Home / Literature / سروده ای از پروین اعتصامی : ای مرغک‬

سروده ای از پروین اعتصامی : ای مرغک‬

پروین اعتصامی 2

 

ای مرغک‬

*

‫‫
‫ای مرغک خرد، ز اشيانه‬
‫پرواز کن و پريدن آموز‬
‫تا کی حرکات کودکانه‬ ‫
در باغ و چمن چميدن آموز‬
‫رام تو نمیشود زمانه‬
‫رام از چه شدی، رميدن آموز‬
‫منديش که دام هست يا نه‬
‫بر مردم چشم، ديدن آموز‬
‫شو روز بفکر آب و دانه‬
‫هنگام شب، آرميدن آموز‬

‫از لانه برون مخسب زنهار‬

‫اين لانهی ايمنی که داری‬
‫دانی که چسان شدست آباد‬
‫کردند هزار استواری‬
‫تا گشت چنين بلند بنياد‬
‫دادند باوستادکاری‬
‫دوريش ز دستبرد صياد‬
‫تا عمر تو با خوشی گذاری‬ ‫
وز عهد گذشتگان کنی ياد‬
‫يک روز، تو هم پديد آری‬ ‫
آسايش کودکان نوزاد‬

‫گه دايه شوی، گهی پرستار‬

‫اين خانهی پاک، پيش از اين بود‬
‫آرامگه دو مرغ خرسند‬
‫کرده به گل آشيانه اندود‬
‫يکدل شده از دو عهد و پيوند‬
‫يکرنگ چه در زيان چه در سود‬
‫هم رنجبر و هم آرزومند‬
‫از گردش روزگار خشنود‬
‫آورده پديد بيضهای چند‬
‫آن يک، پدر هزار مقصود‬
‫وين مادر بس نهفته فرزند‬

‫بس رنج کشيد و خورد تيمار‬

‫گاهی نگران ببام و روزن‬
‫بنشست برای پاسبانی‬
‫روزی بپريد سوی گلشن‬
‫در فکرت قوت زندگانی‬
‫خاشاک بسی ز کوی و برزن‬
‫آورد برای سايبانی‬
‫يک چند به لانه کرد مسکن‬
‫آموخت حديث مهربانی‬
‫آنقدر پرش بريخت از تن‬
‫آنقدر نمود جانفشانی‬

‫تا راز نهفته شد پديدار‬

‫آن بيضه بهم شکست و مادر‬
‫در دامن مهر پروراندت‬
‫چون ديد ترا ضعيف و بی پر‬
‫زير پر خويشتن نشاندت‬
‫بس رفت کوه و دشت و کهسر‬
‫تا دانه و ميوهای رساندت‬
‫چون گشت هوای دهر خوشتر‬
‫بر بامک آشيانه خواندت‬
‫بسيار پريد تا که آخر‬
‫از شاخته بشاخهای پراندت‬

‫آموخت بسيت رسم و رفتار‬

‫داد آگهيست چنانکه دانی‬
‫از زحمت حبس و فتنهی دام‬
‫آموخت همی که تا توانی‬
‫بيگاه مپر ببرزن و بام‬
‫هنگام بهار زندگانی‬
‫سرمست براغ و باغ مخرام‬
‫کوشيد بسی که در نمانی‬
‫روز عمل و زمان آرام‬
‫برد اينهمه رنج رايگانی‬
‫چون تجربه يافتی سرانجام‬

‫رفت و بتو واگذاشت اين کار‬

‫‫‫‫

‫‫‫

‫‫‫

پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*