Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : همه بازگشتند يکسر ز جنگ‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : همه بازگشتند يکسر ز جنگ‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

درخواست طوس از کیخسرو برای فرستادن رستم دستان

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫همه بازگشتند يکسر ز جنگ‬
‫ز خويشان روان خسته و سر ز ننگ‬
‫سر از کوه برزد همانگاه ماه‬
‫چو بر تخت پيروزه، پيروز شاه‬
‫سپهدار پيران سپه را بخواند‬
‫همی گفت زيشان فراوان نماند‬
‫بدانگه که دريای ياقوت زرد‬
‫زند موج بر کشور لاژورد‬
‫کسی را که زنده ست بيجان کنيم‬
‫بريشان دل شاه پيچان کنيم‬
‫برفتند با شادمانی زجای‬
‫نشستند بر پيش پرده سرای‬
‫همه شب ز آوای چنگ و رباب‬
‫سپه را نيامد بران دشت خواب‬
‫وزين روی لشکر همه مستمند‬
‫پدر بر پسر سوگوار و نژند‬
‫همه دشت پر کشته و خسته بود‬
‫بخون بزرگان زمين شسته بود‬
‫چپ و راست آوردگه دست و پای‬
‫نهادن ندانست کس پا بجای‬
‫همه شب همی خسته برداشتند‬
‫چو بيگانه بد خوار بگذاشتند‬
‫بر خسته آتش همی سوختند‬
‫گسسته ببستند و بردوختند‬
‫فراوان ز گودرزيان خسته بود‬
‫بسی کشته بود و بسی بسته بود‬
‫چو بشنيد گودرز برزد خروش‬
‫زمين آمد از بانگ اسپان بجوش‬
‫همه مهتران جامه کردند چاک‬
‫بسربر پراگند گودرز خاک‬
‫همی گفت کاندر جهان کس نديد‬
‫به پيران سر اين بد که بر من رسيد‬
‫چرا بايدم زنده با پير سر‬
‫بخاک اندر افگنده چندين پسر‬
‫ازان روزگاری کجا زاده ام‬
‫ز خفتان ميان هيچ نگشاده ام‬
‫بفرجام چندين پسر ز انجمن‬
‫ببينم چنين کشته در پيش من‬
‫جدا گشته از من چو بهرام پور‬
‫چنان نامور شير خودکام پور‬
‫ز گودرز چون آگهی شد بطوس‬
‫مژه کرد پر خون و رخ سندروس‬
‫خروشی براورد آنگه بزار‬
‫فراوان بباريد خون در کنار‬
‫همی گفت اگر نوذر پاکتن‬
‫نکشتی بن و بيخ من بر چمن‬
‫نبودی مرا رنج و تيمار و درد‬
‫غم کشته و گرم دشت نبرد‬
‫که تا من کمر بر ميان بسته ام‬
‫بدل خسته ام گر بجان رسته ام‬
‫هماکنون تن کشتگان را بخاک‬
‫بپوشيد جايی که باشد مغاک‬
‫سران بريده سوی تن بريد‬
‫بنه سوی کوه هماون بريد‬
‫برانيم لشکر همه همگروه‬
‫سراپرده و خيمه بر سوی کوه‬
‫هيونی فرستيم نزديک شاه‬
‫دلش برفروزد فرستد سپاه‬
‫بدين من سواری فرستاده ام‬
‫ورا پيش ازين آگهی داده ام‬
‫مگر رستم زال را با سپاه‬
‫سوی ما فرستد بدين رزمگاه‬
‫وگرنه ز ما نامداری دلير‬
‫نماند بوردگه بر چو شير‬
‫سپه برنشاند و بنه برنهاد‬
‫وزان کشتنگان کرد بسيار ياد‬

‫‫‫‫‫

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.