Home / Literature / سروده ای از پروین اعتصامی : بسوز اندرين تيه، ای دل نهانی‬ ‫

سروده ای از پروین اعتصامی : بسوز اندرين تيه، ای دل نهانی‬ ‫

پروین اعتصامی 2

 

‫بسوز اندرين تيه، ای دل نهانی‬ ‫

مخواه از درخت جهان سايبانی‬

‫سبکدانه در مزرع خود بيفشان‬ ‫

گر اين برزگر ميکند سرگرانی‬

‫چو کار آگهان کار بايست کردن‬ ‫

چه رسم و رهی بهتر از کاردانی‬

‫زمانه به گنج تو تا چشم دارد‬

‫نياموزدت شيوه ی پاسبانی‬

‫سياه و سفيدند اوراق هستی‬ ‫

يکی انده و آن يکی شادمانی‬

‫همه صيد صياد چرخيم روزی‬ ‫

برای که اين دام ميگسترانی‬

‫ندوزد قبای تو اين سفله درزی‬

‫بگرداندت سر به چيره زبانی‬

‫چو شاگردی مکتب ديو کردی‬ ‫

ببايست لوح و کتابش بخوانی‬

‫همه ديدنيها و دانستنيها‬ ‫

ببين و بدان تا که روزی بدانی‬

‫چرا توبه ی گرگ را ميپذيری‬ ‫

چرا تحفه ی ديو را ميستانی‬

‫چو نيروی بازوت هست، ای توانا‬

‫بدرماندگان رحم کن تا توانی‬

‫درين نيلگون نامه، ثبت است با هم‬ ‫

حساب توانائی و ناتوانی‬

‫جوانا، بروز جوانی ز پيری‬

‫بينديش، کز پير نايد جوانی‬

‫روانی که ايزد ترا رايگان داد‬ ‫

بگيرد يکی روز هم رايگانی‬

‫چو کار تو ز امروز ماند بفردا‬ ‫

چه کاری کنی چون بفردا نمانی‬

‫غرض کشتن ماست، ورنه شب و روز‬ ‫

بخيره نکردند با هم تبانی‬

‫بدزدد ز تو باز دهر اين کبوتر‬ ‫

گرش پر ببندی و گر برپرانی‬

‫بود خوابهای تو بيگاه و سنگين‬ ‫

بود حمله های قضا ناگهانی‬

‫زيان را تو برداشتی، سود را چرخ‬

‫شگفتی است اين گونه بازارگانی‬

‫تو خود ميروی از پی نفس گمراه‬ ‫

بدين ورطه خود را تو خود ميکشانی‬

‫ندارد ز کس رهزن آز پروا‬

‫ز بام افتد، گرش از در برانی‬

‫چه ميدزدی از فرصت کار و کوشش‬ ‫

تو خود نيز کالای دزد جهانی‬

‫ترازوی کار تو شد چرخ اخضر‬

‫ز کردارها گه سبک، گه گرانی‬

‫بتدبير، مار هوی را فسونی‬ ‫

به تمييز، تيغ خرد را فسانی‬

‫بسی عيبهای تو پوشيده ماند‬

‫اگر پرده ی جهل را بردرانی‬

‫ز گرداب نفس ارتوانی رهيدن‬

‫ز گردابها خويش را وارهانی‬

‫همی گرگ ايام بر تو بخندد‬ ‫

که چون بره، اين گرگ ميپرورانی‬

‫ميان تو و نيستی جز دمی نيست‬

‫بسيجی کن اکنون که خود در ميانی‬

‫ز روز نخستين همين بود گيتی‬

‫تو نيز از نخست آنچه بودی همانی‬

‫به سرچشمه ی جان، شکسته سبوئی‬ ‫

به ميخانه ی تن، ز دردی کشانی‬

‫بدوک وجود آنچنان کار ميکن‬ ‫

که سر رشته ی عقل را نگسلانی‬

‫دفينه است عقل و تو گنجور عاقل‬ ‫

سفينه است عمر و تواش بادبانی‬

‫بصد چشم می بيندت چرخ گردان‬ ‫

مپندار کاز چشم گيتی نهانی‬

‫درين دائره هر چه هستی پديدی‬ ‫

درين آينه هر که هستی عيانی‬

‫تو چون ذره اين باد را در کمندی‬

‫تو چو صعوه اين مار را در دهانی‬

‫شنيدی چو اندرز من، از تو خواهم‬ ‫

که بشنيده ی خويش را بشنوانی‬

‫ترا سفره آماده و ديو ناهار‬ ‫

بر اين سفره بنگر کرا مينشانی‬

‫از آن روز برنان گرمی رسيدی‬ ‫

که گر ناشتائيست نانش رسانی‬

‫زمانه بسی بيشتر از تو داند‬

‫چه خوش ميکنی دل که بسيار دانی‬

‫کشد کام و ناکام، چرخت بميدان‬ ‫

کشد گر جبانی و گر پهلوانی‬

‫کمان سپهرت بيندازد آخر‬

‫تو مانند تيری که اندر کمانی‬

‫مه و سال چون کاروانيست خامش‬ ‫

تو يکچند همراه اين کاروانی‬

‫حکايت کند رشته ی کارگاهت‬

‫اگر ديبه، گر بوريا، گر کتانی‬

‫هنرها گهرهای پاک وجودند‬ ‫

تو يکروز بحری و يکروز کانی‬

‫نکو خانه ای ساختی ای کبوتر‬ ‫

نديدی که با باز هم آشيانی‬

‫بما جهل زان کرد دستان که هرگز‬ ‫

نکرديم با عقل همداستانی‬

‫برآنست ديو هوی تا بسوزی‬

‫تو نيز از سيه روزگاری برآنی‬

‫در اين باغ دلکش که گيتيش نامست‬

‫قضا و قدر ميکند باغبانی‬

‫بگلزار، گل يک نفس بود مهمان‬ ‫

فلک زود رنجيد از ميزبانی‬

‫بيا تا خراميم سوی گلستان‬

‫بنظاره ی دولت بوستانی‬

‫سحر ابر آذاری آمد ز دريا‬ ‫

بطرف چمن کرد گوهر فشانی‬

‫زمين از صفای رياحين الوان‬

‫زند طعنه بر نقش ارژنگ مانی‬

‫نهاده بسر نرگس از زر کلاهی‬

‫ببر کرده پيراهن پرنيانی‬

‫ازين کوچکه کوچ بايست کردن‬ ‫

که کردست بر روی پل زندگانی‬

‫قفس بشکن ای روح، پرواز ميکن‬ ‫

چرا پايبند اندرين خاکدانی‬

‫همائی تو و سدره ات آشيانست‬ ‫

مکن خيره بر کرکسان ميهمانی‬

‫دليران گرفتند اقطار عالم‬ ‫

بشمشير هندی و تيغ يمانی‬

‫از آن نامداران و گردنفرازان‬ ‫

نشانی نماندست جز بی نشانی‬

‫ببين تا چه کردست گردون گردان‬

‫به جمشيد و طهمورث باستانی‬

‫گشوده دهان طاق کسری و گويد‬ ‫

چه شد تاج و تخت انوشيروانی‬

‫چنين است رسم و ره دهر، پروين‬ ‫

بدينگونه شد گردش آسمانی‬

پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.