Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : ‫چو گودرز بشنيد گفتار گيو

چنین گفت فردوسی پاکزاد : ‫چو گودرز بشنيد گفتار گيو

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

کشته شدن ريونيز شاهزاده ایرانی در جنگ با تورانیان

*

‫‫‫
‫چو گودرز بشنيد گفتار گيو‬
‫بديد آن سر و ترگ بيدار نيو‬
‫پشيمان شد از دانش و رای خويش‬
‫بيفشارد بر جايگه پای خويش‬
‫گرازه برون آمد و گستهم‬
‫ابا برته و زنگه ی يل بهم‬
‫بخوردند سوگندهای گران‬
‫که پيمان شکستن نبود اندران‬
‫کزين رزمگه برنتابيم روی‬
‫گر از گرز خون اندر آيد بجوی‬
‫وزان جايگه ران بيفشاردند‬
‫برزم اندرون گرز بگذاردند‬
‫ز هر سو سپه بيکران کشته شد‬
‫زمانه همی بر بدی گشته شد‬
‫به بيژن چنين گفت گودرز پير‬
‫کز ايدر برو زود برسان تير‬
‫بسوی فريبرز برکش عنان‬
‫بپيش من آر اختر کاويان‬
‫مگر خود فريبرز با آن درفش‬
‫بيايد کند روی دشمن بنفش‬
‫چو بشنيد بيژن برانگيخت اسپ‬
‫بيامد بکردار آذرگشسپ‬
‫بنزد فريبرز و با او بگفت‬
‫که ايدر چه داری سپه در نهفت‬
‫عنان را چو گردان يکی برگرای‬
‫برين کوه سر بر فزون زين مپای‬
‫اگر تو نيايی مرا ده درفش‬
‫سواران و اين تيغهای بنفش‬
‫چو بيژن سخن با فريبرز گفت‬
‫نکرد او خرد با دل خويش جفت‬
‫يکی بانگ برزد به بيژن که رو‬
‫که در کار تندی و در جنگ نو‬
‫مرا شاه داد اين درفش و سپاه‬
‫همين پهلوانی و تخت و کلاه‬
‫درفش از در بيژن گيو نيست‬
‫نه اندر جهان سربسر نيو نيست‬
‫يکی تيغ بگرفت بيژن بنفش‬
‫بزد ناگهان بر ميان درفش‬
‫بدو نيمه کرد اختر کاويان‬‬‬
‫يکی نيمه برداشت گرد از ميان‬
‫بيامد که آرد بنزد سپاه‬
‫چو ترکان بديدند اختر براه‬
‫يکی شيردل لشکری جنگجوی‬
‫همه سوی بيژن نهادند روی‬
‫کشيدند گوپال و تيغ بنفش‬
‫به پيکار آن کاويانی درفش‬
‫چنين گفت هومان که آن اخترست‬
‫که نيروی ايران بدو اندر است‬
‫درفش بنفش ار بچنگ آوريم‬
‫جهان جمله بر شاه تنگ آوريم‬
‫کمان را بزه کرد بيژن چو گرد‬
‫بريشان يکی تيرباران بکرد‬
‫سپه يکسر از تير او دور شد‬
‫همی گرگ درنده را سور شد‬
‫بگفتند با گيو و با گستهم‬
‫سواران که بودند با او بهم‬
‫که مان رفت بايد بتوران سپاه‬
‫ربودن ازيشان همی تاج و گاه‬
‫ز گردان ايران دلاور سران‬
‫برفتند بسيار نيزه وران‬
‫بکشتند زيشان فراوان سوار‬
‫بيامد ز ره بيژن نامدار‬
‫سپاه اندر آمد بگرد درفش‬
‫هوا شد ز گرد سواران بنفش‬
‫دگر باره از جای برخاستند‬
‫بران دشت رزمی نو آراستند‬
‫به پيش سپه کشته شد ريونيز‬
‫که کاوس را بد چو جان عزيز‬
‫يکی تاجور شاه کهتر پسر‬
‫نياز فريبرز و جان پدر‬
‫سر و تاج او اندر آمد بخاک‬
‫بسی نامور جامه کردند چاک‬
‫ازان پس خروشی برآورد گيو‬
‫که ای نامداران و گردان نيو‬
‫چنويی نبود اندرين رزمگاه‬
‫جوان و سرافراز و فرزند شاه‬
‫نبيره جهاندار کاوس پير‬
‫سه تن کشته شد زار بر خيره خير‬
‫فرود سياوش چون ريونيز‬
‫بگيتی فزون زين شگفتی چه چيز‬
‫اگر تاج آن نارسيده جوان‬
‫بدشمن رسد شرم دارد روان‬
‫اگر من بجنبم ازين رزمگاه‬
‫شکست اندر آيد بايران سپاه‬
‫نبايد که آن افسر شهريار‬
‫بترکان رسد در صف کارزار‬
‫فزايد بر اين ننگها ننگ نيز‬
‫ازين افسر و کشتن ريو نيز‬
‫چنان بد که بشنيد آواز گيو‬
‫سپهبد سرافراز پيران نيو‬
‫برامد بنوی يکی کارزار‬
‫ز لشکر بران افسر نامدار‬
‫فراوان ز هر سو سپه کشته شد‬
‫سربخت گردنکشان گشته شد‬
‫برآويخت چون شير بهرام گرد‬
‫بنيزه بريشان يکی حمله برد‬
‫بنوک سنان تاج را برگرفت‬
‫دو لشکر بدو مانده اندر شگفت‬
‫همی بود زان گونه تا تيره گشت‬
‫همی ديده از تيرگی خيره گشت‬
‫چنين هر زمانی برآشوفتند‬
‫همی بر سر يکدگر کوفتند‬
‫ز گودرزيان هشت تن زنده بود‬
‫بران رزمگه ديگر افگنده بود‬
‫هم از تخمه ی گيو چون بيست و پنج‬
‫که بودند زيبای ديهيم و گنج‬
‫هم از تخم کاوس هفتاد مرد‬
‫سواران و شيران روز نبرد‬
‫جز از ريونيز آن سر تاجدار‬
‫سزد گر نيايد کسی در شمار‬
‫چو سيصد تن از تخم افراسياب‬
‫کجا بختشان اندر آمد بخواب‬
‫ز خويشان پيران چو نهصد سوار‬
‫کم آمد برين روز در کارزار‬
‫همان دست پيران بد و روز اوی‬
‫ازان اختر گيتی افروز اوی‬
‫نبد روز پيکار ايرانيان‬
‫ازان جنگ جستن سرآمد زمان‬
‫از آوردگه روی برگاشتند‬
‫همی خستگان خوار بگذاشتند‬
‫بدانگه کجا بخت برگشته بود‬
‫دمان باره ی گستهم کشته بود‬
‫پياده همی رفت نيزه بدست‬
‫ابا جوشن و خود برسان مست‬
‫چو بيژن بگستهم نزديک شد‬
‫شب آمد همی روز تاريک شد‬
‫بدو گفت هين برنشين از پسم‬
‫گرامیتر از تو نباشد کسم‬
‫نشستند هر دو بران بارگی‬
‫چو خورشيد شد تيره يکبارگی‬
‫همه سوی آن دامن کوهسار‬
‫گريزان برفتند برگشته کار‬
‫سواران ترکان همه شاددل‬
‫ز رنج و ز غم گشته آزاددل‬
‫بلشکرگه خويش بازآمدند‬
‫گرازنده و بزم ساز آمدند‬

‫‫‫‫‫‫‫

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.