web stats
Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو بشنيد دستان خسرو پرست‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو بشنيد دستان خسرو پرست‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

دادن منشور کشور نیمروز به رستم توسط کیخسرو

*‫

‫‬‫‫‫چو بشنيد دستان خسرو پرست‬
‫زمين را ببوسيد و برپای جست‬
‫چنين گفت کای شهريار جهان‬
‫سزد کرزوها ندارم نهان‬
‫تو دانی که رستم بايران چه کرد‬
‫برزم و ببزم و بننگ و نبرد‬
‫چو کاوس کی شد بمازندران‬
‫رهی دور و فرسنگهای گران‬
‫چو ديوان ببستند کاوس را‬
‫چو گودرز گردنکش و طوس را‬
‫تهمتن چو بشنيد تنها برفت‬
‫بمازندران روی بنهاد تفت‬
‫بيابان وتاريکی و ديو و شير‬
‫همان جادوی و اژدهای دلير‬
‫بدان رنج و تيمار ببريد راه‬
‫بمازندران شد بنزديک شاه‬
‫بدريد پهلوی ديو سپيد‬
‫جگرگاه پولاد غندی و بيد‬
‫سر سنجه را ناگه از تن بکند‬
‫خروشش برآمد بابر بلند‬
‫چو سهراب فرزند کاندر جهان‬
‫کسی را نبود از کهان و مهان‬
‫بکشت از پی کين کاوس شاه‬
‫ز دردش بگريد همی سال و ماه‬
‫وزان پس کجا رزم کاموس کرد‬
‫بمردی بابر اندر آورد گرد‬
‫ز کردار او چند رانم سخن‬
‫که هم داستانها نيايد ببن‬
‫اگر شاه سير آمد از تاج و گاه‬
‫چه ماند بدين شيردل نيک خواه‬
‫چنين داد پاسخ که کردار اوی‬
‫بنزديک ما رنج و تيمار اوی‬
‫که داند مگر کردگار سپهر‬
‫نماينده ی کام و آرام و مهر‬
‫سخن های او نيست اندر نهفت‬
‫نداند کس او را بافاق جفت‬
‫بفرمود تا رفت پيشش دبير‬
‫بياورد قرطاس و مشک و عبير‬
‫نبشتند عهدی ز شاه زمين‬
‫سرافراز کيخسرو پاکدين‬
‫ز بهر سپهبد گو پيلتن‬
‫ستوده بمردی بهر انجمن‬
‫که او باشد اندر جهان پيشرو‬
‫جهاندار و بيدار و سالار و گو‬
‫هم او را بود کشور نيمروز‬
‫سپهدار پيروز لشکر فروز‬
‫نهادند بر عهد بر مهر زر‬
‫برآيين کيخسرو دادگر‬
‫بدو داد منشور و کرد آفرين‬
‫که آباد بادا برستم زمين‬
‫مهانی که با زال سام سوار‬
‫برفتند با زيج ها بر کنار‬
‫ببخشيدشان خلعت و سيم و زر‬
‫يکی جام مر هر يکی را گهر‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*