web stats
Home / Literature / سروده ای از واصف باختری : گنج بادآورد

سروده ای از واصف باختری : گنج بادآورد

Wasef Bakhtari - 7

گنج بادآوردهای فقر آلوده گان آن گنج باد آورد کو؟
آن يل گردن فراز پهنة ناورد کو؟
سرخرو، نی سرخ جامه، سبز چون روح بهار
آن که پيش دشمنان رنگش نديدم زرد کو؟
با زبان بيزبانی داستانپرداز بود
آن نگاهان نجيب، آن چشم غمپرورد کو؟
ای کدامين دست ناپيدا ز پا افگنديش
کو چنان درد آشنای ديگر ای بی درد کو؟
آن که شبهای سترون را به خاکستر نشاند
آن که پيغام بلوغ عشق می آورد کو؟
دفتر سرخ شهادت را دلارا شاه بيت
آن به سوز سينه در ديوان هستی فرد کو؟
 

واصف باختری

Wasef Bakhtari - 3

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*