Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : دليری کجا نام او اشکبوس‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : دليری کجا نام او اشکبوس‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

کشته شدن اشکبوس بدست رستم دستان

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

‬‫‫‫‫‫‫‫‫دليری کجا نام او اشکبوس‬
‫همی بر خروشيد بر سان کوس‬
‫بيامد که جويد ز ايران نبرد‬
‫سر هم نبرد اندر آرد بگرد‬
‫بشد تيز رهام با خود و گبر‬
‫همی گرد رزم اندر آمد بابر‬
‫برآويخت رهام با اشکبوس‬
‫برآمد ز هر دو سپه بوق و کوس‬
‫بران نامور تيرباران گرفت‬
‫کمانش کمين سواران گرفت‬
‫جهانجوی در زير پولاد بود‬
‫بخفتانش بر تير چون باد بود‬
‫نبد کارگر تير بر گبر اوی‬
‫ازان تيزتر شد دل جنگجوی‬
‫بگرز گران دست برد اشکبوس‬
‫زمين آهنين شد سپهر ابنوس‬
‫برآهيخت رهام گرز گران‬
‫غمی شد ز پيکار دست سران‬
‫چو رهام گشت از کشانی ستوه‬
‫بپيچيد زو روی و شد سوی کوه‬
‫ز قلب سپاه اندر آشفت طوس‬
‫بزد اسپ کايد بر اشکبوس‬
‫تهمتن برآشفت و با طوس گفت‬
‫که رهام را جام بادهست جفت‬
‫بمی در همی تيغبازی کند‬
‫ميان يلان سرفرازی کند‬
‫چرا شد کنون روی چون سندروس‬
‫سواری بود کمتر از اشکبوس‬
‫تو قلب سپه را بيين بدار‬
‫من اکنون پياده کنم کارزار‬
‫کمان بزه را بباز و فگند‬
‫ببند کمر بر بزد تير چند‬
‫خروشيد کای مرد رزم آزمای‬
‫هم آوردت آمد مشو باز جای‬
‫کشانی بخنديد و خيره بماند‬
‫عنان را گران کرد و او را بخواند‬
‫بدو گفت خندان که نام تو چيست‬
‫تن بی سرت را که خواهد گريست‬
‫تهمتن چنين داد پاسخ که نام‬
‫چه پرسی کزين پس نبينی تو کام‬
‫مرا مادرم نام مرگ تو کرد‬
‫زمانه مرا پتک ترگ تو کرد‬
‫کشانی بدو گفت بی بارگی‬
‫بکشتن دهی سر بيکبارگی‬
‫تهمتن چنين داد پاسخ بدوی‬
‫که ای بيهده مرد پرخاشجوی‬
‫پياده نديدی که جنگ آورد‬
‫سر سرکشان زير سنگ اورد‬
‫بشهر تو شير و نهنگ و پلنگ‬
‫سوار اندر آيند هر سه بجنگ‬
‫هم اکنون ترا ای نبرده سوار‬
‫پياده بياموزمت کارزار‬
‫پياده مرا زان فرستاد طوس‬
‫که تا اسپ بستانم از اشکبوس‬
‫کشانی پياده شود همچو من‬
‫ز دو روی خندان شوند انجمن‬
‫پياده به از چون تو پانصد سوار‬
‫بدين روز و اين گردش کارزار‬
‫کشانی بدو گفت با تو سليح‬
‫نبينم همی جز فسوس و مزيح‬
‫بدو گفت رستم که تير و کمان‬
‫ببين تا هم اکنون سراری زمان‬
‫چو نازش باسپ گرانمايه ديد‬
‫کمان را بزه کرد و اندر کشيد‬
‫يکی تير زد بر بر اسپ اوی‬
‫که اسپ اندر آمد ز بالا بروی‬
‫بخنديد رستم بواز گفت‬
‫که بنشين به پيش گرانمايه جفت‬
‫سزدگر بداری سرش درکنار‬
‫زمانی برآسايی از کارزار‬
‫کمان را بزه کرد زود اشکبوس‬
‫تنی لرز لرزان و رخ سندروس‬
‫برستم برآنگه بباريد تير‬
‫تهمتن بدو گفت برخيره خير‬
‫همی رنجه داری تن خويش را‬
‫دو بازوی و جان بدانديش را‬
‫تهمتن به بند کمر برد چنگ‬
‫گزين کرد يک چوبه تير خدنگ‬
‫يکی تير الماس پيکان چو آب‬
‫نهاده برو چار پر عقاب‬
‫کمان را بماليد رستم بچنگ‬
‫بشست اندر آورد تير خدنگ‬
‫برو راست خم کرد و چپ کرد راست‬
‫خروش از خم چرخ چاچی بخاست‬
‫چو سوفارش آمد بپهنای گوش‬
‫ز شاخ گوزنان برآمد خروش‬
‫چو بوسيد پيکان سرانگشت اوی‬
‫گذر کرد بر مهره ی پشت اوی‬
‫بزد بر بر و سينه ی اشکبوس‬
‫سپهر آن زمان دست او داد بوس‬
‫قضا گفت گير و قدر گفت ده‬
‫فلک گفت احسنت و مه گفت زه‬
‫کشانی هم اندر زمان جان بداد‬
‫چنان شد که گفتی ز مادر نزاد‬
‫نظاره بريشان دو رويه سپاه‬
‫که دارند پيکار گردان نگاه‬
‫نگه کرد کاموس و خاقان چين‬
‫بران برز و بالا و آن زور و کين‬
‫چو برگشت رستم هم اندر زمان‬
‫سواری فرستاد خاقان دمان‬
‫کزان نامور تير بيرون کشيد‬
‫همه تير تا پر پر از خون کشيد‬
‫همه لشکر آن تير برداشتند‬
‫سراسر همه نيزه پنداشتند‬
‫چو خاقان بدان پر و پيکان تير‬
‫نگه کرد برنا دلش گشت پير‬
‫بپيران چنين گفت کين مرد کيست‬
‫ز گردان ايران ورا نام چيست‬
‫تو گفتی که لختی فرومايه اند‬
‫ز گردنکشان کمترين پايه اند‬
‫کنون نيزه با تير ايشان يکيست‬
‫دل شير در جنگشان اندکيست‬
‫همی خوار کردی سراسر سخن‬
‫جز آن بد که گفتی ز سر تا به بن‬
‫بدو گفت پيران کز ايران سپاه‬
‫ندانم کسی را بدين پايگاه‬
‫کجا تير او بگذرد بر درخت‬
‫ندانم چه دارد بدل شوربخت‬
‫از ايرانيان گيو و طوس اند مرد‬
‫که با فر و برزند روز نبرد‬
‫برادرم هومان بسی پيش طوس‬
‫جهان کرد بر گونه ی آبنوس‬
‫بايران ندانم که اين مرد کيست‬
‫بدين لشکر او را هم آورد کيست‬
‫شوم بازپرسم ز پرده سرای‬
‫بيارند ناکام نامش بجای‬

 

‫‫‫‫‫

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.