Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : بدو گفت شاه اين زبخت تو بود‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : بدو گفت شاه اين زبخت تو بود‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

پناه گرفتن افراسیاب داخل غاری در بردع

*‫

‫‬‫‫‫بدو گفت شاه اين زبخت تو بود‬
‫برومند شاخ درخت تو بود‬
‫زبرجد بياورد و ياقوت و زر‬
‫همی ريخت بر تارک شاه بر‬
‫بدين گونه تا تخت گوهرنگار‬
‫بشد پايه ها ناپديد از نثار‬
‫بفرمود پس کانجمن را بخوان‬
‫بايوان ديگر بيارای خوان‬
‫نشستند در گلشن زرنگار‬
‫بزرگان پرمايه با شهريار‬
‫همی گفت شاه آن شگفتی که ديد‬
‫بدريا در و نامداران شنيد‬
‫ز دريا و از گنگ دژ يادکرد‬
‫لب نامداران پراز باد کرد‬
‫ازان خرمی دشت و آن شهر و راغ‬
‫شمرهاو پاليزها چون چراغ‬
‫بدو ماندکاوس کی در شگفت‬
‫ز کردارش اندازه ها برگرفت‬
‫بدو گفت روز نو وماه نو‬
‫چو گفتارهای نو و شاه نو‬
‫نه کس چون تواندر جهان شاه ديد‬
‫نه اين داستان گوش هر کس شنيد‬
‫کنون تا بدين اختری نو کنيم‬
‫بمردی همه ياد خسرو کنيم‬
‫بياراست آن گلشن زرنگار‬
‫می آورد ياقوت لب ميگسار‬
‫بيک هفته ز ايوان کاوس کی‬
‫همی موج برخاست از جام می‬
‫بهشتم در گنج بگشاد شاه‬
‫همی ساخت آن رنج راپايگاه‬
‫بزرگان که بودند بااوبهم‬
‫برزم و ببزم وبشادی و غم‬
‫باندازه شان خلعت آراستند‬
‫زگنج آنچ پرمايه تر خواستند‬
‫برفتند هر کس سوی کشوری‬
‫سرافراز بانامور لشکری‬
‫بپرداخت زان پس بکارسپاه‬
‫درم داد يکساله از گنج شاه‬
‫وزآن پس نشستند بی انجمن‬
‫نيا و جهانجوی با رایزن‬
‫چنين گفت خسرو بکاوس شاه‬
‫جز از کردگار ازکه جوييم راه‬
‫بيابان و يکساله دريا و کوه‬
‫برفتيم با داغ دل يک گروه‬
‫بهامون و کوه و بدريای آب‬
‫نشانی نديديم ز افراسياب‬
‫گرو يک زمان اندر آيد بگنگ‬
‫سپاه آرد از هر سويی بيدرنگ‬
‫همه رنج و سختی بپيش اندرست‬
‫اگر چندمان دادگر ياورست‬
‫نيا چون شنيد از نبيره سخن‬
‫يکی پند پيرانه افگند بن‬
‫بدو گفت ما همچنين بردو اسب‬
‫بتازيم تا خان آذرگشسب‬
‫سر و تن بشوييم با پا و دست‬
‫چنانچون بودمرد يزدان پرست‬
‫ابا باژ با کردگار جهان‬
‫بدو برکنيم آفرين نهان‬
‫بباشيم بر پيش آتش بپای‬
‫مگر پاک يزدان بود رهنمای‬
‫بجايی که او دارد آرامگاه‬
‫نمايد نماينده داد راه‬
‫برين باژ گشتند هر دو يکی‬
‫نگرديديک تن ز راه اندکی‬
‫نشستند با باژ هر دو براسب‬
‫دوان تا سوی خان آذرگشسب‬
‫پراز بيم دل يک بيک پراميد‬
‫برفتند با جامه های سپيد‬
‫چو آتش بديدند گريان شدند‬
‫چو بر آتش تيز بريان شدند‬
‫بدان جايگه زار و گريان دو شاه
‫ببودند بادرد و فرياد خواه‬
‫جهان آفرين را همی خواندند‬
‫بدان موبدان گوهر افشاندند‬
‫چو خسرو بب مژه رخ بشست‬
‫برافشاند دينار بر زند و است‬
‫بيک هفته بر پيش يزدان بدند‬
‫مپندار کتش پرستان بدند‬
‫که آتش بدان گاه محراب بود‬
‫پرستنده را ديده پرآب بود‬
‫اگر چند انديشه گردد دراز‬
‫هم از پاک يزدان نهای بی نياز‬
‫بيک ماه در آذرابادگان‬
‫ببودند شاهان و آزادگان‬
‫ازان پس چنان بد که افراسياب‬
‫همی بود هر جای بی خورد و خواب‬
‫نه ايمن بجان و نه تن سودمند‬
‫هراسان هميشه ز بيم گزند‬
‫همی از جهان جايگاهی بجست‬
‫که باشد بجان ايمن و تندرست‬
‫بنزديک بردع يکی غار بود‬
‫سرکوه غار از جهان نابسود‬
‫نديد ازبرش جای پرواز باز‬
‫نه زيرش پی شير و آن گراز‬
‫خورش برد وز بيم جان جای ساخت‬
‫بغار اندرون جای بالای ساخت‬
‫زهر شهر دور و بنزديک آب‬
‫که خوانی ورا هنگ افراسياب‬
‫همی بود چندی بهنگ اندرون‬
‫ز کرده پشيمان و دل پرزخون‬
‫چو خونريز گردد سرافراز‬
‫بتخت کيان برنماند دراز‬
‫يکی مرد نيک اندران روزگار‬
‫ز تخم فريدون آموزگار‬
‫پرستار با فر و برزکيان‬
‫بهر کار با شاه بسته ميان‬
‫پرستشگهش کوه بودی همه‬
‫ز شادی شده دور و دور از رمه‬
‫کجا نام اين نامور هوم بود‬
‫پرستنده دور از بروبوم بود‬
‫يکی کاخ بود اندران برز کوه‬
‫بدو سخت نزديک و دور از گروه‬
‫پرستشگهی کرده پشمينه پوش‬
‫زکافش يکی ناله آمد بگوش‬
‫که شاها سرانامور مهترا‬
‫بزرگان و برداوران داورا‬
‫همه ترک و چين زير فرمان تو‬
‫رسيده بهر جای پيمان تو‬
‫يکی غار داری ببهره بچنگ‬
‫کجات آن سرتاج و مردان جنگ‬
‫کجات آن همه زور ومردانگی‬
‫دليری ونيروی و فرزانگی‬
‫کجات آن بزرگی و تخت و کلاه‬
‫کجات آن بروبوم و چندان سپاه‬
‫که اکنون بدين تنگ غار اندری‬
‫گريزان بسنگين حصار اندری‬
‫بترکی چو اين ناله بشنيد هوم‬
‫پرستش رهاکردو بگذاشت بوم‬
‫چنين گفت کين ناله هنگام خواب‬
‫نباشد مگر آن افراسياب‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

 

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*