Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو از جهن پيغام بشنيد شاه‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو از جهن پيغام بشنيد شاه‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

پاسخ کیخسرو به اقراسیاب که از این پس با زبان شمشیر با تو حرف خواهم زد

*‫

‫‬‫‫‫چو از جهن پيغام بشنيد شاه‬
‫همی کرد خندان بدوبر نگاه‬
‫بپاسخ چنين گفت کای رزمجوی‬
‫شنيديم سر تا سر اين گفت و گوی‬
‫نخست آنک کردی مرا آفرين‬
‫همان باد بر تخت و تاج و نگين‬
‫درودی که دادی ز افراسياب‬
‫بگفتی که او کرد مژگان پر آب‬
‫شنيدم همين باد بر تاج و تخت‬
‫مبادم مگر شاد و پيروزبخت‬
‫دوم آنک گفتی ز يزدان سپاس‬
‫که بينم همی پور يزدان شناس‬
‫زشاهان گيتی دل افروزتر‬
‫پسنديده تر شاه و پيروزتر‬
‫مرا داد يزدان همه هرچ گفت‬
‫که با اين هنرها خرد باد جفت‬
‫ترا چند خواهی سخن چرب هست‬
‫بدل نيستی پاک و يزدان پرست‬
‫کسی کو بدانش توانگر بود‬
‫زگفتار کردار بهتر بود‬
‫فريدون فرخ ستاره نگشت‬
‫نه از خاک تيره همی برگذشت‬
‫تو گويی که من بر شوم بر سپهر‬
‫بشستی برين گونه از شرم چهر‬
‫دلت جادوی را چو سرمايه گشت‬
‫سخن بر زبانت چو پيرايه گشت‬
‫زبان پر زگفتار و دل پر دروغ‬
‫بر مرد دانا نگيرد فروغ‬
‫پدر کشته را شاه گيتی مخوان‬
‫کنون کز سياوش نماند استخوان‬
‫همان مادرم را ز پرده براه‬
‫کشيدی و گشتی چنين کينه خواه‬
‫مرا نوز نازاده از مادرم‬
‫همی آتش افروختی برسرم‬
‫هر آنکس که او بد بدرگاه تو‬
‫بنفريد بر جان بی راه تو‬
‫که هرگز بگيتی کس آن بد نکرد‬
‫ز شاهان و گردان و مردان مرد‬
‫که بر انجمن مر زنی را کشان‬
‫سپارد بزرگی بمردم کشان‬
‫زننده همی تازيانه زند‬
‫که تا دخترش بچه را بفگند‬
‫خردمند پيران بدانجا رسيد‬
‫بديد آنک هرگز نديد و شنيد‬
‫چنين بود فرمان يزدان که من‬
‫سرافراز گردم بهر انجمن‬
‫گزند و بلای تو از من بگاشت‬
‫که با من زمانه يکی راز داشت‬
‫ازان پس که گشتم ز مادر جدا‬
‫چنانچون بود بچه ی بينوا‬
‫بپيش شبانان فرستاديم‬
‫بپرواز شيران نر داديم‬
‫مرا دايه و پيشکاره شبان‬
‫نه آرام روز و نه خواب شبان‬
‫چنين بود تا روز من برگذشت‬
‫مرا اندر آورد پيران ز دشت‬
‫بپيش تو آورد و کردی نگاه‬
‫که هستم سزاوار تخت و کلاه‬
‫بسان سياوش سرم را ز تن‬
‫ببری و تن هم نيابد کفن‬
‫زبان مرا پاک يزدان ببست‬
‫همان خيره ماندم بجای نشست‬
‫مرا بی دل و بی خرد يافتی‬
‫بکردار بد تيز نشتافتی‬
‫سياوش نگه کن که از راستی‬
‫چه کرد و چه ديد از بد و کاستی‬
‫ز گيتی بيامد ترا برگزيد‬
‫چنان کز ره نامداران سزيد‬
‫ز بهر تو پرداخت آيين و گاه‬
‫بيامد ز گيتی ترا خواند شاه‬
‫وفا جست و بگذاشت آن انجمن‬
‫بدان تا نخوانيش پيمانشکن‬
‫چو ديدی بر و گردگاه ورا‬
‫بزرگی و گردی و راه ورا‬
‫بجنبيدت آن گوهر بد ز جای‬
‫بيفگندی آن پاک دلرا ز پای‬
‫سر تاجداری چنان ارجمند‬
‫بريدی بسان سر گوسفند‬
‫ز گاه منوچهر تا اين زمان‬
‫نبودی مگر بدتن و بدگمان‬
‫ز تور اندر آمد زيان از نخست‬
‫کجا با پدر دست بد را بشست‬
‫پسر بر پسر بگذرد همچنين‬
‫نه راه بزرگی نه آيين دين‬
‫زدی گردن نوذر نامدار‬
‫پدر شاه وز تخمه ی شهريار‬
‫برادرت اغريرث نيکخوی‬
‫کجا نيکنامی بدش آرزوی‬
‫بکشتی و تا بوده ای بدتنی‬
‫نه از آدم از تخم آهرمنی‬
‫کسی گر بديهات گيرد شمار‬
‫فزون آيد از گردش روزگار‬
‫نهالی بدوزخ فرستاده ای‬
‫نگويی که از مردمان زاده ای‬
‫دگر آنک گفتی که ديو پليد‬
‫دل و رای من سوی زشتی کشيد‬
‫همين گفت ضحاک و هم جمشيد‬
‫چو شدشان دل از نيکويی نااميد‬
‫که ما را دل ابليس بی راه کرد‬
‫ز هر نيکويی دست کوتاه کرد‬
‫نه برگشت ازيشان بد روزگار‬
‫ز بد گوهر و گفت آموزگار‬
‫کسی کو بتابد سر از راستی‬
‫گزيند همی کژی و کاستی‬
‫بجنگ پشن نيز چندان سپاه‬
‫که پيران بکشت اندر آوردگاه‬
‫زمين گل شد از خون گودرزيان‬
‫نجويی جز از رنج و راه زيان‬
‫کنون آمدی با هزاران هزار‬
‫ز ترکان سوار از در کارزار‬
‫بموی لشکر کشيدی بجنگ‬
‫وزيشان بپيش من آمد پشنگ‬
‫فرستاديش تا ببرد سرم‬
‫ازان پس تو ويران کنی کشورم‬
‫جهاندار يزدان مرا يار گشت‬
‫سر بخت دشمن نگونسار گشت‬
‫مرا گويی اکنون که از تخت تو‬
‫دل افروز و شادانم از بخت تو‬
‫نگه کن که تا چون بود باورم‬
‫چو کردارهای تو ياد آورم‬
‫ازين پس مرا جز بشمشير تيز‬
‫نباشد سخن با تو تا رستخيز‬
‫بکوشم بنيروی گنج و سپاه‬
‫بنيک اختر و گردش هور و ماه‬
‫همان پيش يزدان بباشم بپای‬
‫نخواهم بگيتی جزو رهنمای‬
‫مگر گز بدان پاک گردد جهان‬
‫بداد و دهش من ببندم ميان‬
‫بدانديش را از ميان بر کنم‬
‫سر بدنشان را بی افسر کنم‬
‫سخن هرچ گفتم نيا را بگوی‬
‫که درجنگ چندين بهانه مجوی‬
‫يکی تاج دادش زبر جد نگار‬
‫يکی طوق زرين و دو گوشوار‬
‫همانگه بشد جهن پيش پدر‬
‫بگفت آن سخنها همه دربدر‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

 

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.