Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو از روزنه ساعت اندر گذشت‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو از روزنه ساعت اندر گذشت‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

داستان دوازده رخ

رسیدن کیخسرو به محل نبرد گودرز و تورانیان

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫چو از روزنه ساعت اندر گذشت‬
‫خور از گنبد چرخ گردان بگشت‬
‫جهاندار خسرو بنزد سپاه‬
‫بيامد بدان دشت آوردگاه‬
‫پذيره شدندش سراسر سران‬
‫همه نامداران و جنگاوران‬
‫برو خواندند آفرين بخردان‬
‫که ای شهريار و سر موبدان‬
‫چنان هم همی بود بر اسب شاه‬‬‬
‫بدان تا ببينند رويش سپاه‬
‫بريشان همی خواند شاه آفرين‬
‫که آباد بادا بگردان زمين‬
‫بيين پس پشت لشکر چو کوه‬
‫همی رفت گودرز با آن گروه‬
‫سر کشتگانرا فگنده نگون‬
‫سليح و تن و جامه هاشان بخون‬
‫همان ده مبارز کز آوردگاه‬
‫بياورده بودند گردان شاه‬
‫پس لشکر اندر همی راندند‬
‫ابر شهريار آفرين خواندند‬
‫چو گودرز نزديک خسرو رسيد‬
‫پياده شد از دور کو را بديد‬
‫ستايش کنان پهلوان سپاه‬
‫بيامد بغلتيد در پيش شاه‬
‫همه کشتگانرا بخسرو نمود‬
‫بگفتش که همرزم هر کس که بود‬
‫گروی زره را بياورد گيو‬
‫دمان با سپهدار پيران نيو‬
‫ز اسب اندر آمد سبک شهريار‬
‫نيايش همی کرد برکردگار‬
‫ز يزدان سپاس و بدويم پناه‬
‫که او داد پيروزی و دستگاه‬
‫ز دادار بر پهلوان آفرين‬
‫همی خواند و بر لشکرش همچنين‬
‫که ای نامداران فرخنده پی‬
‫شما آتش و دشمنان خشک نی‬
‫سپهدار گودرز با دودمان‬
‫ز بهر دل من چو آتش دمان‬
‫همه جان و تنها فدا کرده اند‬
‫دم از شهر توران برآورده اند‬
‫کنون گنج و شاهی مرا با شماست‬
‫ندارم دريغ از شما دست راست‬
‫ازان پس بدان کشتگان بنگريد‬
‫چو روی سپهدار پيران بديد‬
‫فروريخت آب از دو ديده بدرد‬
‫که کردار نيکی همی ياد کرد‬
‫بپيرانش بر دل ازان سان بسوخت‬
‫تو گفتی بدلش آتشی برفروخت‬
‫يکی داستان زد پس از مرگ اوی‬
‫بخون دو ديده بيالود روی‬
‫که بخت بدست اژدهای دژم‬
‫بدام آورد شير شرزه بدم‬
‫بمردی نيابد کسی زو رها‬‬‬
‫چنين آمد اين تيزچنگ اژدها‬
‫کشيدی همه ساله تيمار من‬
‫ميان بسته بودی بپيکار من‬
‫ز خون سياوش پر از درد بود‬
‫بدانگه کسی را نيازرد بود‬
‫چنان مهربان بود دژخيم شد‬
‫وزو شهر ايران پر از بيم شد‬
‫مر او را ببرد اهرمن دل ز جای‬
‫دگرگونه پيش اندر آورد پای‬
‫فراوان همی خيره دادمش پند‬
‫نيامدش گفتار من سودمند‬
‫از افراسيابش نه برگشت سر‬
‫کنون شهريارش چنين داد بر‬
‫مکافات او ما جز اين خواستيم‬
‫همی گاه و ديهيمش آراستيم‬
‫از انديشه ی ما سخن درگذشت‬
‫فلک بر سرش بر دگرگونه گشت‬
‫بدل بر جفاکرد بر جای مهر‬
‫بدين سر دگرگونه بنمود چهر‬
‫کنون پند گودرز و فرمان من‬
‫بيفگند گفتار و پيمان من‬
‫تبه کرد مهر دل پاک را‬
‫بزهر اندر آميخت ترياک را‬
‫که آمد بجنگ شما با سپاه‬
‫که چندان شد از شهر ايران تباه‬
‫ز توران بسيچيد و آمد دمان‬
‫که ژوپين گودرز بودش زمان‬
‫پسر با برادر کلاه و کمر‬
‫سليح و سپاه و همه بوم و بر‬
‫بداد از پی مهر افراسياب‬
‫زمانه برو کرد چندين شتاب‬
‫بفرمود تا مشک و کافور ناب‬
‫بعنبر برآميخته با گلاب‬
‫تنش را بيالود زان سربسر‬
‫بکافور و مشکش بياگند سر‬
‫بديبار رومی تن پاک اوی‬
‫بپوشيد آن جان ناپاک اوی‬
‫يکی دخمه فرمود خسرو بمهر‬
‫بر آورده سر تا بگردان سپهر‬
‫نهاد اندرو تختهای گران‬
‫چنانچون بود در خور مهتران‬
‫نهادند مر پهلوان را بگاه‬
‫کمر بر ميان و بسر برکلاه‬
‫چنينست کردار اين پر فري‬‬ب
‫چه مايه فرازست و چندی نشيب‬
‫خردمند را دل ز کردار اوی‬
‫بماند همی خيره از کار اوی‬
‫ازان پس گروی زره را بديد‬
‫يکی باد سرد از جگر برکشيد‬
‫نگه کرد خسرو بدان زشت روی‬
‫چو ديوی بسر بر فروهشته موی‬
‫همی گفت کای کردگار جهان‬
‫تو دانی همی آشکار و نهان‬
‫همانا که کاوس بد کرده بود‬
‫بپاداش ازو زهر و کين آزمود‬
‫که ديوی چنين بر سياوش گماشت‬
‫ندانم جزين کينه بر دل چه داشت‬
‫وليکن بپيروزی يک خدای‬
‫جهاندار نيکی ده و رهنمای‬
‫که خون سياوش ز افراسياب‬
‫بخواهم بدين کينه گيرم شتاب‬
‫گروی زره را گره تا گره‬
‫بفرمود تا برکشيدند زه‬
‫چو بندش جداشد سرش را ز بند‬
‫بريدند همچون سر گوسفند‬
‫بفرمود او را فگندن به آب‬
‫بگفتا چنين بينم افراسياب‬
‫ببد شاه چندی بران رزمگاه‬
‫بدان تا کند سازکار سپاه‬
‫دهد پادشاهی کرا در خورست‬
‫کسی کز در خلعت و افسرست‬
‫بگودرز داد آن زمان اصفهان‬
‫کلاه بزرگی و تخت مهان‬
‫باندازه اندر خور کارشان‬
‫بياراست خلعت سزاوارشان‬
‫از آنها که بودند مانده بجای‬
‫که پيرانشان بد سرو کد خدای‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

 

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*