web stats
Home / Literature / سروده ای از حسین پناهی : شناسنامه‬

سروده ای از حسین پناهی : شناسنامه‬

Hossain Panahi - 01

 

شناسنامه‬

*

‫‫‫من حسينم ، پناهيم.‬
‫خودمو ميبينم ، خودمو ميشنوم ، خودمو فكر ميكنم‬
‫تا هستم جهان ارثيه ی بابامه‬
‫سلاماش ، همه ی عشقاش ، همه ی درداش ، تنهايياش…..‬
‫وقتيم نبودم ، مال شما.‬
‫اگه دوست داری با من ببين‬
‫يابذار باهات ببينم‬
‫با من بگو‬
‫يا بذار با تو بگم‬
‫سلامامونو ، عشقامونو ، دردامونو ، تنهاييامونو ، …. ها ؟‬
‫حرمت نگه دار دلم ، گلم ،‬
‫كاين اشك خونبهای عمر رفته من است‬
‫ميراث من ، نه بقيد قرعه نه به حكم عرف‬
‫يكجا سند زده ام همه را به حرمت چشمانت به نام تو‬
‫مهر و موم شده به اتش سيگار متبرك ملعون.‬
‫كتيبه های خطوط قبائل دور ،‬
‫اين سرگذشت كودكی است كه به سر انگشت پا هرگز‬
‫دستش به شاخه ی هيچ آرزويی نرسيده است‬
‫هر شب گرسنه ميخوابيد‬
‫چند و چرا نمی شناخت دلش‬
‫گرسنگی شرط بقا بود به آيين قبيله ی مهربانش‬
‫پس گريه كن مرا به طراوت‬
‫به دلی كه ميگريسيت بر اسب واژگون كتاب دروغ تاريخش‬
‫و آواز ميخواند رياضيات را در سمفونی با شكوه جدول ضرب با همكلاسيهايش‬
‫دو دو تا …. چهار تا …. چار چار تا …. شونزده تا….. پنج چنج تا….‬
‫در يازده سالگی پا به دنيای عجيب كفش نهاد‬
‫با سر تراشيده و كت بلندی كه از زانوانش ميگذشت‬
‫بابوی كنده ی بد سوز و نفت و عرقهای كهنه….‬
‫آری دلم ، گلم‬
‫اين اشكها خونبهای عمر رفته من است‬
‫ميراث من.‬
‫حكايت آدمی كه جادوی كتاب مسخ و مسحورش كرده بود‬
‫تا بدانم ، بدانم ، بدانم‬
‫به وام وانهادم مهر مادريم را‬
‫گهواره ام را به تمامی
‫و سياه شد در فراموشی سگ سفيد امنيتم‬
‫و كبوترانم را از ياد بردم‬
‫و ميرفتم .. و ميرفتم … و ميرفتم‬
‫تا بدانم و بدانم و بدانم‬
‫از صفحه ای به صفحه ای‬
‫از چهره ای به چهره ای‬
‫از روزی به روزی‬
‫از شهری به شهری‬
‫زير آسمان وطنی كه در آن فقط مرگ را به مساوات تقسيم ميكردند‬
‫سند زده ام يكجا همه را به حرمت چشمان تو‬
‫متبرك شده به آتش سيگار متبرك معلون‬
‫كه ميتركاند يكی يكی حفره های ريه هايم را‬
‫تا شمارش معكوس آغاز شده باشد بر اين مقصود بی مقصد‬
‫از كلامی به كلامی‬
‫….و يكی يكی مردم … بر اين مقصود بی مقصد‬
‫كفايت ميكرد مرا حرمت آويشن‬
‫مرا مهتاب‬
‫مرا لبخند‬
‫و آويشن حرمت چشمان تو بود . …. نبود ؟‬
‫پس دل گره زدم به هر انديشه ای كه آويشن را ميسرود‬
‫مسيح به جلجتا به صليب نمی شد‬
‫و تير باران نمی شد لوركا در گرانادا در شبهای سبز كاجها و مهتاب‬
‫آری يكی يكی ميمردم به بيداری از صفحه ای به صفحه ای‬
‫تا دل گره بزنم به هر انديشه ای كه آويشن را ميسرود.‬
‫پس رسوب كردم با جيبهای پر از سنگ به ته رودخانه اولز همراه با ويرجينيا وولف‬
‫تا بار ديگر مرده باشم بر اين مقصود بی مقصد‬
‫حرمت نگه دار ، دلم ! ، گلم!‬
‫اشكهايی را كه خون بهای عمر رفته ام بود‬
‫داد خود را به بيدادگاه خود آورده ام‬
‫همين‬
‫نه‬
‫به كفر من نترس‬
‫كافر نمی شوم هرگز‬
‫زيرا به نمی دانم های خود ايمان دارم‬
‫-انسان و بی تضاد ؟-‬
‫خمره های منقوش در حجره های ميراث‬
‫عرفان لايت با طعم نعنا‬
‫شك دارم به ترانه ای كه زندانی و زندان بان با هم زمزمه ميكنند‬
‫پس ادامه ميدهم سرگذشت مردی را كه هيچ كس نبود‬
‫با اين همه تو گويی اگر نمی بود‬
‫جهان قادر به حفظ تعادل خود نبود‬
‫چون ان درخت كه زير باران ايستاده است‬
‫نگاهش كن‬
‫چون آن كلاغ‬
‫چون آن خانه.‬
‫ما گلچين تقدير و تصادفيم‬
‫استوای بود و نبود‬
‫به روزگار طوفان موج و نور و رنگ در اشكال گرفتار آمده‬
‫مستطيل های جادو‬
‫مربعهای جادو‬
‫…‬
‫من در همين پنجره معصوميت ادم را گريه كردم‬
‫ديوانگی های ديگران را ديوانه شدم‬
‫در همين پنجره گله به چراغ برده ام‬
‫پادشاهی كرده ام با سر تراشيده و قدرت اداره دو زن‬
‫سر شانه نكردم كه عيال وار بودم و فقير‬
‫زلف به چپ و راست خواباندم تا دل ببرم از دختر عمويم‬
‫از ديوار راست بالا رفتم‬
‫به معجزه ی كودكی با قورباغه ای در جيبم‬
‫حراج كردم يكجا همه ی رازهايم را‬
‫دلقك شدم با دماغ پينوكيو و بته ی گونی به جای موهايم‬
‫آری … دلم ! ، گلم ! حرمت نگه دار‬
‫كاين اشكها خون بهای عمر رفته من است‬
‫سرگذشت كسی كه هيچ كس نبود‬
‫و هميشه گريه ميكرد‬
‫بی مجال انديشه به بغضهايش‬
‫تا كی مرا گريه كند ؟‬
‫تا كی ؟‬
‫و به كدام مرام بميرد.‬
‫آری … دلم ! ، گلم!‬
‫ورق بزن مرا‬
‫و به افتاب فردا بيانديش كه برای تو طلوع ميكند‬
‫با سلام و عطر آويشن‬

‫‫‫‫

حسین پناهی

حسین پناهی- Hossain Panahi

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*