Home / Various / Октомври двадесет и шест Димитровден – October twenty six – Dimitar`s day/in Bulgarian Dimitrovden

Октомври двадесет и шест Димитровден – October twenty six – Dimitar`s day/in Bulgarian Dimitrovden

October 26 - Dimitar`s dayin Bulgarian Dimitrovden-3 October 26 - Dimitar`s dayin Bulgarian Dimitrovden-4 October 26 - Dimitar`s dayin Bulgarian Dimitrovden-5 October 26 - Dimitar`s dayin Bulgarian Dimitrovden-1 October 26 - Dimitar`s dayin Bulgarian Dimitrovden-2

Октомври двадесет и шест – Димитровден

На този ден имен ден празнуват: Димитър, Димитрина, Деметра, Димо, Дима, Димка, Димитричка, Димчо, Димана, Драган, Митко, Митка, Митра, Митрана, Мита
Информация за Димитровден
Православната църква чества паметта на великомъченик Димитър Мироточиви Солунски. Той е роден през III век в гр. Солун, а баща му е тогавашният градоначалник. След неговата смърт император Максимиан Херкул възлага този пост на Димитър, който е приет с голяма радост и почит от жителите на града. Като управител на Солун Димитър открито изповядва и слави християнската вяра. Недоволен от неговото поведение, император Галерий го хвърля в тъмница . Преди още да го осъдят, войници влезли в килията му и го убили с копие по време на молитва. Тогава християнската църква го провъзгласява за мъченик на вярата и светец, а жителите на Солун започват да го почитат като покровител на града.
Традиции и обреди
Според народните представи от Димитровден започва зимата; народната поговорка гласи: “Георги лято носи, Димитър – зима”. Според легендите св. Димитър е покровител на зимата и студа и е по-голям брат на св. Георги. Той язди на червен кон, а от дългата му бяла брада се изсипват първите снежинки. “Дойде ли Димитровден, идва и снегът” – казват българите. Затова на този ден стопаните прибират ралата си на сухо под стрехите и подреждат дървата си за огрев.
От Димитровден започва подготовката за т.нар. “миши празници” на следващия ден. През това време жените не трябва да подхващат женска работа – да шият, да тъкат, да предат или плетат. Не се взима в ръка нито хурка, нито вретено, за да не се разсърдят мишките и да не проядат всичко, работено през годината. И за мъжете има някои забрани през тези дни – да не загребат жито от хамбара, да не ронят дори едно зърно от събраната царевица. Те трябва да замажат с кал хамбара, праговете на къщата, ъглите и кошовете, вярвайки, че така замазват очите на мишките.
Обредна трапеза: курбан от овче месо, гювеч, яхния от пиле, пита с ябълки, варена царевица, печени ябълки, тиква
Поверия за Димитровден
В старопланинските райони стопаните следят на Димитровден “полазника”, т.е. госта, който пръв ще прекрачи прага на къщата. Ако той е добър и имотен човек, вярват, че идващата година ще е здрава и изобилна.
Ако срещу празника месечината е пълна, пчелите ще се роят и кошерите ще се пълнят с мед, а кошарите ще са пълни с агънца.
Иманярите вярват, че в нощта на Димитровден небето “се отваря” и заровените жълтици проблясват със синкав пламък.

**************************************************

October 26 – Dimitar`s day/in Bulgarian Dimitrovden

On this day celebrate the name day: Demetrius Demetrius Demeter, Dimo, Dima, Dimka, Dimitrichka, Dimtcho, smoke Dragan, Mitko, Mitka, Mithra, Mitra, Mita
Information about Dimitar

The Orthodox Church celebrates the memory of the martyr Demetrius of Thessalonica Mirotochivi. He was born in III century in the town. Thessaloniki, and his father was then mayor. After his death, the Emperor Maximian HERCU assigned the post of Demetrius, who was accepted with great joy and honor of the citizens. As governor of Thessaloniki Dimitar openly confess and glorify Christian faith. Unhappy with his behavior, the Emperor Galerius throws him into prison. Before they condemn it, soldiers entered his cell and killed him with a spear during prayer. Then Christian Church proclaimed him a martyr of the faith and a saint, and the inhabitants of Thessaloniki began to honor him as the patron saint of the city.
Traditions and rituals

According to folk from St. Dimitar starts winter; folk saying goes: “George summer brings Dimitar – winter”. According to legend, St. Dimitar is the patron of winter and cold and is the older brother of St. George. He rides a red horse, and from his long white beard pouring the first snowflakes. “When it’s Dimitri comes and the snow” – say the Bulgarians. So on this day, farmers harvested their plows dry under the eaves and stacked logs for firewood.

By Dimitrovden began preparing for the so-called. “Holidays mouse” the next day. During this time, women should not take up the women’s work – to sew, weave, spin or knit. Do not be taken in hand or distaff, or a spindle, so as not to displease the mice and not eaten everything worked during the year. And for men there are some prohibitions in those days – not scooped grain from the barn, do not shed even one grain of corn collected. They need to gloss over with mud barn threshold of the house corners and baskets, believing gloss so the eyes of mice.

Ritual table: sacrifice of sheep meat, stew, stew chicken, cake with apples, corn on the cob, baked apples, pumpkin
Beliefs about Dimitrovden

In the Balkan area farmers track of Dimitrovden “polozajnik”, ie guest who will first cross the threshold of the house. If he is a good person and property, believe that the coming year will be a healthy and plentiful.

If the holiday moon is full, the bees will swarm and hive will be filled with honey, and pens are full of lambs.

Treasure hunters believe that the night sky on Dimitrovden “open” and buried coins shine with a bluish flame.

Telegram Channel

About Violet Alex

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.