Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : رونده بر شاه برد آگهی‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : رونده بر شاه برد آگهی‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

خشم کیخسرو بر طوس و برکناری او

*‫

‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫رونده بر شاه برد آگهی‬
‫که تيره شد آن روزگار مهی‬
‫چو شاه دلير اين سخنها شنيد‬
‫بجوشيد وز غم دلش بردميد‬
‫ز کار برادر پر از درد بود‬
‫بران درد بر درد لشکر فزود‬
‫زبان کرد گويا بنفرين طوس‬
‫شب تيره تا گاه بانگ خروس‬
‫دبير خردمند را پيش خواند‬
‫دل آگنده بودش ز غم برفشاند‬
‫يکی نامه بنوشت پر آب چشم‬
‫ز بهر برادر پر از درد و خشم‬
‫بسوی فريبرز کاوس شاه‬
‫يکی سوی پرمايگان سپاه‬
‫سر نامه بود از نخست آفرين‬
‫چنانچون بود رسم آيين و دين‬
‫بنام خداوند خورشيد و ماه‬
‫کجا داد بر نيکوی دستگاه‬
‫جهان و مکان و زمان آفريد‬
‫پی مور و پيل گران آفريد‬
‫ازويست پيروزی و زو شکيب‬
‫بنيک و ببد زو رسد کام و زيب‬
‫خرد داد و جان و تن زورمند‬
‫بزرگی و ديهيم و تخت بلند‬
‫رهايی نيابد سر از بند اوی‬
‫يکی را همه فر و اورند اوی‬
‫يکی را دگر شوربختی دهد‬
‫نياز و غم و درد و سختی دهد‬
‫ز رخشنده خورشيد تا تيره خاک‬
‫همه داد بينم ز يزدان پاک‬
‫بشد طوس با کاويانی درفش‬
‫ز لشکر چهل مرد زرينه کفش‬
‫بتوران فرستادمش با سپاه‬
‫برادر شد از کين نخستين تباه‬
‫بايران چنو هيچ مهتر مباد‬
‫وزين گونه سالار لشکر مباد‬
‫دريغا برادر فرود جوان‬
‫سر نامداران و پشت گوان‬
‫ز کين پدر زار و گريان بدم‬
‫بران درد يک چند بريان بدم‬
‫کنون بر برادر ببايد گريست‬
‫ندانم مرا دشمن و دوست کيست‬
‫مرو گفتم او را براه چرم‬
‫مزن بر کلات و سپدکوه دم‬
‫بران ره فرودست و با لشکرست‬
‫همان کی نژاد است و کنداور است‬
‫نداند که اين لشکر از بن کيند‬
‫از ايران سپاهند گر خود چيند‬
‫ازان کوه جنگ آورد بی گمان‬
‫فراوان سران را سرآرد زمان‬
‫دريغ آنچنان گرد خسرونژاد‬
‫که طوس فرومايه دادش بباد‬
‫اگر پيش از اين او سپهبد بدست‬
‫ز کاوس شاه اختر بد بدست‬
‫برزم اندرون نيز خواب آيدش‬
‫چو بی می نشيند شتاب آيدش‬
‫هنرها همه هست نزديک اوی‬
‫مبادا چنان جان تاريک اوی‬
‫چو اين نامه خوانی هماندر شتاب‬
‫ز دل دور کن خورد آرام و خواب‬
‫سبک طوس را بازگردان بجای‬
‫ز فرمان مگرد و مزن هيچ رای‬
‫سپهدار و سالار زرينه کفش‬
‫تو می باش با کاويانی درفش‬
‫سرافراز گودرز ازان انجمن‬
‫بهر کار باشد ترا رای زن‬
‫مکن هيچ در جنگ جستن شتاب‬
‫ز می دور باش و مپيمای خواب‬
‫بتندی مجو ايچ رزم از نخست‬
‫همی باش تا خسته گردد درست‬
‫ترا پيش رو گيو باشد بجنگ‬
‫که با فر و برزست و چنگ پلنگ‬
‫فرازآور از هر سوی ساز رزم‬
‫مبادا که آيد ترا رای بزم‬
‫نهاد از بر نامه بر مهر شاه‬
‫فرستاده را گفت برکش براه‬
‫ز رفتن شب و روز ماسای هيچ‬
‫بهر منزلی اسپ ديگر بسيچ‬
‫بيامد فرستاده هم زين نشان‬
‫بنزديک آن نامور سرکشان‬
‫بنزد فريبرز شد نامه دار‬
‫بدو داد پس نامه ی شهريار‬
‫فريبرز طوس و يلان را بخواند‬
‫ز کار گذشته فراوان براند‬
‫همان نامور گيو و گودرز را‬
‫سواران و گردان آن مرز را‬
‫چو برخواند آن نامه ی شهريار‬
‫جهان را درختی نو آمد ببار‬
‫بزرگان و شيران ايران زمين‬
‫همه شاه را خواندند آفرين‬
‫بياورد طوس آن گرامی درفش‬
‫ابا کوس و پيلان و زرينه کفش‬
‫بنزد فريبرز بردند و گفت‬
‫که آمد سزا را سزاوار جفت‬
‫همه ساله بخت تو پيروز باد‬
‫همه روزگار تو نوروز باد‬
‫برفت و ببرد آنک بد نوذری‬
‫سواران جنگ آور و لشکری‬
‫بنزديک شاه آمد از دشت جنگ‬
‫برهبر نکرد ايچگونه درنگ‬
‫زمين را ببوسيد در پيش شاه‬
‫نکرد ايچ خسرو بدو در نگاه‬
‫بدشنام بگشاد لب شهريار‬
‫بران انجمن طوس را کرد خوار‬
‫ازان پس بدو گفت کای بدنشان‬
‫که کمباد نامت ز گردنکشان‬
‫نترسی همی از جهاندار پاک‬
‫ز گردان نيامد ترا شرم و باک‬
‫نگفتم مرو سوی راه چرم‬
‫برفتی و دادی دل من به غم‬
‫نخستين بکين من آراستی‬
‫نژاد سياوش را کاستی‬
‫برادر سرافراز جنگی فرود‬
‫کجا هم چنو در زمانه نبود‬
‫بکشتی کسی را که در کارزار‬
‫چو تو لشکری خواستی روزکار‬
‫وزان پس که رفتی بران رزمگاه‬
‫نبودت بجز رامش و بزمگاه‬
‫ترا جايگه نيست در شارستان‬
‫بزيبد ترا بند و بيمارستان‬
‫ترا پيش آزادگان کار نيست‬
‫کجا مر ترا رای هشيار نيست‬
‫سزاوار مسماری و بند و غل‬
‫نه اندر خور تاج و ديهيم و مل‬
‫نژاد منوچهر و ريش سپيد‬
‫ترا داد بر زندگانی اميد‬
‫وگرنه بفرمودمی تا سرت‬‬‬
‫بدانديش کردی جدا از برت‬
‫برو جاودان خانه زندان توست‬
‫همان گوهر بد نگهبان توست‬
‫ز پيشش براند و بفرمود بند‬
‫به بند از دلش بيخ شادی بکند‬

‫‫‫‫‫‫‫

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.