web stats
Home / Literature / سروده ای از پروین اعتصامی : اميد و نوميدی‬‬

سروده ای از پروین اعتصامی : اميد و نوميدی‬‬

پروین اعتصامی 2
‫‫‫‫

اميد و نوميدی‬

*

‫به نوميدی، سحرگه گفت اميد‬
‫که کس ناسازگاری چون تو نشنيد‬
‫بهر سو دست شوقی بود بستی‬
‫بهر جا خاطری ديدی شکستی‬
‫کشيدی بر در هر دل سپاهی‬
‫ز سوزی، ناله ای، اشکی و آهی‬
‫زبونی هر چه هست و بود از تست‬
‫بساط ديده اشک آلود از تست‬
‫بس است اين کار بی تدبير کردن‬
‫جوانان را بحسرت پير کردن‬
‫بدين تلخی نديدم زندگانی‬
‫بدين بی مايگی بازارگانی‬
‫نهی بر پای هر آزاده بندی‬
‫رسانی هر وجودی را گزندی‬
‫باندوهی بسوزی خرمنی را‬
‫کشی از دست مهری دامنی را‬
‫غبارت چشم را تاريکی آموخت‬ ‫
شرارت ريشه ی انديشه را سوخت‬
‫دو صد راه هوس را چاه کردی‬
‫هزاران آرزو را آه کردی‬
‫ز امواج تو ايمن، ساحلی نيست‬
‫ز تاراج تو فارغ، حاصلی نيست‬
‫مرا در هر دلی، خوش جايگاهيست‬
‫بسوی هر ره تاريک راهيست‬
‫دهم آزردگانرا موميائی‬
‫شوم در تيرگيها روشنائی‬
‫دلی را شاد دارم با پيامی‬
‫نشانم پرتوی را با ظلامی‬
‫عروس وقت را آرايش از ماست‬
‫بنای عشق را پيدايش از ماست‬
‫غمی را ره ببندم با سروری‬
‫سليمانی پديد آرم ز موری‬
‫بهر آتش، گلستانی فرستم‬
‫بهر سر گشته، سامانی فرستم‬
‫خوش آن رمزی که عشقی را نويد است‬
‫خوش آن دل کاندران نور اميد است‬
‫بگفت ايدوست، گردشهای دوران‬
‫شما را هم کند چون ما پريشان‬
‫مرا با روشنائی نيست کاری‬
‫که ماندم در سياهی روزگاری‬
‫نه يکسانند نوميدی و اميد‬
‫جهان بگريست بر من، بر تو خنديد‬
‫در آن مدت که من اميد بودم‬
‫بکردار تو خود را می ستودم‬
‫مرا هم بود شاديها، هوسها‬
‫چمنها، مرغها، گلها، قفسها‬
‫مرا دلسردی ايام بگداخت‬
‫همان ناسازگاری، کار من ساخت‬
‫چراغ شب ز باد صبحگه مرد‬
‫گل دوشينه يکشب ماند و پژمرد‬
‫سياهيهای محنت جلوه ام برد‬
‫درشتی ديدم و گشتم چنين خرد‬
‫شبانگه در دلی تنگ آرميدم‬
‫شدم اشکی و از چشمی چکيدم‬
‫نديدم ناله ای بودم سحرگاه‬
‫شکنجی ديدم و گشتم يکی آه‬
‫تو بنشين در دلی کاز غم بود پاک‬
‫خوشند آری مرا دلهای غمناک‬
‫چو گوی از دست ما بردند فرجام‬
‫چه فرق ار اسب توسن بود يا رام‬
‫گذشت اميد و چون برقی درخشيد‬
‫هماره کی درخشيد برق اميد‬

 

‫‫‫

پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*