Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : همی بود گشتاسپ دل مستمند‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : همی بود گشتاسپ دل مستمند‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

به خواب دیدن کتایون گشتاسب را

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫همی بود گشتاسپ دل مستمند‬
‫خروشان و جوشان ز چرخ بلند‬
‫نيامد ز گيتيش جز زهر بهر‬
‫يکی روستا ديد نزديک شهر‬
‫درخت و گل و آبهای روان‬
‫نشستنگه شاد مرد جوان‬
‫درختی گشن سايه بر پيش آب‬
‫نهان گشته زو چشمه ی آفتاب‬
‫بران سايه بنشست مرد جوان‬
‫پر از درد پيچان و تيره روان‬
‫همی گفت کای داور کردگار‬
‫غم آمد مرا بهره زين روزگار‬
‫نبينم همی اختر خويش بد‬
‫ندانم چرا بر سرم بد رسد‬
‫يکی نامور زان پسنديده ده‬
‫گذر کرد بر وی که او بود مه‬
‫ورا ديد با ديدگان پر ز خون‬
‫به زير زنخ دست کرده ستون‬
‫بدو گفت کای پاک مرد جوان‬
‫چرايی پر از درد و تيره روان‬
‫اگر آيدت رای ايوان من‬
‫بوی شاد يک چند مهمان من‬
‫مگر کين غمان بر دلت کم شود‬
‫سر تير مژگانت بی نم شود‬
‫بدو گفت گشتاسپ کای نامجوی‬
‫نژاد تو از کيست با من بگوی‬
‫چنين داد پاسخ ورا کدخدای‬
‫کزين پرسش اکنون ترا چيست رای‬
‫من از تخم شاه آفريدون گرد‬
‫کزان تخمه کس در جهان نيست خرد‬
‫چو بشنيد گشتاسپ برداشت پای‬
‫همی رفت با نامور کدخدای‬
‫چو آن مهتر آمد سوی خان خويش‬
‫به مهمان بياراست ايوان خويش‬
‫بسان برادر همی داشتش‬
‫زمانی به ناکام نگذاشتش‬
‫زمانه برين نيز چندی بگشت‬
‫برين کار بر ماهيان برگذشت‬
‫چنان بود قيصر بدانگه برای‬
‫که چون دختر او رسيدی بجای‬
‫چو گشتی بلند اختر و جفت جوی‬
‫بديدی که آمدش هنگام شوی‬
‫يکی گرد کردی به کاخ انجمن‬
‫بزرگان فرزانه و رای زن‬
‫هرانکس که بودی مر او را همال‬
‫ازان نامدارن برآورده يال‬
‫ز کاخ پدر دختر ماهروی‬
‫بگشتی بران انجمن جفت جوی‬
‫پرستنده بودی به گرد اندرش‬
‫ز مردم نبودی پديد افسرش‬
‫پس پرده ی قيصر آن روزگار‬
‫سه بد دختر اندر جهان نامدار‬
‫به بالا و ديدار و آهستگی‬
‫به بايستگی هم به شايستگی‬
‫يکی بود مهتر کتايون به نام‬
‫خردمند و روشن دل و شادکام‬
‫کتايون چنان ديد يک شب به خواب‬
‫که روشن شدی کشور از آفتاب‬
‫يکی انجمن مرد پيدا شدی‬
‫از انبوه مردم ثريا شدی‬
‫سر انجمن بود بيگانه يی‬
‫غريبی دل آزار و فرزانه يی‬
‫به بالای سرو و به ديدار ماه‬
‫نشستنش چون بر سر گاه شاه‬
‫يکی دسته دادی کتايون بدوی‬
‫وزو بستدی دسته ی رنگ و بوی‬
‫يکی انجمن کرد قيصر بزرگ‬
‫هر آن کس که بودند گرد و سترگ‬
‫به شبگير چون بردميد آفتاب‬
‫سر نامداران برآمد ز خواب‬
‫بران انجمن شاد بنشاندند‬
‫ازان پس پریچهره را خواندند‬
‫کتايون بشد با پرستار شست‬
‫يکی دسته گل هر يکی را به دست‬
‫همی گشت چندان کش آمد ستوه‬
‫پسندش نيامد کسی زان گروه‬
‫از ايوان سوی پرده بنهاد روی‬
‫خرامان و پويان و دل جفت جوی‬
‫هم آنگه زمين گشت چون پر زاغ‬
‫چنين تا سر از کوه بر زد چراغ‬
‫بفرمود قيصر که از کهتران‬
‫به روم اندرون مايه ور مهتران‬
‫بيارند يکسر به کاخ بلند‬
‫بدان تا که باشد به خوبی پسند‬
‫چو آگاهی آمد به هر مهتری‬
‫بهر نامداری و کنداوری‬
‫خردمند مهتر به گشتاسپ گفت‬
‫که چندين چه باشی تو اندر نهفت‬
‫برو تا مگر تاج و گاه مهی‬
‫ببينی دلت گردد از غم تهی‬
‫چو بشنيد گشتاسپ با او برفت‬
‫به ايوان قيصر خراميد تفت‬
‫به پيغوله يی شد فرود از مهان‬
‫پر از درد بنشست خسته نهان‬
‫برفتند بيدار دل بندگان‬
‫کتايون و گل رخ پرستندگان‬
‫همی گشت بر گرد ايوان خويش‬
‫پسش بخردان و پرستار پيش‬
‫چو از دور گشتاسپ را ديد گفت‬
‫که آن خواب سر برکشيد از نهفت‬
‫بدان مايه ور نامدار افسرش‬
‫همآنگه بياراست خرم سرش‬
‫چو دستور آموزگار آن بديد‬
‫هم اندر زمان پيش قيصر دويد‬
‫که مردی گزين کرد از انجمن‬
‫به بالای سرو سهی در چمن‬
‫به رخ چون گلستان و با يال و کفت‬
‫که هرکش ببيند بماند شگفت‬
‫بد آنست کو را ندانيم کيست‬
‫تو گويی همه فره ايزديست‬
‫چنين داد پاسخ که دختر مباد‬
‫که از پرده عيب آورد بر نژاد‬
‫اگر من سپارم بدو دخترم‬
‫به ننگ اندرون پست گردد سرم‬
‫هم او را و آنرا که او برگزيد‬
‫به کاخ اندرون سر ببايد بريد‬
‫سقف گفت کاين نيست کاری گران‬
‫که پيش از تو بودند چندی سران‬
‫تو با دخترت گفتی انباز جوی‬
‫نگفتی که رومی سرافراز جوی‬
‫کنون جست آنرا که آمدش خوش‬
‫تو از راه يزدان سرت را مکش‬
‫چنين بود رسم نياکان تو‬
‫سرافراز و ديندار و پاکان تو‬
‫به آيين اين شد پی افگنده روم‬
‫تو راهی مگير اندر آباد بوم‬
‫همايون نباشد چنين خود مگوی‬
‫به راهی که هرگز نرفتی مپوی‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.