Home / Literature / سروده ای از اُکتاويو پاز‬ : نور، تماس‬

سروده ای از اُکتاويو پاز‬ : نور، تماس‬

Octavio Paz-2

‫نور، تماس‬

*
‫در دستهای خود می گيرد نور‬
‫تل سفيد و بلوط سياه را‬
‫کوره راهی را که پيش می رود‬
‫و درختی را که به جای می ماند.‬
‫□‬
‫نور سنگی است که تنفس می کند از رخنه های رودی‬
‫روان در خواب شامگاهی خويش.‬
‫دختری است نور که دراز می شود‬
‫دسته ی سياهی است که به سپيده دمان راه می گشايد.‬
‫نور، نسيم را در پرده ترسيم می کند‬
‫از لحظه ها پيکری زنده می آفريند‬
‫به اتاق درمی آيد و از آن می گريزد‬
‫برهنه پای، بر لبه ی تيغ.‬
‫□‬
‫چونان زنی در آينه يی زاده می شود نور‬
‫عريان به زير برگهای شفاف‬
‫اسير ِ يکی نگاه‬
‫محو ِ يکی اشارت.‬
‫□‬
‫نور ميوه ها را لمس می کند و اشياء بی جان را‬
‫سبويی است که چشم از آن می نوشد روشنی را‬
‫شراره يی است که شعله می کشد‬
‫شمعي است که نظاره می کند‬
‫سوختن پروانه ی مشکين بال را.‬
‫□‬
‫نور چين پوششها را از هم می گشايد و‬
‫چين های بلوغ را.‬
‫چون در اجاق بتابد زبانه هايش به هياءت سايه هايی درمی آيد‬
‫که از ديوارها بالا می رود‬
‫همانند پيچک مشتاقی.‬
‫□‬
‫نه رهايی می بخشد نور نه دربند می کشد‬
‫نه دادگر است نه بيدادگر.‬
‫با دستهای نرم خويش‬
‫ساختمانهای قرينه می سازد نور.‬
‫□‬
‫از گذرگاه آينه ها می گريزد نور و‬
‫به نور بازمی گردد.‬
‫به دستی ماند که خود را باز می آفريند،‬
‫و به چشمی که خود را‬
‫در آفريده های خويش بازمی نگرد.‬
‫□‬
‫نور، زمان است که بر زمان بازمی تابد.‬

اُکتاويو پاز‬

Octavio Paz

Octavio Paz-3

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*