Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : بدين پنج روز اندرين رزمگاه‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : بدين پنج روز اندرين رزمگاه‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

ورود کیخسرو و سپاهیان ایران به توران زمین

*‫

‫‬‫‫‫بدين پنج روز اندرين رزمگاه‬
‫همی کشته جستند ز ايران سپاه‬
‫بشستند ايرانيان را ز گرد‬
‫سزاوار هر يک يکی دخمه کرد‬
‫بفرمود تا پيش او شد دبير‬
‫بياورد قرطاس و مشک و عبير‬
‫نبشتند نامه بکاوس شاه‬
‫چنانچون سزا بود زان رزمگاه‬
‫سرنامه کرد از نخست آفرين‬
‫ستايش سزای جهان آفرين‬
‫دگر گفت شاه جهانبان من‬
‫پدروار لرزيده بر جان من‬
‫بزرگيش با کوه پيوسته باد‬
‫دل بدسگالان او خسته باد‬
‫رسيدم ز ايران بريگ فرب‬
‫سه جنگ گران کرده شد در سه شب‬
‫شمار سواران افراسياب‬
‫بيند خردمند هرگز بخواب‬
‫بريده چو سيصد سرنامدار‬
‫فرستادم اينک بر شهريار‬
‫برادر بد و خويش و پيوند اوی‬
‫گرامی بزرگان و فرزند اوی‬
‫وزان نامداران بسته دويست‬
‫که صد شير با جنگ هر يک يکيست‬
‫همه رزم بر دشت خوارزم بود‬
‫ز چرخ آفرين بر چنان رزم بود‬
‫برفت او و ما از پس اندر دمان‬
‫کشيديم تا بر چه گرد زمان‬
‫برين رزمگاه آفرين باد گفت‬
‫همه ساله با اختر نيک جفت‬
‫نهادند بر نامه مهری ز مشک‬
‫ازان پس گذر کرد بر ريگ خشک‬
‫چو زان رود جيحون شد افراسياب‬
‫چو باد دمان تيز بگذشت آب‬
‫بپيش سپاه قراخان رسيد‬
‫همی گفت هر کس ز جنگ آنچ ديد‬
‫سپهدار ترکان چه مايه گريست‬
‫بران کس که از تخمه ی او بزيست‬
‫ز بهر گرانمايه فرزند خويش‬
‫بزرگان و خويشان و پيوند خويش‬
‫خروشی ير آمد تو گفتی که ابر‬
‫همی خون چکاند ز چشم هژبر‬
‫همی بودش اندر بخارا درنگ‬
‫همی خواست کايند شيران به جنگ‬
‫ازان پس چو گشت انجمن آنچ ماند‬
‫بزرگان برتر منش را بخواند‬
‫چو گشتند پر مايگان انجمن‬
‫ز لشکر هر آنکس که بد رای زن‬
‫زبان بر گشادند بر شهريار‬
‫چو بيچاره شدشان دل از کار زار‬
‫که از لشکر ما بزرگان که بود‬
‫گذشتند و زيشان دل ما شخود‬
‫همانا که از صد نماندست بيست‬
‫بران رفتگان بر ببايد گريست‬
‫کنون ما دل از گنج و فرزند خويش‬
‫گسستيم چندی ز پيوند خويش‬
‫بدان روی جيحون يکی رزمگاه‬
‫بکرديم زان پس که فرمود شاه‬
‫ز بی دانشی آنچ آمد بروی‬
‫تو دانی که شاهی و ما چاره جوی‬
‫گر ايدونک روشن بود رای شاه‬
‫از ايدر بچاچ اندر آرد سپاه‬
‫چو کيخسرو آيد بکين خواستن‬
‫ببايد تو را لشکر آراستن‬
‫چو شانه اندرين کار فرمان برد‬
‫ز گلزريون نيز هم بگذرد‬
‫بباشد برام ببهشت گنگ‬
‫که هم جای جنگست و جای درنگ‬
‫برين بر نهادند يکسر سخن‬
‫کسی رای ديگر نيفگند بن‬
‫برفتند يکسر بگلزريون‬
‫همه ديده پرآب و دل پر ز خون‬
‫بگلزريون شاه توران سه روز‬
‫ببود و براسود با باز و يوز‬
‫برفتند زان جايگه سوی گنگ‬
‫بجايی نبودش فراوان درنگ‬
‫يکی جای بود آن بسان بهشت‬
‫گلش مشک سارا بد و زر خشت‬
‫بدان جايگه شاد و خندان بخفت‬
‫تو گفتی که با ايمنی گشت جفت‬
‫سپه خواند از هر سوی بیکران‬
‫برگان گردنکش و مهتران‬
‫می و گلشن و بانگ چنگ و رباب‬
‫گل و سنبل و رطل و افراسياب‬
‫همی بود تا بر چه گردد جهان‬
‫بدين آشکارا چه دارد نهان‬
‫چو کيخسرو آمد برين روی آب‬
‫ازو دور شد خورد و آرام و خواب‬
‫سپه چون گذر کرد زان سوی رود‬
‫فرستاد زان پس به هر کس درود‬
‫کزين آمدن کس مداريد باک‬
‫بخواهيد ما را ز يزدان‬
‫گرانمايه گنجی بدرويش داد‬
‫کسی را کزو شاد بد بيش داد‬
‫وزآنجا بيامد سوی شهر سغد‬
‫يکی نو جهان ديد رسته ز چغد‬
‫ببخشيد گنجی بران شهر نيز‬
‫همی خواست کباد گردد بچيز‬
‫بر منزلی زينهاری سوار‬
‫همی آمدندی بر شهريار‬
‫ازان پس چو آگاهی آمد بشاه‬
‫ز گنگ و ز افراسياب و سپاه‬
‫که آمد بنزديک او گلگله‬‫
‫ابا لشکری چون هژبر يله‬
‫که از تخم تورست پرکين و درد‬
‫بجويد همی روزگار نبرد‬
‫فرستاد بهری ز گردان بچاج‬
‫که جويد همی تخت ترکان و تاج‬
‫سپاهی بسوی بيابان سترگ‬
‫فرستاد سالار ايشان طورگ‬
‫پذيرفت زين هر يکی جنگ شاه‬
‫که بر نامداران ببندند راه‬
‫جهاندار کيخسرو آن خوار داشت‬
‫خرد را بانديشه سالار داشت‬
‫سپاهی که از بردع و اردبيل‬
‫بيامد بفرمود تا خيل خيل‬
‫بيايند و بر پيش او بگذرند‬
‫رد و موبد و مرزبان بشمرند‬
‫برفتند و سالارشان گستهم‬
‫که در جنگ شيران نبودی دژم‬
‫همان گفت تا لشکر نيمروز‬
‫برفتند با رستم نيوسوز‬
‫بفرمود تا بر هيونان مست‬
‫نشينند و گيرند اسبان بدست‬
‫بسغد اندرون بود يک ماه شاه‬
‫همه سغد شد شاه را نيک خواه‬
‫سپه را درم داد و آسوده کرد‬
‫همی جست هنگام روز نبرد‬
‫هر آن کس که بود از در کارزار‬
‫بدانست نيرنگ و بند حصار‬
‫بياورد و با خويشتن يار کرد‬
‫سر بدکنش پر ز تيمار کرد‬
‫وزان جايگه گردن افراخته‬
‫کمر بسته و جنگ را ساخته‬
‫ز سغد کشانی سپه بر گرفت‬
‫جهانی درو مانده اندر شگفت‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

 

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.