В Гърция първоначално яйцата са се боядисвали само в червено.
На Велики четвъртък се подновява квасът и се замесва тестото за великденските хлябове. Те носят най-разнообразни названия из България – великденски кравай, богова пита, кошара, харман, квасник, яйченик, плетеница или кукла.
Обикновено се украсяват с нечетен брой червени или бели яйца и с усукано около тях тесто. Жените приготвят и по-малки великденски хлебчета, с по едно червено яйце в средата, които се дават на първия гостенин, на кумовете и на роднини.
У нас по традицияна Велики четвъртък се замесват и козунаците за празника.
Козунакът е сладък обреден хляб, който символизира тялото на Исус Христос, така както боядисаните в червено яйца символизират кръвта му.
Според разпространеното схващане историята на козунака започва в началото на XVII в. във Франция, откъдето се пренася и в цяла Европа.
В Италия се приготвят козунаците „панетоне“, а в Русия великденският обреден хляб се нарича кулич. Смята се, че в България козунакът е „дошъл“ в периода 1915-1920 г.

Telegram Channel

About Violet Alex

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.