web stats
Home / Literature / سروده ای از پروین اعتصامی : باد بروت‬

سروده ای از پروین اعتصامی : باد بروت‬

پروین اعتصامی 2

 

باد بروت‬

*

‫‫

‫‫عالمی طعنه زد به نادانی‬ ‫
که بهر موی من دو صد هنر است‬
‫چون توئی را به نيم جو نخرند‬
‫مرد نادان ز چارپا بتر است‬
‫نه تن اين، بر دل تو بار بلاست‬
‫نه سر اين، بر تن تو درد سر است‬
‫بر شاخ هنر چگونه خوری‬
‫تو که کارت هميشه خواب و خور است‬
‫نشود هيچگاه پيرو جهل‬
‫هر که در راه علم، رهسپر است‬
‫نسزد زندگی و بی خبری‬
‫مرده است آنکه چون تو بیخبر است‬
‫ره آزادگان، دگر راهی است‬
‫مردمی را اشارتی دگر است‬
‫راحت آنرا رسد که رنج برد‬
‫خرمن آنرا بود که برزگر است‬
‫هنر و فضل در سپهر وجود‬
‫عالم افروز چون خور و قمر است‬
‫گر تو هفتاد قرن عمر کنی‬
‫هستيت هيچ و فرصتت هدر است‬
‫سر ما را بسر بسی سوداست‬
‫ره ما را هزار رهگذر است‬
‫نه شما را از دهر منظوری است‬
‫نه کسی را سوی شما نظر است‬
‫همه ی خلق، دوستان منند‬
‫مگسانند هر کجا شکر است‬
‫همچو مرغ هوا سبک بپرم‬
‫که مرا علم، همچو بال و پر است‬
‫وقت تدبير، دانشم يار است‬
‫روز ميدان، فضيلتم سپر است‬
‫باغ حکمت، خزان نخواهد ديد‬
‫هر زمان جلوه ايش تازه تر است‬
‫همتراز وی گنج عرفان نيست‬
‫هر چه در کان دهر، سيم و زر است‬
‫عقل، مرغ است و فکر دانه ی او‬
‫جسم راهی و روح راهبر است‬
‫هم ز جهل تو سوخت حاصل تو‬
‫عمر چون پنبه، جهل چون شرر است‬
‫صبح ما شامگه نخواهد داشت‬
‫آفتاب شما به باختر است‬
‫تو ز گفتار من بسی بتری‬
‫آنچه گفتم هنوز مختصر است‬
‫گفت ما را سر مناقشه نيست‬
‫اين چه پر گوئی و چه شور و شر است‬
‫بی سبب گرد جنگ و کينه مگرد‬
‫که نه هر جنگجوی را ظفر است‬
‫فضل، خود همچو مشک، غماز است‬
‫علم، خود همچو صبح، پرده در است‬
‫چون بنائی است پست، خود بينی‬
‫که نه اش پايه و نه بام و در است‬
‫گفته ی بی عمل چو باد هواست‬
‫ابره را محکمی ز آستر است‬
‫هيچگه شمع بی فتيله نسوخت‬
‫تا عمل نيست، علم بی اثر است‬
‫خويش را خيره بی نظير مدان‬
‫مادر دهر را بسی پسر است‬
‫اگرت ديده ايست، راهی پوی‬
‫چند خندی بر آنکه بی بصر است‬
‫نيکنامی ز نيک کاری زاد‬
‫نه ز هر نام، شخص نامور است‬
‫خويشتن خواه را چه معرفتست‬
‫شاخه عجب را چه برگ و بر است‬
‫از سخن گفتن تو دانستم‬
‫که نه خشک اندرين سبد، نه تر است‬
‫در تو برقی ز نور دانش نيست‬
‫همه باد بروت بی ثمر است‬
‫اگر اين است فضل اهل هنر‬
‫خنکا آن کسی که بی هنر است‬

‫‫‫‫

‫‫‫

‫‫‫

پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*