Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : بزين بر چنان خسته بد گستهم‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : بزين بر چنان خسته بد گستهم‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

داستان دوازده رخ

برگردانیدن گستهم و دو تورانی کشته بسوی سپاهیان ایران زمین توسط بیژن

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫بزين بر چنان خسته بد گستهم‬
‫که بگسست خواهد تو گفتی ز هم‬
‫بيامد خميده بزين اندرون‬
‫همی راند اسب و همی ريخت خون‬
‫و زآنجا سوی چشمه ساری رسيد‬
‫هم آب روان ديد و هم سايه ديد‬
‫فرود آمد و اسب را بر درخت‬‬‬
‫ببست و بب اندر آمد ز بخت‬
‫بخورد آب بسيار و کرد آفرين‬
‫ببستش تو گفتی سراسر زمين‬
‫بپيچيد و غلتيد بر تيره خاک‬
‫سراسر همه تن بشمشير چاک‬
‫همی گفت کای روشن کردگار‬
‫پديد آر زان لشکر نامدار‬
‫بدلسوزگی بيژن گيو را‬
‫وگرنه دلاور يکی نيو را‬
‫که گر مرده گر زنده زين جايگاه‬
‫برد مر مرا سوی ايران سپاه‬
‫سر نامداران توران سپاه‬
‫ببرد برد پيش بيدار شاه‬
‫بدان تا بداند که من جز بنام‬
‫نمردم بگيتی همينست کام‬
‫همه شب بناليد تا روز پاک‬
‫پر از درد چون مار پيچان بخاک‬
‫چو گيتی ز خورشيد شد روشنا‬
‫بيامد بدانجايگه بيژنا‬
‫همی گشت بر گرد آن مرغزار‬
‫که يابد نشانی ز گم بوده يار‬
‫پديد آمد از دور اسب سمند‬
‫بدان مرغزار اندرون چون نوند‬
‫چمان و چران چون پلنگان بکام‬
‫نگون گشته زين و گسسته لگام‬
‫همه آلت زين برو بر نگون‬
‫رکيب و کمند و جنا پر ز خون‬
‫چو بيژن بديد آن ازو رفت هوش‬
‫برآورد چو شير شرزه خروش‬
‫همی گفت که ای مهربان نيک يار‬
‫کجايی فگنده در اين مرغزار‬
‫که پشتم شکستی و خستی دلم‬
‫کنون جان شيرين ز تن بگسلم‬
‫بشد بر پی اسب بر چشمه سار‬
‫مر او را بديد اندران مزغزار‬
‫همه جوشن ترگ پر خاک و خون‬
‫فتاده بدان خستگی سرنگون‬
‫فروجست بيژن ز شبرنگ زود‬
‫گرفتش بغوش در تنگ زود‬
‫برون کرد رومی قبا از برش‬
‫برهنه شد از ترگ خسته سرش‬
‫ز بس خون دويدن تنش بود زرد‬
‫دلش پر ز تيمار و جان پر ز درد‬
‫بران خستگيهاش بنهاد روی‬
‫همی بود زاری کنان پيش اوی‬
‫همی گفت کای نيک دل يار من‬
‫تو رفتی و اين بود پيکار من‬
‫شتابم کنون بيش بايست کرد‬
‫رسيدن بر تو بجای نبرد‬
‫مگر بودمی گاه سختيت يار‬
‫چو با اهرمن ساختی کارزار‬
‫کنون کام دشمن همه راست کرد‬
‫برآنرد سر هرچ میخواست کرد‬
‫بگفت اين سخن بيژن و گستهم‬
‫بجنبيد و برزد يکی تيز دم‬
‫ببيژن چنين گفت کای نيک خواه‬
‫مکن خويشتن پيش من در تباه‬
‫مرا درد تو بتر از مرگ خويش‬
‫بنه بر سر خسته بر ترگ خويش‬
‫يکی چاره کن تا ازين جايگاه‬
‫توانی رسانيدنم نزد شاه‬
‫مرا باد چندان همی روزگار‬
‫که بينم يکی چهره ی شهريار‬
‫ازان پس چو مرگ آيدم باک نيست‬
‫مرا خود نهالی بجز خاک نيست‬
‫نمردست هرکس که با کام خويش‬
‫بميرد بيابد سرانجام خويش‬
‫و ديگر دو بد خواه با ترس و باک‬
‫که بر دست من کرد يزدان هلاک‬
‫مگرشان بزين بر توانی کشيد‬
‫وگرنه سرانشان ز تنها بريد‬
‫سليح و سر نامبردارشان‬
‫ببر تا بدانند پيکارشان‬
‫کنی نزد شاه جهاندار ياد‬
‫که من سر بخيره ندادم بباد‬
‫بسودم بهر جای بابخت جنگ‬
‫گهی نام جستن نمردم بننگ‬
‫ببيژن نمود آنگهی هر دو تور‬
‫که بودند کشته فگنده بدور‬
‫بگفت اين و سستی گرفتش روان‬
‫همی بود بيژن بسر بر نوان‬
‫وز آن جايگه اسب او بيدرنگ‬
‫بياورد و بگشاد از باره تنگ‬
‫نمد زين بزير تن خفته مرد‬
‫بيفگند و ناليد چندی بدرد‬
‫همه دامن قرطه را کرد چاک‬
‫ابر خستگيهاش بر بست پاک‬
‫وز آن جايگه سوی بالا دوان‬‬‬
‫بيامد ز غم تيره کرده روان‬
‫سواران ترکان پراگنده ديد‬
‫که آمد ز راه بيابان پديد‬
‫ز بالا چو برق اندر آمد بشيب‬
‫دل از مردن گستهم با نهيب‬
‫ازان بيم ديده سواران دو تن‬
‫بشمشيرکم کرد زان انجمن‬
‫ز فتراک بگشاد زان پس کمند‬
‫ز ترکان يکی را بگردن فگند‬
‫ز اسب اندر آورد و زنهار داد‬
‫بدان کار با خويشتن يار داد‬
‫وز آنجا بيامد بکردار گرد‬
‫دمان سوی لهاک و فرشيدورد‬
‫بديد آن سران سپه را نگون‬
‫فگنده بران خاک غرقه بخون‬
‫بسرشان بر اسبان جنگی بپای‬
‫چراگاه سازيد و جای چرای‬
‫چو بيژن چنان ديد کرد آفرين‬
‫ابر گستهم کو سرآورد کين‬
‫بفرمود تا ترک زنهار خواه‬
‫بزين برکشيد آن سران را ز راه‬
‫ببستندشان دست و پای و ميان‬
‫کشيدند بر پشت زين کيان‬
‫وزآنجا سوی گستهم تازيان‬
‫بيامد بسان پلنگ ژيان‬
‫فرود آمد از اسب و او را چو باد‬
‫بی آزار نرم از بر زين نهاد‬
‫بدان ترک فرمود تا برنشست‬
‫بغوش او اندر آورد دست‬
‫سمند نوندش همی راند نرم‬
‫بروبر همی آفرين خواند گرم‬
‫مرگ زنده او را بر شهريار‬
‫تواند رسانيدن از کارزار‬
‫همی راند بيژن پر از درد و غم‬
‫روانش پر از انده گستهم‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

 

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.