Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : خبر شد به بيژن که هومان چو شير‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : خبر شد به بيژن که هومان چو شير‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

داستان دوازده رخ‬

اجازه گرفتن بیژن از گودرز برای مبارزه با هومان

*‫

‫خبر شد به بيژن که هومان چو شير‬
‫بپيش نيای تو آمد دلير‬
‫چو بشنيد بيژن برآشفت سخت‬
‫بخشم آمد آن شير پنجه ز بخت‬
‫بفرمود تا برنهادند زين‬
‫بران پيل تن ديزه ی دوربين‬
‫بپوشيد رومی زره جنگ را‬
‫يکی تنگ بر بست شبرنگ را‬
‫بپيش پدر شد پر از کيميا‬
‫سخن گفت با او ز بهر نيا‬
‫چنين گفت مر گيو را کای پدر‬
‫بگفتم ترا من همه دربدر‬
‫که گودرز را هوش کمتر شدست‬
‫بيين نبينی که ديگر شدست‬
‫دلش پر نهيبست و پر خون جگر‬
‫ز تيمار وز درد چندان پسر‬
‫که از تن سرانشان جدا کرده ديد‬
‫بدان رزمگه جمله افگنده ديد‬
‫نشان آنک ترکی بيامد دلير‬
‫ميان دليران بکردار شير‬
‫بپيش نيا رفت نيزه بدست‬
‫همی بر خروشيد برسان مست‬
‫چنان بد کزين لشکر رنامدار‬
‫سواری نبود از در کارزار‬
‫که او را بنيزه برافراختی‬
‫چو بر بابزن مرغ بر ساختی‬
‫تو ای مهربان باب بسيار هوش‬
‫دو کتفم بدرع سياوش بپوش‬
‫نشايد جز از من که سازم نبرد‬
‫بدان تا برآرم ز مرديش گرد‬
‫بدو گفت گيو ای پسر هوش دار‬
‫بگفتار من سربسر گوش دار‬
‫تا گفته بودم که تندی مکن‬
‫ز گودرز بر بد مگردان سخن‬
‫که او کار ديده ست و داناترست‬
‫بدين لشکر نامور مهترست‬
‫سواران جنگی بپيش اندرند‬
‫که بر کينه گه پيل را بشکرند‬
‫نفرمود با او کسی را نبرد‬
‫جوانی مگر مر ترا خيره کرد‬
‫که گردن بدين سان برافراختی‬
‫بدين آرزو پيش من تاختی‬
‫نيم من بدين کار همداستان‬
‫مزن نيز پيشم چنين داستان‬
‫بدو گفت بيژن که گر کام من‬
‫نجويی نخواهی مگر نام من‬
‫شوم پيش سالار بسته کمر‬
‫زنم دست بر جنگ هومان ببر‬
‫وزآنجا بزد اسب و برگاشت روی‬
‫بنزديک گودرز شد پوی پوی‬
‫ستايش کنان پيش او شد بدرد‬
‫هم اين داستان سربسر ياد کرد‬
‫که ای پهلوان جهاندار شاه‬
‫شناسای هر کار و زيبای گاه‬
‫شگفتی همی بينم از تو يکی‬
‫وگر چند هستم بهوش اندکی‬
‫کزين رزمگه بوستان ساختی‬
‫دل از کين ترکان بپرداختی‬
‫شگفتی تر آنک از ميان سپاه‬
‫يکی ترک بدبخت گم کرده راه‬
‫بيامد که يزدان نيکی کنش‬
‫همی بد سگاليد با بد تنش‬
‫بياوردش از پيش توران سپاه‬
‫بدان تا بدست تو گردد تباه‬
‫بدام آمده گرگ برگاشتی‬
‫ندانم کزين خود چه پنداشتی‬
‫تو دانی که گر خون او بی درنگ‬
‫بريزند پيران نيايد بجنگ‬
‫مپدار کو کينه بيش آورد‬
‫سپه را برين دشت پيش آورد‬
‫من اينک بخون چنگ را شسته ام‬
‫همان جنگ او را کمر بسته ام‬
‫چو دستور باشد مرا پهلوان‬
‫شوم پيش او چون هژبر دمان‬
‫بفرمايد اکنون سپهبد به گيو‬
‫مگر کان سليح سياوش نيو‬
‫دهد مر مرا خود و رومی زره‬
‫ز بند زره برگشايد گره‬
‫چو بشنيد گودرز گفتار اوی‬
‫بديد آن دل و رای هشيار اوی‬
‫ز شادی برو آفرين کرد سخت‬
‫که از تو مگرداد جاويد بخت‬
‫تو تا برنشستی بزين پلنگ‬
‫نهنگ از دم آسود و شيران ز جنگ‬
‫بهر کارزار اندر آيی دلير‬
‫بهر جنگ پيروز باشی چو شير‬
‫نگه کن که با او بوردگاه‬
‫توانی شدن زان پس آورد خواه‬
‫که هومان يکی بدکنش ريمنست‬
‫بورد جنگ او چو آهرمنست‬
‫جوانی و ناگشته بر سر سپهر‬
‫نداری همی بر تن خويش مهر‬
‫بمان تا يکی رزم ديده هژبر‬
‫فرستم بجنگش بکردار ابر‬
‫برو تيرباران کند چون تگرگ‬
‫بسر بر بدوزدش پولاد ترگ‬
‫بدو گفت بيژن که ای پهلوان‬
‫هنرمند باشد دلير و جوان‬
‫مرا گر بديدی برزم فرود‬
‫ز سر باز بايد کنون آزمود‬
‫بجنگ پشن بر نوشتم زمين‬
‫نبيند کسی پشت من روز کين‬
‫مرا زندگانی نه اندر خورست‬
‫گر از ديگرانم هنر کمترست‬
‫وگر بازداری مرا زين سخن‬
‫بدان روی کهنگ هومان مکن‬
‫بنالم من از پهلوان پيش شاه‬
‫نخواهم کمر زان سپس نه کلاه‬
‫بخنديد گودرز و زو شاد شد‬
‫بسان يکی سرو آزاد شد‬
‫بدو گفت نيک اختر و بخت گيو‬
‫که فرزند بيند همی چون تو نيو‬
‫تو تا چنگ را باز کردی بجنگ‬
‫فروماند از جنگ چنگ پلنگ‬
‫ترا دادم اين رزم هومان کنون‬
‫مگر بخت نيکت بود رهنمون‬
‫گر اين اهرمن را بدست تو هوش‬
‫برايد بفرمان يزدان بکوش‬
‫بنام جهاندار يزدان ما‬
‫بپيروزی شاه و گردان ما‬
‫بگويم کنون گيو را کان زره‬
‫که بيژن همی خواهد او را بده‬
‫گر ايدنک پيروز باشی بروی‬
‫ترا بيشتر نزد من آبروی‬
‫ز فرهاد و گيوت برآرم بجاه‬
‫بگنج و سپاه و بتخت و کلاه‬
‫بگفت اين سخن با نبيره نيا‬
‫نبيره پر از بند و پر کيميا‬
‫پياده شد از اسب و روی زمين‬
‫ببوسيد و بر باب کرد آفرين‬
‫بخواند آن زمان گيو را پهلوان‬
‫سخن گفت با او ز بهر جوان‬
وزان خسروانی زره ياد کرد‬
‫کجا خواست بيژن ز بهر نبرد‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.