web stats
Home / Literature / سروده ای از محمد ناظر : در وصف بند امير

سروده ای از محمد ناظر : در وصف بند امير

Poetry

 
“در وصف بند امير”

نازم ای مولا بديدم حلـــــقهء انگشــــت تو

آب های صف به صف با پنجه های مشت تو

هفت بندش را بو بســــته دره ها در يا شده

دورهء ديوار آن از صــــخره ها بر پا شــــده

خوش گوارا وصفا با شـــــداديب وجا بجا

از کرامت هايت ای مولای ما شــير خدا (ج)

از” پنير”واز” پودينه” شددوبنـــــدش استوار

دست حق با پنــجه خودکرده بندش ذوالفـقار

” بندهيبت” رانگر آن ســـــينهء راز خدا(ج)

بست محکم ، داده کمک صخره های سنگ را

آن” غلامان” راکه آزادکرده، درراه خدا(ج)

بندشــــان را بســــته محـــــکم تابماند جا بجا

بند” بر بر” در رديف بنـــدها داردقـــــــرار

صورت اعجاز کوه گشـــته به” هيبت” ذولفقار

مانده از اعــجاز اين آثار در بـــندامــــــير

اژدها شدکشـــته وخسروبه قانون شــداســـير

معــجز ديگر هزاران غول از آهنـــــگری

دست وبند وبازوبســــــته تابيا رد چون” علی”

گفت” خسرو” نيست وعيبی آوری تواين چنين

حافظش حق روشنی های درخشـــــيدبرزمين

ناگهان بانگ” علی” باصــــــوت زيبای” علی ”

نعره” الله اکــــبر” ، دورو دورش اجــــــنبی

شيرحق با دست خودبگــــرفت آنجاذولفقار

گفت مســــلمان شو،وياويرانه سازم اين ديار

درتماشايش ملائک برسماوات صف به صف

هی چه می باليد زشادی همه زد کف را به کف

بر بری ها گفت جا نا ما به قربانت شـــــويم

برخدا ما بندگانـــــيم جان به فرما نت کنــــيم

شدمسلمان جملگی چندکارودريک روز شد

مشـــکلاتش حل ولی دين خدا پــيــروز شد

شد روان ســــوی” مدينه” رفت دروقت نماز

وقت آزادی بلال وبا خــــدا ر ا زو نـــــياز

ظاهري بگذشــــــت چنــــــد روز ازنظر

ليکن از صبح همان وقت بود تاوقــــت ديگر

پشت پيغمــبر ستاد وبرنماز آن شــير حق

از وظايف علی تا درنــمازش ما صـــــــدف

نورحق تابيد و لی بند امــــــيرآ با د شد

خســـــــــرو بر بر مسلمان، برد ه ها آزا د شد

“ناظری ” خواهان حاجت رفته بود بندامير

با اميد آمد ، امــــــيد ها ، دارد ازحــــی قدير

محمد ناظر

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*