Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو تاج خور روشن آمد پديد

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو تاج خور روشن آمد پديد

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

آمدن بزرگان سپاه ایران به نزد کیخسرو

*‫

‫‬‫‫چو تاج خور روشن آمد پديد‬
‫سپيده ز خم کمان بردميد‬
‫سپهبد بيامد بنزديک شاه‬
‫ابا او بزرگان ايران سپاه‬
‫بديشان چنين گفت شاه جهان‬
‫که هرگز پی کين نگردد نهان‬
‫ز تور و ز سلم اندر آمد سخن‬
‫ازان کين پيشين و رزم کهن‬
‫چنين ننگ بر شاه ايران نبود‬
‫زمين پر ز خون دليران نبود‬
‫همه کوه پر خون گودرزيان‬
‫بزنار خونين ببسته ميان‬
‫همان مرغ و ماهی بريشان بزار‬
‫بگريد بدريا و بر کوهسار‬
‫از ايران همه دشت تورانيان‬
‫سر و دست و پايست و پشت و ميان‬
‫شما را همه شادمانيست رای‬
‫بکينه نجنبد همی دل ز جای‬
‫دليران همه دست کرده بکش‬
‫بپيش خداوند خورشيدفش‬
‫همه همگنان خاک دادند بوس‬
‫چو رهام و گرگين، چو گودرز و طوس‬
‫چو خراد با زنگه ی شاوران‬
‫دگر بيژن و گيو و کنداوران‬
‫که ای شاه نيک اختر و شيردل‬
‫ببرده ز شيران بشمشير دل‬
‫همه يک بيک پيش تو بنده ايم‬
‫ز تشوير خسرو سرافگنده ايم‬
‫اگر جنگ فرمان دهد شهريار‬
‫همه سرفشانيم در کارزار‬
‫سپهدار پس گيو را پيش خواند‬
‫بتخت گرانمايگان برنشاند‬
‫فراوانش بستود و بنواختش‬
‫بسی خلعت و نيکوی ساختش‬
‫بدو گفت کاندر جهان رنج من‬
‫تو بردی و بی بهری از گنج من‬
‫نبايد که بی رای تو پيل و کوس‬
‫سوی جنگ راند سپهدار طوس‬
‫بتندی مکن سهمگين کار خرد‬
‫که روشن روان باد بهرام گرد‬
‫ز گفتار بدگوی وز نام و ننگ‬
‫جهان کرد بر خويشتن تار و تنگ‬
‫درم داد و روزی دهان را بخواند‬
‫بسی با سپهبد سخنها براند‬
‫همان رای زد با تهمتن بران‬
‫چنين تا رخ روز شد در نهان‬
‫چو خورشيد بر زد سنان از نشيب‬
‫شتاب آمد از رفتن با نهيب‬
‫سپهبد بيامد بنزديک شاه‬
‫ابا گيو گودرز و چندی سپاه‬
‫بدو داد شاه اختر کاويان‬
‫بران سان که بودی برسم کيان‬
‫ز اختر يکی روز فرخ بجست‬
‫که بيرون شدن را کی آيد درست‬
‫همی رفت با کوس خسرو بدشت‬
‫بدان تا سپهبد بدو برگذشت‬
‫يکی لشکری همچو کوه سياه‬
‫گذشتند بر پيش بيدار شاه‬
‫پس لشکر اندر سپهدار طوس‬
‫بيامد بر شه زمين داد بوس‬
‫برو آفرين کرد و بر شد خروش‬
‫جهان آمد از بانگ اسپان بجوش‬
‫يکی ابر بست از بر گرد سم‬
‫برآمد خروشيدن گاو دم‬
‫ز بس جوشن و کاويانی درفش‬
‫شده روی گيتی سراسر بنفش‬
‫تو خورشيد گفتی به آب اندر است‬
‫سپهر و ستاره بخواب اندر است‬
‫نهاد از بر پيل پيروزه مهد‬
‫همی رفت زين گونه تا رود شهد‬

‫‫‫‫‫‫‫

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.