Home / Bulgarian / How to survive in a job you dislike…until you find your dream one – Как да оцелеете на работа, която не харесвате …докато не намерите мечтаната професия

How to survive in a job you dislike…until you find your dream one – Как да оцелеете на работа, която не харесвате …докато не намерите мечтаната професия

???????????????????????????????????????

Как да оцелеете на работа, която не харесвате …докато не намерите мечтаната професия.

Работата е съществена част от живота на всеки човек. Щастливци са тези, които са намерили своята мечтана работа, които правят нещо, което им носи удоволствие и които ходят всяка сутрин с желание на работното си място.
По-голяма част от работещите обаче не могат да се похвалят с мечтаната работа. На много хора им се налага да вършат нещо, само защото трябва да изкарват пари, за да живеят, да си плащат сметките и да поддържат някакъв стандарт на живот.
В случай, че вие сте от втората група, най-вероятно за вас е истинско мъчение да издържате всеки ден периода от 09:00 до 18:00 часа. Ето няколко съвета, които ще ви помогнат да „оцелеете“ на работата, която не харесвате – поне докато не намерите своето истинско призвание:
1. Намерете начин да внесете вашата страст в работния си ден. Помислете за това по какъв начин може да приложите уменията си на сегашната позиция. Бъдете креативни! Например, ако умеете да рисувате добре, но работите в ресторант, може да измислите интересен редизайн на менютата.
2. Носете си бележник. По време на работния ден може да нахвърляте идеи върху лист хартия. По този начин ще се чувствате, че развивате и работите по своята мечта. Записвайте всички добри мисли, които се въртят в главата ви и в края на седмицата ги преглеждайте. Не е изключено сами да намерите отговора, от който се нуждаете и решението на вашия проблем.
3. Всеки ден отделяйте време за своята страст. Казват, че ако обичате това, което правите, тогава и то ще ви обича. Ето защо прекарвайте време, правейки това, което ви доставя удоволствие. По този начин ще изградите доверие във вашите способности и това ще ви направи по-способни. Ако обичате да пишете, направете си блог, ако обичате да готвите – експериментирайте в кухнята.
4. Напуснете работата, която ви прави нещастни. Ако използвате сегашната си работа като сигурно убежище, но дълбоко в себе си знаете, че сте готови да напуснете, тогава го направете. Потърсете работа в сферата, в която искате да се развивате. Може да не стане лесно, но важното е да не спирате да опитвате. Рано или късно, късметът ще ви се усмихне.
5. Бъдете благодарни. Не забравяйте, че сегашната ви работа ви осигурява финансовата сигурност, от която се нуждаете, за да преследвате мечтаната си работа. Мислете за себе си като за късметлии, след като всеки ден има какво да сложите на масата си – милиони хора по света не разполагат с тази привилегия. Отделяйте по няколко минути на ден, за да записвате по три неща, за които сте благодарни. Тази техника ще ви помогне по-лесно да преглътнете неудовлетворението от настоящата си работа и да оцените това, което наистина е важно.
6. Не се вманиачавайте в работата, за която мечтаете. Разбира се, вие трябва да се борите за нея, но в крайна сметка работата не е целият ви живот. Прекарвайте свободното си време пълноценно – упражнявайте се, медитирайте, срещайте се с приятели, отдайте се на любимото си хоби. Не си позволявайте да се прибирате вкъщи недоволни и не мрънкайте всяка вечер, че трябва да ходите на работа на следващата сутрин.

*********************

How to survive in a job you dislike…until you find your dream one

Work is an essential part of every person’s life. Lucky are those who have found their dream job, that do something that brings them pleasure and that walk every morning with a desire to work.
The majority of workers, however, can,t boast a dream job. Many people have to do something just because they have to earn money to live, pay their bills and maintain a standard of living.
If you are in the second group, the most likely for you it is a torture every day between 09:00 to 18:00. Here are a few tips that will help you “survive” the work that you do not like – at least until you find your true job:
1 Find a way to bring your passion into your work day. Think about how you can apply your skills to the current position. Be creative! For example, if you know how to draw well, but working in a restaurant, you can invent interesting redesign of the menus.
2 Bring a notebook. During the working day can jot down ideas on paper. Thus feel that develop and work on your dream. Write down all the good thoughts that spin in your head and at the end of the week view them. It is not excluded themselves find the answer you need and solution to your problem.
3 Every day take time for your passion. They say if you love what you do, then it will love you, too. Therefore, spend time doing what you pleasure. This will build confidence in your abilities and it will make you more capable. If you love to write, make your blog if you love to cook – experiment in the kitchen.
4 Leave the work that makes you unhappy. If you use your current job as a safe haven, but deep down you know that you are ready to leave, then do it. Look for work in the field in which you want to develop. It may not be easy, but the important thing is not to stop trying. Sooner or later, your luck will smile.
5 Be grateful. Remember that your current job provides you the financial security you need to pursue your dream job. Think of yourself as lucky since every day there is something to put on your table – millions of people worldwide do not have that privilege. Spend a few minutes a day to record three things you are grateful for. This technique will help you more easily swallow the frustration of this work and to evaluate what is really important.
6 Do not be obsessed about job you dream. Of course, you have to fight for it, but in the end the work is not your whole life. Spend your free time fully – Exercise, meditate, meet up with friends, indulge in your favorite hobby. Do not let yourself go home unhappy and do not fret every night that you have to go to work the next morning.

Telegram Channel

About Violet Alex

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.