Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : وزان دشت کيخسرو کينه جوی‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : وزان دشت کيخسرو کينه جوی‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

حمله تورانیان به خونخواهی پسر افراسیاب

*‫

‫‬‫‫‫وزان دشت کيخسرو کينه جوی‬
‫سوی لشکر خويش بنهاد روی‬
‫خروشی بر آمد ز ايران سپاه‬
‫که بخشايش آورد خورشيد و ماه‬
‫بيامد همانگاه گودرز و گيو‬
‫چو شيدوش و رستم چو گرگين نيو‬
‫همه بوسه دادند پيشش زمين‬
‫بسی شاه را خواندند آفرين‬
‫وزان روی ترکان دو ديده براه‬
‫که شويده کی آيد ز آوردگاه‬
‫سواری همی شد بران ريگ نرم‬
‫برهنه سر و ديده پر خون و گرم‬
‫بيامد بنزديک افراسياب‬
‫دل از درد خسته دو ديده پر آب‬
‫برآورد پوشيده راز از نهفت‬
‫همه پيش سالار ترکان بگفت‬
‫جهاندار گشت از جهان نااميد‬
‫بکند آن چو کافور موی سپيد‬
‫بسر بر پراگند ريگ روان‬
‫ز لشکر برفت آنک بد پهلوان‬
‫رخ شاه ترکان هر آنکس که ديد‬
‫بر و جامه و دل همه بردريد‬
‫چنين گفت با مويه افراسياب‬
‫کزين پس نه آرام جويم نه خواب‬
‫مرا اندرين سوگ ياری کنيد‬
‫همه تن بتن سوگواری کنيد‬
‫نه بيند سر تيغ ما را نيام‬
‫نه هرگز بوم زين سپس شادکام‬
‫ز مردم شمر ار ز دام و دده‬
‫دلی کو نباشد بدرد آژده‬
‫مبادا بدان ديده در آب و شرم‬
‫که از درد ما نيست پر خون گرم‬
‫ازان ماه ديدار جنگی سوار‬
‫ازان سروبن بر لب جويبار‬
‫همی ريخت از ديده خونين سرشک‬
‫ز دردی که درمان نداند پزشک‬
‫همه نامداران پاسخ گزار‬
‫زبان برگشادند بر شهريار‬
‫که اين دادگر بر تو آسان کناد‬
‫بدانديش را دل هراسان کناد‬
‫ز ما نيز يک تن نسازد درنگ‬
‫شب و روز بر درد و کين پشنگ‬
‫سپه را همه دل خروشان کنيم‬
‫باوردگه بر سر افشان کنيم‬
‫ز خسرو نبد پيش ازين کينه چيز‬
‫کنون کينه بر کين بيفزود نيز‬
‫سپه دل شکسته شد از بهر شاه‬
‫خروشان و جوشان همه رزمگاه‬
‫چو خورشيد برزد سر از برج گاو‬
‫ز هامون برآمد خروش چکاو‬
‫تبيره برآمد ز هر دو سرای‬
‫همان ناله بوق باکرنای‬
‫ز گردان شمشيرزن سی هزار‬
‫بياورد جهن از در کارزار‬
‫چو خسرو بر آن گونه بر ديدشان‬
‫بفرمود تا قارن کاويان‬
‫ز قلب سپاه اندر آمد چو کوه‬
‫ازو گشت جهن دلاور ستوه‬
‫سوی راست گستهم نوذر چو گرد‬
‫بيامد دمان با درفش نبرد‬
‫جهان شد ز گرد سواران بنفش‬
‫زمين پرسپاه و هوا پر درفش‬
‫بجنبيد خسرو ز قلب سپاه‬
‫هم افراسياب اندران رزمگاه‬
‫بپيوست جنگی کزان سان نشان‬
‫ندادند گردان گردنکشان‬
‫بکشتند چندان ز توران سپاه‬
‫که دريای خون گشت آوردگاه‬
‫چنين بود تا آسمان تيره گشت‬
‫همان چشم جنگاوران خيره گشت‬
‫چو پيروز شد قارن رزم زن‬
‫به جهن دلير اندر آمد شکن‬
‫چو بر دامن کوه بنشست ماه‬
‫يلان بازگشتند ز آوردگاه‬
‫از ايرانيان شاد شد شهريار‬
‫که چيره شدند اندران کارزار‬
‫همه شب همی جنگ را ساختند‬
‫بخواب و بخوردن نپرداختند‬
‫چو برزد سر از چنگ خرچنگ هور‬
‫جهان شد پر از جنگ و آهنگ و شور‬
‫سپاه دو لشکر کشيدند صف‬
‫همه جنگ را بر لب آورده کف‬
‫سپهدار ايران ز پشت سپاه‬
‫بشد دور با کهتری نيک خواه‬
‫چو لختی بيامد پياده ببود‬
‫جهان آفرين را فراوان ستود‬
‫بماليد رخ را بران تيره خاک‬
‫چنين گفت کای داور داد و پاک‬
‫تو دانی کزو من ستم ديده ام‬
‫بسی روز بد را پسنديده ام‬
‫مکافات کن بدکنش را بخون‬
‫تو باشی ستم ديده را رهنمون‬
‫وزان جايگه با دلی پر ز غم‬
‫پر از کين سر از تخمه زادشم‬
‫بيامد خروشان بقلب سپاه‬
‫بسر بر نهاد آن خجسته کلاه‬
‫خروش آمد و ناله ی گاودم‬
‫دم نای رويين و رويينه خم‬
‫وزان روی لشکر بکردار کوه‬
‫برفتند جوشان گروها گروه‬
‫سپاهی به کردار دريای آب‬
‫بقلب اندرون جهن و افراسياب‬
‫چو هر دو سپاه اندر آمد ز جای‬
‫تو گفتی که دارد در و دشت پای‬
‫سيه شد ز گرد سپاه آفتاب‬
‫ز پيکان الماس و پر عقاب‬
‫ز بس ناله ی بوق و گرد سپاه‬
‫ز بانگ سواران در آن رزمگاه‬
‫همی آب گشت آهن و کوه و سنگ‬
‫بدريا نهنگ و بهامون پلنگ‬
‫زمين پرزجوش و هوا پر خروش‬
‫هژبر ژيان را بدريد گوش‬
‫جهان سر بسر گفتی از آهنست‬
‫وگر آسمان بر زمين دشمنست‬
‫بهر جای بر توده چون کوه کوه‬
‫ز گردان و ايران و توران گروه‬
‫همه ريگ ارمان سر و دست و پای‬
‫زمين را همی دل برآمد ز جای‬
‫همه بوم شد زير نعل اندرون‬
‫چو کرباس آهار داده بخون‬
‫وزان پس دليران افراسياب‬
‫برفتند بر سان کشتی بر آب‬
‫بصندوق پيلان نهادند روی تير‬
‫کجا ناوکانداز بود اندروی‬
‫حصاری بد از پيل پيش سپاه‬
‫برآورده بر قلب و بر بسته راه‬
‫ز صندوق پيلان بباريد تير‬
‫برآمد خروشيدن دار و گير‬
‫برفتند گردان نيزه وران‬
‫هم از قلب لشکر سپاهی گران‬
‫نگه کرد افراسياب از دو ميل‬
‫بدان لشکر و جنگ صندوق و پيل‬
‫همه ژنده پيلان و لشکر براند‬
‫جهان تيره شد روشنايی نماند‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

 

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.