web stats
Home / Literature / سروده ای از سنایی غزنوی : ای بنـــام و خـــوی خـــوش مـــيراث دار مصـــطفا‬

سروده ای از سنایی غزنوی : ای بنـــام و خـــوی خـــوش مـــيراث دار مصـــطفا‬

سنایی غزنوی

 

‫ای بنـــام و خـــوی خـــوش مـــيراث دار مصـــطفا‬

‫بــر تــو عاشــق هــردوگیتــی و توعاشــق برســخا‬

‫رشوت از حُکمت چنان دوراست کزگردون فساد‬

‫بــدعت از علمــت چنــان پاکســت کــز جنّت وبــا‬

‫برفکنــدی رســم ظلــم واســم رشــوت از جهــان‬

‫تاشـــــدی برمســـــند حکـــــم شـــــریعت پادشـــــا‬

‫ای کـــه بـــر صـــحرا نزیبـــد جـــز بـــرای خـــدمتت‬

‫هـــیچ هدهـــد را کـــلاه و هـــیچ طـــوطی را قبـــا‬

‫دوســت روئــی آنچنــان کــز پشــت مــاهی تــا بمــاه‬

‫برتـــو هـــر موجـــود را عشـــقی دگـــر بیـــنم جـــدا‬

‫گرچـــه نـــاهموار بـــود از پیشـــکاران کـــار حکـــم‬ ‫

پــیش از ایــن لــیکن ز فرّ عــدل تــو در وقــت مــا‬

آنچنــان شــد خانــدان حکــم کــز انصــاف وعــدل

میکنـــد مـــر خـــاک را از بـــاد، عـــدل تـــو جـــدا‬

‫جـــز دعـــای تـــو نمـــیگوینـــد شـــيران در زئـــير‬ ‫

جـــز ثنـــای تـــو نمـــیخواهنـــد مرغـــان در نـــوا‬

‫‬ایندر حکمست و این دعوی که کردم راست بـود‬

‫گــــر نــــداری اســــتوارم، بگــــذرانم صــــدگــــوا‬

‫عقــل انــدر کارگــاه جــان، روائــی خواســت یافـت‬ ‫

از بـــرای خـــدمت صـــدرت، نـــه از بهـــر بهـــا‬

‫ناگهــان دیــدم کــه گــردان گشــت برگــردون نطــق‬

‫بیست و نه کوکب همـه تـاری ولیـک اصـل ضـیا‬

‫بعضی از وی چون بنات النّعش وبعضی چون هلال‬

‫بعضی ازوی چون ثریّـا بعضـی از وی چـون سُـها‬

شکلهاشـــان در مخـــارج نقـــش نفـــس ناطقـــه‬

‫ذاتهاشـــان بــــر منــــابر، شـــرح شــــرع مصــــطفا‬

‫چشمن من چون گوش گشتی چون ندیـدی بـرزمين‬ ‫

گوش من چون چشم گشتی چون شـدندی برسـما‬

‫ترجمـــان کفـــرودین بودنـــد و جاســـوس ضـــمير‬

‫قهرمـــان عقـــل و جـــان بودنـــد و فرزنـــد هـــوا‬

‫عقـــل چـــون دریـــافتن شـــداین همـــه گردآمدنـــد‬

‫نــــزد او از بهــــر عــــزّ ســــرمد و کســــب بقــــا‬

‫عقـــل عاجزشـــد ازیشـــان زانکـــه ریشـــۀ آن ردا‬

‫ایـــن یکـــی گفتـــی مـــرا ســـازآندگرگفتـــی مـــرا‬

‫عقــل چــون مــر ســيرتت را چاکریهــا کــرده بــود‬

‫کــرد چــون خلقــت امیــد هــر یکــی زیشــان روا‬

‫مــبهم و رمــز ازچــه گــویم، چــون نگــویم آشــکار‬

‫نــه کســی اینجــای بیگانــه اســت مــائیم و شــما‬

‫وانکــه شــعری خواســتم گفــتن تــرا از بهــر شــکر‬

‫نـــز بـــرای آنکـــه تـــا بـــار دگـــر جـــویم عطـــا‬

حرفهــا دیــدم کــه خــودرا یــک بیــک برمــیزدنــد‬

‫پــیش مــن زاریک نــان زانســان کــه پــيران در دعــا‬

‫گــاه تــاج ازســرهمی انــداخت شــين برســان ســين‬

‫گـــــاه پیشـــــم ســـــرنگون میشـــــد الف ماننـــــد لا‬

‫همچـــوجیم و دال و راوقـــاف و عـــين ولام ونـــون‬

‫از الف تــــا یــــا دگرهــــا مانــــده در پیشــــم دو تــــا‬

ایــن همــی گفــت: ای ســنائی اللّــه اللّــه زینهــار‬

‫از جمـــال مـــدح او، مـــا را نصـــیبی کـــن ســـنا‬

‫وان دگرگفتـــــی مـــــراکن قافیـــــت در مـــــدح او‬

‫تــــا بــــدّرم همچــــو اقبــــالش مخــــالف را قفــــا‬

‫ویـــن دگـــرگفتـــی مـــرا حـــرف روی کـــن تـــاچنو‬

‫در میـــــان حرفهـــــا بـــــازار مـــــن گـــــردد روا‬

‫چــون زخُلــق معنویــت آن دیــده بــودم در زمــان‬

‫از پــــی تشــــریف ایشــــان مثنــــوی گفــــتم ثنــــا‬

‫ز آنچنـــان ســـيرت چنـــين معنـــی همیزایـــد بلـــی‬ ‫

ز آســمان چــون نــوش بــارد، نــوش باشــد نوشــبا‬

‫تـــا بیـــابی گـــر بجـــوئی ازبـــرای حـــجّ و غـــزو‬

‫در مناســک حکــم حــج و در ســير حکــم غــزا‬

از چنــين انصــافها چــون غازیــان بــادت ثــواب‬

‫وز چنــان کردارهــا چــون حاجیــان بــادت جــزا‬

اخــــترت بــــادا منــــير و طالعــــت بــــادا قــــوی‬

‫رتبتـــــت بـــــادا بلنـــــد و حاجتـــــت بـــــادا روا‬

سنایی غزنوی

sanaei

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*