Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : برفتند و روی هوا تيره گشت‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : برفتند و روی هوا تيره گشت‬

فردوسی-و-شاهنامه2013-03-17_ardeshir2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

بدون نتیجه بودن اولین زورآزمایی رستم با سهراب

*‫

‫‫‫‫‫برفتند و روی هوا تيره گشت‬
‫ز سهراب گردون همی خيره گشت‬
‫تو گفتی ز جنگش سرشت آسمان‬
‫نيارامد از تاختن يک زمان‬
‫وگر باره زير اندرش آهنست‬
‫شگفتی روانست و رويين تنست‬
‫شب تيره آمد سوی لشکرش‬
‫ميان سوده از جنگ و از خنجرش‬
‫به هومان چنين گفت کامروز هور‬
‫برآمد جهان کرد پر چنگ و شور‬
‫شما را چه کرد آن سوار دلير‬
‫که يال يلان داشت و آهنگ شير‬
‫بدو گفت هومان که فرمان شاه‬
‫چنان بد کز ايدر نجنبد سپاه‬
‫همه کار ماسخت ناساز بود‬
‫بورد گشتن چه آغاز بود‬
‫بيامی يکی مرد پرخاشجوی‬
‫برين لشکر گشن بنهاد روی‬
‫تو گفتی ز مستی کنون خاستست‬
‫وگر جنگ بايک تن آراستست‬
‫چنين گفت سهراب کاو زين سپاه‬
‫نکرد از دليران کسی را تباه‬
‫از ايرانيان من بسی کشته ام‬
‫زمين را به خون و گل آغشته ام‬
‫کنون خوان همی بايد آراستن‬
‫ببايد به می غم ز دل کاستن‬
‫وزان روی رستم سپه را بديد‬
‫سخن راند با گيو و گفت و شنيد‬
‫که امروز سهراب رزم آزمای‬
‫چگونه به جنگ اندر آورد پای‬
‫چنين گفت با رستم گرد گيو‬
‫کزين گونه هرگز نديديم نيو‬
‫بيامد دمان تا به قلب سپاه‬
‫ز لشکر بر طوس شد کينه خواه‬
‫که او بود بر زين و نيزه بدست‬
‫چو گرگين فرود آمد او برنشست‬
‫بيامد چو با نيزه او را بديد‬
‫به کردار شير ژيان بردميد‬
‫عمودی خميده بزد بر برش‬
‫ز نيرو بيفتاد ترگ از سرش‬
‫نتابيد با او بتابيد روی‬
‫شدند از دليران بسی جنگ جوی‬
‫ز گردان کسی مايه ی او نداشت‬
‫جز از پيلتن پايه ی او نداشت‬
‫هم آيين پيشين نگه داشتيم‬
‫سپاهی برو ساده بگماشتيم‬
‫سواری نشد پيش او يکتنه‬
‫همی تاخت از قلب تا ميمنه‬
‫غمی گشت رستم ز گفتار اوی‬
‫بر شاه کاووس بنهاد روی‬
‫چو کاووس کی پهلوان را بديد‬
‫بر خويش نزديک جايش گزيد‬
‫ز سهراب رستم زبان برگشاد‬
‫ز بالا و برزش همی کرد ياد‬
‫که کس در جهان کودک نارسيد‬
‫بدين شيرمردی و گردی نديد‬
‫به بالا ستاره بسايد همی‬
‫تنش را زمين برگرايد همی‬
‫دو بازو و رانش ز ران هيون‬
‫همانا که دارد ستبری فزون‬
‫به گرز و به تيغ و به تير و کمند‬
‫ز هرگونه ای آزموديم بند‬
‫سرانجام گفتم که من پيش ازين‬
‫بسی گرد را برگرفتم ز زين‬
‫گرفتم دوال کمربند اوی‬
‫بيفشاردم سخت پيوند اوی‬
‫همی خواستم کش ز زين برکنم‬
‫چو ديگر کسانش به خاک افگنم‬
‫گر از باد جنبان شود کوه خار‬
‫نجنبيد بر زين بر آن نامدار‬
‫چو فردا بيايد به دشت نبرد‬
‫به کشتی همی بايدم چاره کرد‬
‫بکوشم ندانم که پيروز کيست‬
‫ببينيم تا رای يزدان به چيست‬
‫کزويست پيروزی و فر و زور‬
‫هم او آفريننده ی ماه و هور‬
‫بدو گفت کاووس يزدان پاک‬
‫دل بدسگالت کند چاک چاک‬
‫من امشب به پيش جهان آفرين‬
‫بمالم فراوان دو رخ بر زمين‬
‫کزويست پيروزی و دستگاه‬
‫به فرمان او تابد از چرخ ماه‬
‫کند تازه اين بار کام ترا‬
‫برآرد به خورشيد نام ترا‬
‫بدو گفت رستم که با فر شاه‬
‫برآيد همه کامه ی نيک خواه‬
‫به لشکر گه خويش بنهاد روی‬
‫پرانديشه جان و سرش کينه جوی‬
‫زواره بيامد خليده روان‬
‫که چون بود امروز بر پهلوان‬
‫ازو خوردنی خواست رستم نخست‬
‫پس آنگه ز انديشگان دل بشست‬
‫چنين راند پيش برادر سخن‬
‫که بيدار دل باش و تندی مکن‬
‫به شبگير چون من به آوردگاه‬
‫روم پيش آن ترک آوردخواه‬
‫بياور سپاه و درفش مرا‬
‫همان تخت و زرينه کفش مرا‬
‫همی باش بر پيش پرده سرای‬
‫چو خورشيد تابان برآيد ز جای‬
‫گر ايدون که پيروز باشم به جنگ‬
‫به آوردگه بر نسازم درنگ‬
‫و گر خود دگرگونه گردد سخن‬
‫تو زاری مياغاز و تندی مکن‬
‫مباشيد يک تن برين رزمگاه‬
‫مسازيد جستن سوی رزم راه‬
‫يکايک سوی زابلستان شويد‬
‫از ايدر به نزديک دستان شويد‬
‫تو خرسند گردان دل مادرم‬
‫چنين کرد يزدان قضا بر سرم‬
‫بگويش که تو دل به من در مبند‬
‫که سودی ندارت بودن نژند‬
‫کس اندر جهان جاودانه نماند‬
‫ز گردون مرا خود بهانه نماند‬
‫بسی شير و ديو و پلنگ و نهنگ‬
‫تبه شد به چنگم به هنگام جنگ‬
‫بسی باره و دژ که کرديم پست‬
‫نياورد کس دست من زير دست‬
‫در مرگ را آن بکوبد که پای‬
‫باسپ اندر آرد بجنبد ز جای‬
‫اگر سال گشتی فزون ازهزار‬
‫همين بود خواهد سرانجام کار‬
‫چو خرسند گردد به دستان بگوی‬
‫که از شاه گيتی مبرتاب روی‬
‫اگر جنگ سازد تو سستی مکن‬
‫چنان رو که او راند از بن سخن‬
‫همه مرگ راييم پير و جوان‬
‫به گيتی نماند کسی جاودان‬
‫ز شب نيمه ای گفت سهراب بود‬
‫دگر نيمه آرامش و خواب بود‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

 

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.