web stats
Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : ز گردان شمشيرزن سی هزار‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : ز گردان شمشيرزن سی هزار‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

لشگرآرایی اقراسیاب

*‫

‫‬‫‫‫ز گردان شمشيرزن سی هزار‬
‫گزين کرد شاه از در کارزار‬
‫سوی بلخ بامی فرستادشان‬
‫بسی پند و اندرزها دادشان‬
‫که گستهم نوذر بد آنجا بپای‬
‫سواران روشن دل و رهنمای‬
‫گزين کرد ديگر سپه سی هزار‬
‫سواران گرد از در کارزار‬
‫بجيحون فرستاد تا بگذرند‬
‫بکشتی رخ آب را بسپرند‬
‫بدان تا شب تيره بی ساختن‬
‫ز ايران نيايد يکی تاختن‬
‫فرستاد بر هر سوی لشکری‬
‫بسی چاره ها ساخت از هر دری‬
‫چنين بود فرمان يزدان پاک‬
‫که بيدادگر شاه گردد هلاک‬
‫شب تيره بنشست با بخردان‬
‫جهانديده و رای زن موبدان‬
‫ز هرگونه با او سخن ساختند‬
‫جهان را چپ و راست انداختند‬
‫بران برنهادند يکسر که شاه‬
‫ز جيحون بران سو گذارد سپاه‬
‫قراخان که او بود مهتر پسر‬
‫بفرمود تا رفت پيش پدر‬
‫پدر بود گفتی بمردی بجای‬
‫ببالا و ديدار و فرهنگ و رای‬
‫ز چندان سپه نيمه او را سپرد‬
‫جهانديده و نامداران گرد‬
‫بفرمودتا در بخارا بود‬
‫بپشت پدر کوه خارا بود‬
‫دمادم فرستد سليح و سپاه‬
‫خورش را شتر نگسلاند ز راه‬
‫سپه را ز بيکند بيرون کشيد‬
‫دمان تالب رود جيحون کشيد‬
‫سپه بود سرتاسر رودبار‬
‫بياورد کشتی و زورق هزار‬
‫بيک هفته بر آب کشتی گذشت‬
‫سپه بود يکسر همه کوه ودشت‬
‫بخرطوم پيلان و شيران بدم‬
‫گذرهای جيحون پر از باد و دم‬
‫ز کشتی همه آب شد ناپديد‬
‫بيابان آموی لشکر کشيد‬
‫بيامد پس لشکر افراسياب‬
‫بر انديشه ی رزم بگذاشت آب‬
‫پراگند هر سو هيونی دوان‬
‫يکی مرد هشيار روشن روان‬
‫ببينيد گفت از چپ و دست راست‬
‫که بالا و پهنای لشکر کجاست‬
‫چو بازآمد از هر سوی رزمساز‬
‫چنين گفت با شاه گردن فراز‬
‫که چندين سپه را برين دشت جنگ‬
‫علف بايد و ساز و جای درنگ‬
‫ز يک سو بدريای گيلان رهست‬
‫چراگاه اسبان و جای نشست‬
‫بدين روی جيحون و آب روان‬
‫خورش آورد مرد روشن روان‬
‫ميان اندرون ريگ و دشت فراخ‬
‫سراپرده و خيمه بر سوی کاخ‬
‫دلش تازه تر گشت زان آگهی‬
‫بيامد بدرگاه شاهنشهی‬
‫سپهدار خود ديده بد روزگار‬
‫نرفتی بگفتار آموزگار‬
‫بياراست قلب و جناح سپاه‬
‫طلايه که دارد ز دشمن نگاه‬
‫همان ساقه و جايگاه بنه‬
‫همان ميسره راست با ميمنه‬
‫بياراست لشکر گهی شاهوار‬
‫بقلب اندرون تيغ زن سی هزار‬
‫نگه کدر بر قلبگه جای خويش‬
‫سپهبد بد و لشکر آرای خويش‬
‫بفرمود تا پيش او شد پشنگ‬
‫که او داشتی چنگ و زور نهنگ‬
‫بلشکر چنو نامداری نبود‬
‫بهر کار چون او سواری نبود‬
‫برانگيختی اسب و دم پلنگ‬
‫گرفتی بکندی ز نيروی جنگ‬
‫همان نيزه ی آهنين داشتی‬
‫بورد بر کوه بگذاشتی‬
‫پشنگست نامش پدر شيده خواند‬
‫که شيده بخورشيد تابنده ماند‬
‫ز گردان گردنکشان صد هزار‬
‫بدو داد شاه از در کارزار‬
‫همان ميسره جهن را داد و گفت‬
‫که نيک اخترت باد هر جای جفت‬
‫که باشد نگهبان پشت پشنگ‬
‫نپيچد سر ار بارد از ابر سنگ‬
‫سپاهی بجنگ کهيلا سپرد‬
‫يکی تيزتر بود ايلای گرد‬
‫نبيره جهاندار فراسياب‬
‫که از پشت شيران ربودی کباب‬
‫دو جنگی ز توران سواران بدند‬
‫بدل يک بيک کوه ساران بدند‬
‫سوی ميمنه لشکری برگزيد‬
‫که خورشيد گشت از جهان ناپديد‬
‫قراخان سالار چارم پسر‬
‫کمر بست و آمد بپيش پدر‬
‫بدو داد ترک چگل سی هزار‬
‫سواران و شايسته ی کارزار‬
‫طرازی و غزی و خلخ سوار‬
‫همان سی هزار آزموده سوار‬
‫که سالارشان بود پنجم پسر‬
‫يکی نامور گرد پرخاشخر‬
‫ورا خواندندی گو گردگير‬
‫که بر کوه بگذاشتی تيغ و تير‬
‫دمور و جرنجاش با او برفت‬
‫بياری جهن سرافراز تفت‬
‫ز گردان و جنگ آوران سی هزار‬
‫برفتند با خنجر کارزار‬
‫جهانديده نستوه سالارشان‬
‫پشنگ دلاور نگهدارشان‬
‫همان سی هزار از يلان ترکمان‬
‫برفتند با گرز و تير و کمان‬
‫سپهبد چو اغريرث جنگجوی‬
‫که با خون يکی داشتی آب جوی‬
‫وزان نامور تيغ زن سی هزار‬
‫گزين کرد شاه از در کارزار‬
‫سپهبد چو گرسيوز پيلتن‬
‫جهانجوی و سالار آن انجمن‬
‫بدو داد پيلان و سالارگاه‬
‫سر نامداران و پشت سپاه‬
‫ازان پس گزيد از يلان ده هزار‬
‫که سيری ندادند کس از کارزار‬
‫بفرمود تا در ميان دو صف‬
‫بوردگاه بر لب آورده کف‬
‫پراگنده بر لشکر اسب افگنند‬
‫دل و پشت ايرانيان بشکنند‬
‫سوی باختر بود پشت سپاه‬
‫شب آمد به پيلان ببستند راه‬
‫چنين گفت سالار گيتی فروز‬
‫که دارد سپه چشم بر نيمروز‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

 

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*