Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو کيخسرو آمد بکين خواستن‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو کيخسرو آمد بکين خواستن‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

داستان بيژن و منيژه‬

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫

‬‫‫‫‫‫‫‫‫چو کيخسرو آمد بکين خواستن‬
‫جهان ساز نو خواست آراستن‬
‫ز توران زمين گم شد آن تخت و گاه‬
‫برآمد بخورشيد بر تاج شاه‬
‫بپيوست با شاه ايران سپهر‬
‫بر آزادگان بر بگسترد مهر‬
‫زمانه چنان شد که بود از نخست‬
‫بب وفا روی خسرو بشست‬
‫بجويی که يک روز بگذشت آب‬
‫نسازد خردمند ازو جای خواب‬
‫چو بهری ز گيتی برو گشت راست
‫که کين سياوش همی باز خواست‬
‫ببگماز بنشست يک روز شاد‬
‫ز گردان لشکر همی کرد ياد‬
‫بديبا بياراسته گاه شاه‬
‫نهاده بسر بر کيانی کلاه‬
‫نشسته بگاه اندرون می بچنگ‬
‫دل و گوش داده بوای چنگ‬
‫برامش نشسته بزرگان بهم‬
‫فريبرز کاوس با گستهم‬
‫چو گودرز کشواد و فرهاد و گيو‬
‫چو گرگين ميلاد و شاپور نيو‬
‫شه نوذر آن طوس لشکرشکن‬
‫چو رهام و چون بيژن رزمزن‬
‫همه باده ی خسروانی بدست‬
‫همه پهلوانان خسروپرست‬
‫می اندر قدح چون عقيق يمن‬
‫بپيش اندرون لاله و نسترن‬
‫پريچهرگان پيش خسرو بپای‬
‫سر زلفشان بر سمن مشکسای‬
‫همه بزمگه بوی و رنگ بهار‬
‫کمر بسته بر پيش سالاربار‬
‫ز پرده درآمد يکی پرده دار‬
‫بنزديک سالار شد هوشيار‬
‫که بر در بپايند ارمانيان‬
‫سر مرز توران و ايرانيان‬
‫همی راه جويند نزديک شاه‬
‫ز راه دراز آمده دادخواه‬
‫چو سالار هشيار بشنيد رفت‬
‫بنزديک خسرو خراميد تفت‬
‫بگفت آنچ بشنيد و فرمان گزيد‬
‫بپيش اندر آوردشان چون سزيد‬
‫بکش کرده دست و زمين را بروی‬
‫ستردند زاری کنان پيش اوی‬
‫که ای شاه پيروز جاويد زی‬
‫که خود جاودان زندگی را سزی‬
‫ز شهری بداد آمدستيم دور‬
‫که ايران ازين سوی زان سوی تور‬
‫کجا خان ارمانش خوانند نام‬
‫وز ارمانيان نزد خسرو پيام‬
‫که نوشه زی ای شاه تا جاودان‬
‫بهر کشوری دسترس بر بدان‬
‫بهر هفت کشور توی شهريار‬
‫ز هر بد تو باشی بهر شهر، يار‬
‫سر مرز توران در شهر ماست‬
‫ازيشان بما بر چه مايه بلاست‬
‫سوی شهر ايران يکی بيشه بود‬
‫که ما را بدان بيشه انديشه بود‬
‫چه مايه بدو اندرون کشتزار‬
‫درخت برآور هم ميوه دار‬
‫چراگاه ما بود و فرياد ما‬
‫ايا شاه ايران بده داد ما‬
‫گراز آمد اکنون فزون از شمار‬
‫گرفت آن همه بيشه و مرغزار‬
‫به دندان چو پيلان بتن همچو کوه‬
‫وزيشان شده شهر ارمان ستوه‬
‫هم از چارپايان و هم کشتمند‬
‫ازيشان بما بر چه مايه گزند‬
‫درختان کشته ندرايم ياد‬
‫بدندان به دو نيم کردند شاد‬
‫نيايد بدندانشان سنگ سخت‬
‫مگرمان بيکباره برگشت بخت‬
‫چو بشنيد گفتار فريادخواه‬
‫بدرد دل اندر بپيچيد شاه‬
‫بريشان ببخشود خسرو بدرد‬
‫بگردان گردنکش آواز کرد‬
‫که ای نامداران و گردان من‬
‫که جويد همی نام ازين انجمن‬
‫شود سوی اين بيشه ی خوک خورد‬
‫بنام بزرگ و بننگ و نبرد‬
‫ببرد سران گرازان بتيغ‬
‫ندارم ازو گنج گوهر دريغ‬
‫يکی خوان زرين بفرمود شاه‬
‫ک بنهاد گنجور در پيشگاه‬
‫ز هر گونه گوهر برو ريختند‬
‫همه يک بديگر برآميختند‬
‫ده اسب گرانمايه زرين لگام‬
‫نهاده برو داغ کاوس نام‬
‫بديبای رومی بياراستند‬
‫بسی ز انجمن نامور خواستند‬
‫چنين گفت پس شهريار زمين‬
‫که ای نامداران با آفرين‬
‫که جويد بزرم من رنج خويش‬
‫ازان پس کند گنج من گنج خويش‬
‫کس از انجمن هيچ پاسخ نداد‬
‫مگر بيژن گيو فرخ نژاد‬
‫نهاد از ميان گوان پيش پای‬
‫ابر شاه کرد آفرين خدای‬
‫که جاويد بادی و پيروز و شاد‬
‫سرت سبز باد و دلت پر ز داد‬
‫گرفته بدست اندرون جام می‬
‫شب و روز بر ياد کاوس کی‬
‫که خرم بمينو بود جان تو‬
‫بگيتی پراگنده فرمان تو‬
‫من آيم بفرمان اين کار پيش‬
‫ز بهر تو دارم تن و جان خويش‬
‫چو بيژن چنين گفت گيو از کران‬
‫نگه کرد و آن کارش آمد گران‬
‫نخست آفرين کرد مر شاه را‬
‫ببيژن نمود آنگهی راه را‬
‫بفرزند گفت اين جوانی چراست‬
‫بنيروی خويش اين گمانی چراست‬
‫جوان گرچه دانا بود با گهر‬
‫ابی آزمايش نگيرد هنر‬
‫بد و نيک هر گونه بايد کشيد‬
‫ز هر تلخ و شوری ببايد چشيد‬
‫براهی که هرگز نرفتی مپوی‬
‫بر شاه خيره مبر آبروی‬
‫ز گفت پدر پس برآشفت سخت‬
‫جوان بود و هشيار و پيروز بخت‬
‫چنين گفت کای شاه پيروزگر‬
‫تو بر من به سستی گمانی مبر‬
‫تو اين گفته ها از من اندر پذير‬
‫جوانم وليکن بانديشه پير‬
‫منم بيژن گيو لشکرشکن‬
‫سر خوک را بگسلانم ز تن‬
‫چو بيژن چنين گفت شد شاه شاد‬
‫برو آفرين کرد و فرمانش داد‬
‫بدو گفت خسرو که ای پر هنر‬
‫هميشه بپيش بديها سپر‬
‫کسی را کجا چون تو کهتر بود‬
‫ز دشمن بترسيد سبکسر بود‬
‫بگرگين ميلاد گفت آنگهی‬
‫که بيژن بتوران نداند رهی‬
‫تو با او برو تا سر آب بند‬
‫هميش راهبر باش و هم يار مند‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.