Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : بهومان چنين گفت خاقان چين‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : بهومان چنين گفت خاقان چين‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

رفتن هومان با لباس بدل و پرسیدن نام رستم از او

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫بهومان چنين گفت خاقان چين‬
‫که تنگست بر ما زمان و زمين‬
‫مران نامور پهلوان را تو نام‬
‫شوی بازجويی فرستی پيام‬
‫بدو گفت هومان که سندان نيم‬
‫برزم اندرون پيل دندان نيم‬
‫بگيتی چو کاموس جنگی نبود‬
‫چنو رزمخواه و درنگی نبود‬
‫بخم کمندش گرفت اين سوار‬
‫تو اين گرد را خوار مايه مدار‬
‫شوم تا چه خواهد جهان آفرين‬
‫که پيروز گردد بدين دشت کين‬
‫بخيمه درآمد بکردار باد‬
‫يکی ترگ ديگر بسر برنهاد‬
‫درفشی دگر جست و اسپی دگر‬
‫دگرگونه جوشن دگرگون سپر‬
‫بيامد چو نزديک رستم رسيد‬
‫همی بود تا يال و شاخش بديد‬
‫برستم چنين گفت کای نامدار‬
‫کمندافگن وگرد و جنگی سوار‬
‫بيزدان که بيزارم از تاج و گاه‬
‫که چون تو نديدم يکی رزمخواه‬
‫ز تو بگذرد زين سپاه بزرگ‬
‫نبينم همی نامداری سترگ‬
‫دليری که چندين بجويد نبرد‬
‫برآرد همی از دل شير گرد‬
‫ز شهر و نژاد و ز آرام خويش‬
‫سخن گوی و از تخمه و نام خويش‬
‫جز از تو کسی را ز ايران سپاه‬
‫نديدم که دارد دل رزمگاه‬
‫مرا مهربانيست بر مرد جنگ‬
‫بويژه که دارد نهاد پلنگ‬
‫کنون گر بگويی مرا نام خويش‬
‫برو بوم و پيوند وآرام خويش‬
‫سپاسی برين کار بر من نهی‬
‫کز انديشه گردد دل من تهی‬
‫بدو گفت رستم که چندين سخن‬
‫که گفتی و افگندی از مهر بن‬
‫چرا تو نگويی مرا نام خويش‬
‫بر و کشور و بوم و آرام خويش‬
‫چرا آمدستی بنزديک من‬
‫بنرمی و چربی و چندين سخن‬
‫اگر آشتی جست خواهی همی‬
‫بکوشی که اين کينه کاهی همی‬
‫نگه کن که خون سياوش که ريخت‬
‫چنين آتش کين بما بر که بيخت‬
‫همان خون پرمايه گودرزيان‬
‫که بفزود چندين زيان بر زيان‬
‫بزرگان کجا با سياوش بدند‬
‫نجستند پيکار و خامش بدند‬
‫گنهکار خون سر بيگناه‬
‫نگر تا که يابی ز توران سپاه‬
‫ز مردان و اسپان آراسته‬
‫کز ايران بياورد با خواسته‬
‫چو يکسر سوی ما فرستيد باز‬
‫من از جنگ ترکان شوم بی نياز‬
‫ازان پس همه نيکخواه منيد‬
‫سراسر بر آيين و راه منيد‬
‫نيازم بکين و نجويم نبرد‬
‫نيارم سر سرکشان زير گرد‬
‫وزان پس بگويم بکيخسرو اين‬
‫بشويم دل و مغزش از درد و کين‬
‫بتو بر شمارم کنون نامشان‬
‫که مه نامشان باد و مه کامشان‬
‫سر کين ز گرسيوز آمد نخست‬
‫که درد دل و رنج ايران بجست‬
‫کسی را که دانی تو از تخم کور‬
‫که بر خيره اين آب کردند شور‬
‫گروی زره و آنک از وی بزاد‬
‫نژادی که هرگز مباد آن نژاد‬
‫ستم بر سياوش ازيشان رسيد‬
‫که زو آمد اين بند بد را کليد‬
‫کسی کو دل و مغز افراسياب‬
‫تبه کرد و خون راند برسان آب‬
‫و ديگر کسی را کز ايرانيان‬
‫نبد کين و بست اندرين کين ميان‬
‫بزرگان که از تخمه ی ويسه اند‬
‫دو رويند و با هر کسی پيسه اند‬
‫چو هومان و لهاک و فرشيدورد‬
‫چو کلباد و نستيهن آن شوخ مرد‬
‫اگر اين که گفتم بجای آوريد‬
‫سر کينه جستن بپای آوريد‬
‫ببندم در کينه بر کشورت‬
‫بجوشن نپوشيد بايد برت‬
‫و گر جز بدين گونه گويی سخن‬
‫کنم تازه پيکار و کين کهن‬
‫که خوکرده ی جنگ توران منم‬
‫يکی نامداری از ايران منم‬
‫بسی سر جدا کرده دارم ز تن‬
‫که جز کام شيران نبودش کفن‬
‫مرا آزمودی بدين رزمگاه‬
‫همينست رسم و همينست راه‬
‫ازين گونه هرگز نگفتم سخن‬
‫بجز کين نجستم ز سر تا به بن‬
‫کنون هرچ گفتم ترا گوش دار‬
‫سخنهای خوب اندر آغوش دار‬
‫چو بشنيد هومان بترسيد سخت‬
‫بلرزيد برسان برگ درخت‬
‫کزان گونه گفتار رستم شنيد‬
‫همه کينه از دوده ی خويش ديد‬
‫چنين پاسخ آورد هومان بدوی‬
‫که ای شير دل مرد پرخاشجوی‬
‫بدين زور و اين برز و بالای تو‬
‫سر تخت ايران سزد جای تو‬
‫نباشی جز از پهلوانی بزرگ‬
‫وگر نامداری ز ايران سترگ‬
‫بپرسيدی از گوهر و نام من‬
‫بدل ديگر آمد ترا کام من‬
‫مرا کوه گوشست نام ای دلير‬
‫پدر بوسپاسست مردی چو شير‬
‫من از وهر با اين سپاه آمدم‬
‫سپاهی بدين رزمگاه آمدم‬
‫ازان باز جويم همی نام تو‬
‫که پيدا کنم در جهان کام تو‬
‫کنون گر بگويی مرا نام خويش‬
‫شوم شاد دل سوی آرام خويش‬
‫همه هرچ گفتی بدين رزمگاه‬
‫يکايک بگويم به پيش سپاه‬
‫همان پيش منشور و خاقان چين‬
‫بزرگان و گردان توران زمين‬
‫بدو گفت رستم که نامم مجوی‬
‫ز من هرچ ديدی بديشان بگوی‬
‫ز پيران مرا دل بسوزد همی‬
‫ز مهرش روان برفروزد همی‬
‫ز خون سياوش جگرخسته اوست‬
‫ز ترکان کنون راد و آهسته اوست‬
‫سوی من فرستش هم اکنون دمان‬
‫ببينيم تا بر چه گردد زمان‬
‫بدو گفت هومان که ای سرفراز‬
‫بديدار پيرانت آمد نياز‬
‫چه دانی تو پيران و کلباد را‬
‫گروی زره را و پولاد را‬
‫بدو گفت چندين چه پيچی سخن‬
‫سر آب را سوی بالا مکن‬
‫نبينی که پيکار چندين سپاه‬
‫بدويست و زو آمد اين رزمگاه‬

 

‫‫‫‫‫

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.