Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : ازان پس چو آمد بخسرو خبر‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : ازان پس چو آمد بخسرو خبر‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

فرستادن رستم به کمک طوس توسط کیخسرو

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

‬‫‫ازان پس چو آمد بخسرو خبر‬
‫که پيران شد از رزم پيروزگر‬
‫سپهبد بکوه هماون کشيد‬
‫ز لشکر بسی گرد شد ناپديد‬
‫در کاخ گودرز کشوادگان‬
‫تهی شد ز گردان و آزادگان‬
‫ستاره بر ايشان بنالد همی‬
‫ببالينشان خون بپالد همی‬
‫ازيشان جهان پر ز خاک است و خون‬
‫بلند اختر طوس گشته نگون‬
‫بفرمود تا رستم پيلتن‬
‫خرامد بدرگاه با انجمن‬
‫برفتند ز ايران همه بخردان‬
‫جهانديده و نامور موبدان‬
‫سر نامداران زبان برگشاد‬
‫ز پيکار لشکر بسی کرد ياد‬
‫برستم چنين گفت کای سرفراز‬
‫بترسم که اين دولت ديرياز‬
‫همی برگرايد بسوی نشيب‬
‫دلم شد ز کردار او پرنهيب‬
‫توی پروارننده ی تاج و تخت‬
‫فروغ از تو گيرد جهاندار بخت‬
‫دل چرخ در نوک شمشير تست‬
‫سپهر و زمان و زمين زير تست‬
‫تو کندی دل و مغز ديو سپيد‬
‫زمانه بمهر تو دارد اميد‬
‫زمين گرد رخش ترا چاکرست‬
‫زمان بر تو چون مهربان مادرست‬
‫ز تيغ تو خورشيد بريان شود‬
‫ز گرز تو ناهيد گريان شود‬
‫ز نيروی پيکان کلک تو شير‬
‫بروز بلا گردد از جنگ سير‬
‫تو تا برنهادی بمردی کلاه‬
‫نکرد ايچ دشمن بايران نگاه‬
‫کنون گيو و گودرز و طوس و سران‬
‫فراوان ازين مرز کنداوران‬
‫همه دل پر از خون و ديده پرآب‬
‫گريزان ز ترکان افراسياب‬
‫فراوان ز گودرزيان کشته مرد‬
‫شده خاک بستر بدشت نبرد‬
‫هرانکس کزيشان بجان رسته اند‬
‫بکوه هماون همه خسته اند‬
‫همه سر نهاده سوی آسمان‬
‫سوی کردگار مکان و زمان‬
‫که ايدر ببايد گو پيلتن‬
‫بنيروی يزدان و فرمان من‬
‫شب تيره کين نامه بر خواندم‬
‫بسی از جگر خون برافشاندم‬
‫نگفتم سه روز اين سخن را بکس‬
‫مگر پيش دادار فرياد رس‬
‫کنون کار ز اندازه اندر گذشت‬
‫دلم زين سخن پر ز تيمار گشت‬
‫اميد سپاه و سپهبد بتست‬
‫که روشن روان بادی و تن درست‬
‫سرت سبز باد و دلت شادمان‬
‫تن زال دور از بد بدگمان‬
‫ز من هرچ بايد فزونی بخواه‬
‫ز اسپ و سليح و ز گنج و سپاه‬
‫برو با دلی شاد و رايی درست‬
‫نشايد گرفت اين چنين کار سست‬
‫بپاسخ چنين گفت رستم بشاه‬
‫که بی تو مبادا نگين و کلاه‬
‫که با فر و برزی و بارای و داد‬
‫ندارد چو تو شاه گردون بياد‬
‫شنيدست خسرو که تا کيقباد‬
‫کلاه بزرگی بسر بر نهاد‬
‫بايران بکين من کمر بسته ام‬
‫برام يک روز ننشسته ام‬
‫بيابان و تاريکی و ديو و شير‬
‫چه جادو چه از اژدهای دلير‬
‫همان رزم توران و مازندران‬
‫شب تيره و گرزهای گران‬
‫هم از تشنگی هم ز راه دراز‬
‫گزيدن در رنج بر جای ناز‬
‫چنين درد و سختی بسی ديده ام‬
‫که روزی ز شادی نپرسيده ام‬
‫تو شاه نو آيين و من چون رهی‬
‫ميان بسته ام چون تو فرمان دهی‬
‫شوم با سپاهی کمر بر ميان‬
‫بگردانم اين بد ز ايرانيان‬
‫ازان کشتگان شاه بی درد باد‬
‫رخ بدسگالان او زرد باد‬
‫ز گودرزيان خود جگر خسته ام‬
‫کمر بر ميان سوگ را بسته ام‬
‫چو بشنيد کيخسرو آواز اوی‬
‫برخ برنهاد از دو ديده دو جوی‬
‫بدو گفت بی تو نخواهم زمان‬
‫نه اورنگ و تاج و نه گرز و کمان‬
‫فلک زير خم کمند تو باد‬
‫سر تاجداران به بند تو باد‬
‫ز دينار و گنج و ز تاج و گهر‬
‫کلاه و کمان و کمند و کمر‬
‫بياورد گنجور خسرو کليد‬
‫سر بدره های درم برديد‬
‫همه شاه ايران به رستم سپرد‬
‫چنين گفت کای نامدار گرد‬
‫جهان گنج و گنجور شمشير تست‬
‫سر سروران جهان زير تست‬
‫تو با گرزداران زاولستان‬
‫دليران و شيران کابلستان‬
‫همی رو بکردار باد دمان‬
‫مجوی و مفرمای جستن زمان‬
‫ز گردان شمشير زن سی هزار‬
‫ز لشکر گزين از در کارزار‬
‫فريبرز کاوس را ده سپاه‬
‫که او پيش رو باشد و کينه خواه‬
‫تهمتن زمين را ببوسيد و گفت‬
‫که با من عنان و رکيبست جفت‬
‫سران را سر اندر شتاب آوريم‬
‫مبادا که آرام و خواب آوريم‬
‫سپه را درم دادن آغاز کرد‬
‫بدشت آمد و رزم را ساز کرد‬
‫فريبرز را گفت برکش پگاه‬
‫سپاه اندرآور به پيش سپاه‬
‫نبايد که روز و شبان بغنوی‬
‫مگر نزد طوس سپهبد شوی‬
‫بگويی که در جنگ تندی مکن‬
‫فريب زمان جوی و کندی مکن‬
‫من اينک بکردار باد دمان‬
‫بيايم نجويم بره بر زمان‬
‫چو گرگين ميلاد کار آزمای‬
‫سپه را زند بر بد و نيک رای‬
‫چو خورشيد تابنده بنمود چهر‬
‫بسان بتی با دلی پر زمهر‬
‫بر آمد خروشيدن کرنای‬
‫تهمتن بياورد لشکر زجای‬
‫پر انديشه جان جهاندار شاه‬
‫دو فرسنگ با او بيامد براه‬
‫دو منزل همی کرد رستم يکی‬
‫نياسود روز و شبان اندکی‬

‫‫‫‫‫

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.