web stats
Home / Literature / سروده ای از سید محمد : نصايح

سروده ای از سید محمد : نصايح

Poetry

 
نصايح

*

ســـخن را تاتوانی اندکی گوی
يکی را صد مگو صد را يکی گوی

نی فرمود با لفـــــــــظ گهر بار
خوشا آنکس ، زپر گوی کنــد عار

بده درراســـــتی عادت زبان را
زبان برباد داده مال و جــــــــان را

مشو تابع به نفست مثل کرگس
مرو در نـــزد دون ،يايار ناکـــس

شود پژمرده دلی ذکر سبحان؟
بده آب دلــــــت ازنام جـــــانان

هميشه راز دارو با حــــــياباش
به نزد کس مکن سر کســی فاش

تواضع عادت صاحبدلا نست
تواضع خلق وخوی عاقلانـــــست

بود عجـــب و ريا کردار شــــــيطان
بسازد کار ابليـــــــــسی پشيمان

زکار نيک عالــــــــم برقراراســـت
جهان براصل نيکی پايدار است

به هرکس چون شوی همرازود مساز
مکن رازش برای ديگران فاش

بکن پرهــــــيز از شوخی بســــــيار
زشوخی دشـمنی گردد پديدار

توکل بر خدای خويشـــــــــتن ساز
برويت تا در رحمت شــود باز

مکن ترک جماعـــــــــت تاتوانی
که تادر آه و در حـسرت نمانی

مکن تودوســـــــتی هرگز به ظالم
تواضع کن به دانشــمند و عالم

فقيــــــران را مکن هرگز دل آزار
يتيمان راهميـــــــشه شاد ميدار

به لغوو فحش خوش طبعی مکن ساز
به محتاجان ومسکــــينان بپرداز

مده فتوی اگر حکــــــــمی ندانی
که تادر خجلــــــت دايم نمانی

هلاک مردم ازدســـت زبان است
نجات شان هم از حسن بيان است

بسوزد هرترو خشـک آتش تيز
زنار افروزی ای عاقل پرهــــــيز

الحاج سيد محمد ( فرزند شاه ابراهیم )

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*