Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : بهشتم نشست از بر گاه شاه‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : بهشتم نشست از بر گاه شاه‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

وصیت کردن کیخسرو

*‫

‫‬‫‫‫بهشتم نشست از بر گاه شاه‬
‫ابی ياره و گرز و زرين کلاه‬
‫چو آمدش رفتن بتنگی فراز‬
‫يکی گنج را درگشادند باز‬
‫چو بگشاد آن گنج آباد را‬
‫وصی کرد گودرز کشواد را‬
‫بدو گفت بنگر بکار جهان‬
‫چه در آشکار و چه اندر نهان‬
‫که هر گنج را روزی آگندنيست‬
‫بسختی و روزی پراگندنيست‬
‫نگه کن رباطی که ويران بود‬
‫يکی کان بنزديک ايران بود‬
‫دگر آبگيری که باشد خراب‬
‫از ايران وز رنج افراسياب‬
‫دگر کودکانی که بی مادرند‬
‫زنانی که بی شوی و بی چادرند‬
‫دگر آنکش آيد بچيزی نياز‬
‫ز هر کس همی دارد آن رنج راز‬
‫بر ايشان در گنج بسته مدار‬
‫ببخش و بترس از بد روزگار‬
‫دگر گنج کش نام بادآورست‬
‫پر از افسر و زيور و گوهرست‬
‫نگه کن بشهری که ويران شدست‬
‫کنام پلنگان و شيران شدست‬
‫دگر هرکجا رسم آتشکدست‬
‫که بی هيربد جای ويران شدست‬
‫سه ديگر کسی کو ز تن بازماند‬
‫بروز جوانی درم برفشاند‬
‫دگر چاه ساری که بی آب گشت‬
‫فراوان برو ساليان برگذشت‬
‫بدين گنج بادآور آباد کن‬
‫درم خوار کن مرگ را ياد کن‬
‫دگر گنج کش خواندندی عروس‬
‫که آگند کاوس در شهر طوس‬
‫بگودرز فرمود کان را ببخش‬
‫يزال و بگيو و خداوند رخش‬
‫همه جامه های تنش برشمرد‬
‫نگه کرد يکسر برستم سپرد‬
‫همان ياره و طوق کنداوران‬
‫همان جوشن و گرزهای گران‬
‫ز اسبان بجايی که بودش يله‬
‫بطوس سپهبد سپردش گله‬
‫همه باغ و گلشن بگودرز داد‬
‫بگيتی ز مرزی که آمدش ياد‬
‫سليح تنش هرچ در گنج بود‬
‫که او را بدان خواسته رنج بود‬
‫سپردند يکسر بگيو دلير‬
‫بدانگه که خسرو شد از گنج سير‬
‫از ايوان و خرگاه و پرده سرای‬
‫همان خيمه و آخور و چارپای‬
‫فريبرز کاوس را داد شاه‬
‫بسی جوشن و ترگ و رومی کلاه‬
‫يکی طوق روشن تر از مشتری‬
‫ز ياقوت رخشان دو انگشتری‬
‫نبشته برو نام شاه جهان‬
‫که اندر جهان آن نبودی نهان‬
‫ببيژن چنين گفت کين يادگار‬
‫همی دار و جز تخم نيکی مکار‬
‫بايرانيان گفت هنگام من‬
‫فراز آمد و تازه شد کام من‬
‫بخواهيد چيزی که بايد ز من‬
‫که آمد پراگندن انجمن‬
‫همه مهتران زار و گريان شدند‬
‫ز درد شهنشاه بريان شدند‬
‫همی گفت هرکس که ای شهريار‬
‫کرا مانی اين تاج را يادگار‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *