web stats
Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : ازان مهتران نام لهراسب ماند‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : ازان مهتران نام لهراسب ماند‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

گذاشتن تاج پادشاهی بر سر لهراسب توسط کیخسرو

*‫

‫‬‫‫‫ازان مهتران نام لهراسب ماند‬
‫که از دفتر شاه کس برنخواند‬
‫ببيژن بفرمود تا با کلاه‬
‫بياورد لهراسب را نزد شاه‬
‫چو ديدش جهاندار برپای جست‬
‫برو آفرين کرد و بگشاد دست‬
‫فرود آمد از نامور تخت عاج‬
‫ز سر برگرفت آن دل افروز تاج‬
‫بلهراسب بسپرد و کرد آفرين‬
‫همه پادشاهی ايران زمين‬
‫همی کرد پدرود آن تخت عاج‬
‫برو آفرين کرد و بر تخت و تاج‬
‫که اين تاج نو بر تو فرخنده باد‬
‫جهان سربسر پيش تو بنده باد‬
‫سپردم بتو شاهی و تاج و گنج‬
‫ازان پس که ديدم بسی درد و رنج‬
‫مگردان زبان زين سپس جز بداد‬
‫که از داد باشی تو پيروز و شاد‬
‫مکن ديو را آشنا با روان‬
‫چو خواهی که بختت بماند جوان‬
‫خردمند باش و بی آزار باش‬
‫هميشه روان را نگهدار باش‬
‫به ايرانيان گفت کز بخت اوی‬
‫بباشيد شادان دل از تخت اوی‬
‫شگفت اندرو مانده ايرانيان‬
‫برآشفته هر يک چو شير ژيان‬
‫همی هر کسی در شگفتی بماند‬
‫که لهراسب را شاه بايست خواند‬
‫ازان انجمن زال بر پای خاست‬
‫بگفت آنچ بودش بدل رای راست‬
‫چنين گفت کای شهريار بلند‬
‫سزد گر کنی خاک را ارجمند‬
‫سربخت آن کس پر از خاک باد‬
‫روان ورا خاک ترياک باد‬
‫که لهراسب را شاه خواند بداد‬
‫ز بيداد هرگز نگيريم ياد‬
‫بايران چو آمد بنزد زرسب‬
‫فرومايه ای ديدمش با يک اسب‬
‫بجنگ الانان فرستاديش‬
‫سپاه و درفش و کمر داديش‬
‫ز چندين بزرگان خسرو نژاد‬
‫نيامد کسی بر دل شاه ياد‬
‫نژادش ندانم نديدم هنر‬
‫ازين گونه نشنيده ام تاجور‬
‫خروشی برآمد ز ايرانيان‬
‫کزين پس نبنديم شاها ميان‬
‫نجوييم کس نام در کارزار‬
‫چو لهراسب را کی کند شهريار‬
‫چو بشنيد خسرو ز دستان سخن‬
‫بدو گفت مشتاب و تندی مکن‬
‫که هر کس که بيداد گويد همی‬
‫بجز دود ز آتش نجويد همی‬
‫که نپسندد از ما بدی دادگر‬
‫نه هر کو بدی کرد بيند گهر‬
‫که يزدان کسی را کند نيک بخت‬
‫سزاوار شاهی و زيبای تخت‬
‫جهان آفرين بر روانم گواست‬
‫که گشت اين سخنها بلهراسب راست‬
‫که دارد همی شرم و دين و خرد‬
‫ز کردار نيکی همی برخورد‬
‫نبيره ی جهاندار هوشنگ هست‬
‫خردمند و بينادل و پاکدست‬
‫پی جاودان بگسلاند ز خاک‬
‫پديد آورد راه يزدان پاک‬
‫زمانه جوان گردد از پند اوی‬
‫بدين هم بود پاک فرزند اوی‬
‫بشاهی برو آفرين گستريد‬
‫وزين پند و اندرز من مگذريد‬
‫هرآنکس کز اندرز من درگذشت‬
‫همه رنج او پيش من بادگشت‬
‫چنين هم ز يزدان بود ناسپاس‬
‫بدلش اندر آيد ز هر سو هراس‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*