Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : بيامد بنزديک افراسياب‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : بيامد بنزديک افراسياب‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

به یاری طلبیدن پولادوند برای مقابله با رستم دستان توط افراسیاب

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

بيامد بنزديک افراسياب‬
‫شب تيره هنگام آرام و خواب‬
‫چنين گفت کز بارگاه بلند‬
‫برفتم سوی رستم ديوبند‬
‫سراپرده ی سبز ديدم بزرگ‬
‫سپاهی بکردار درنده گرگ‬
‫يکی اژدهافش درفشی بپای‬
‫نه آرام دارد تو گفتی نه جای‬
‫فروهشته بر کوهه ی زين لگام‬
‫بفتراک بر حلقه ی خم خام‬
‫بخيمه درون ژنده پيلی ژيان‬
‫ميان تنگ بسته به ببر بيان‬
‫يکی بور ابرش به پيشش بپای‬
‫تو گفتی همی اندر آيد ز جای‬
‫سپهدار چون طوس و گودرز و گيو‬
‫فريبرز و شيدوش و گرگين نيو‬
‫طلايه گرازست با گستهم‬
‫که با بيژن گيو باشد بهم‬
‫غمی شد ز گفتار فرغار شاه‬
‫کس آمد بر پهلوان سپاه‬
‫بيامد سپهدار پيران چو گرد‬
‫بزرگان و مردان روز نبرد‬
‫ز گفتار فرغار چندی بگفت‬
‫که تا کيست با او به پيکار جفت‬
‫بدو گفت پيران که ما را ز جنگ‬
‫چه چارست جز جستن نام و ننگ‬
‫چو پاسخ چنين يافت افراسياب‬
‫گرفت اندران کينه جستن شتاب‬
‫بپيران بفرمود تا با سپاه‬
‫بيايد بر رستم کينه خواه‬
‫ز پيش سپهبد به بيرون کشيد‬
‫همی رزم را سوی هامون کشيد‬
‫خروش آمد از دشت و آوای کوس‬
‫جهان شد ز گرد سپاه آبنوس‬
‫سپه بود چندانک گفتی جهان‬
‫همی گردد از گرد اسپان نهان‬
‫تبيره زنان نعره برداشتند‬
‫همی پيل بر پيل بگذاشتند‬
‫از ايوان بدشت آمد افراسياب‬
‫همی کرد بر جنگ جستن شتاب‬
‫بپيران بگفت آنچ بايست گفت‬
‫که راز بزرگان ببايد نهفت‬
‫يکی نامه نزديک پولادوند‬
‫بيارای وز رای بگشای بند‬
‫بگويش که ما را چه آمد بسر‬
‫ازين نامور گرد پرخاشخر‬
‫اگر يارمندست چرخ بلند‬
‫بيايد بدين دشت پولادوند‬
‫بسی لشکر از مرز سقلاب و چين‬
‫نگونسار و حيران شدند اندرين‬
‫سپاهست برسان کوه روان‬
‫سپهدارشان رستم پهلوان‬
‫سپهکش چو رستم سپهدار طوس‬
‫بابر اندر اورده آوای کوس‬
‫چو رستم بدست تو گردد تباه‬
‫نيابد سپهر اندرين مرز راه‬
‫همه مرز را رنج زويست و بس‬
‫تو باش اندرين کار فريادرس‬
‫گر او را بدست تو آيد زمان‬
‫شود رام روی زمين بی گمان‬
‫من از پادشاهی آباد خويش‬
‫نه برگيرم از رنج يک رنج بيش‬
‫دگر نيمه ديهيم و گنج آن تست‬
‫که امروز پيگار و رنج آن تست‬
‫نهادند بر نامه بر مهر شاه‬
‫چو برزد سر از برج خرچنگ ماه‬
‫کمر بست شيده ز پيش پدر‬
‫فرستاده او بود و تيمار بر‬
‫بکردار آتش ز بيم گزند‬
‫بيامد بنزديک پولادوند‬
‫برو آفرين کرد و نامه بداد‬
‫همه کار رستم برو کرد ياد‬
‫که رستم بيامد ز ايران بجنگ‬
‫ابا او سپاهی بسان پلنگ‬
‫ببند اندر آورد کاموس را‬
‫چو خاقان و منشور و فرطوس را‬
‫اسيران بسيار و پيلان رمه‬
‫فرستاد يکسر بايران همه‬
‫کنارنگ و جنگ آورانرا بخواند‬
‫ز هر گونه ای داستانها براند‬
‫بديشان بگفت انچ در نامه بود‬
‫جهانگير برنا و خودکامه بود‬
‫بفرمود تا کوس بيرون برند‬
‫سراپرده ی او به هامون برند‬
‫سپاه انجمن شد بکردار ديو‬
‫برآمد ز گردان لشکر غريو‬
‫درفش از پس و پيش پولادوند‬
‫سپردار با ترکش و با کمند‬
‫فرود آمد از کوه و بگذاشت آب‬
‫بيامد بنزديک افراسياب‬
‫پذيره شدندش يکايک سپاه‬
‫تبيره برآمد ز درگاه شاه‬
‫ببر در گرفتش جهانديده مرد‬
‫ز کار گذشته بسی ياد کرد‬
‫بگفت آنک تيمار ترکان ز کيست‬
‫سرانجام درمان اين کار چيست‬
‫خرامان بايوان خسرو شدند‬
‫برای و بانديشه ی نو شدند‬
‫سخن راند هر گونه افراسياب‬
‫ز کار درنگ و ز بهر شتاب‬
‫ز خون سياوش که بر دست اوی‬
‫چه آمد ز پرخاش وز گفت و گوی‬
‫ز خاقان و منشور و کاموس گرد‬
‫گذشته سخنها همه برشمرد‬
‫بگفت آنک اين رنجم از يک تنست‬
‫که او را پلنگينه پيراهنست‬
‫نيامد سليحم بدو کارگر‬
‫بران ببر و آن خود و چينی سپر‬
‫بيابان سپردی و راه دراز‬
‫کنون چاره ی کار او را بساز‬
‫پر انديشه شد جان پولادوند‬
‫که آن بند را چون شود کاربند‬
‫چنين داد پاسخ بافراسياب‬
‫که در جنگ چندين نبايد شتاب‬
‫گر آنست رستم که مازندران‬
‫تبه کرد و بستد بگرز گران‬
‫بدريد پهلوی ديو سپيد‬
‫جگرگاه پولاد غندی و بيد‬
‫مرا نيست پاياب با جنگ اوی‬
‫نيارم ببد کردن آهنگ اوی‬
‫تن و جان من پيش رای تو باد‬
‫هميشه خرد رهنمای تو باد‬
‫من او را بر انديشه دارم بجنگ‬
‫بگردش بگردم بسان پلنگ‬
‫تو لشکر برآغال بر لشکرش‬
‫بانبوه تا خيره گردد سرش‬
‫مگر چاره سازم و گر نی بدست‬
‫بر و يال او را نشايد شکست‬
‫ازو شاد شد جان افراسياب‬
‫می روشن آورد و چنگ و رباب‬
‫بدانگه که شد مست پولادوند‬
‫چنين گفت با او ببانگ بلند‬
‫که من بر فريدون و ضحاک و جم‬
‫خور و خواب و آرام کردم دژم‬
‫برهمن بترسد ز آواز من‬
‫وزين لشکر گردنافراز من‬
‫من اين زابلی را بشمشير تيز‬
‫برآوردگه بر کنم ريز ريز‬

 

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.