Home / Literature / سروده ای از نادر نادرپور : دو روز یا ده سال

سروده ای از نادر نادرپور : دو روز یا ده سال

Naderpoor2

 

‫دو روز یا ده سال ؟‬

*

همیشه با منی ای نیمه ی جدا از من‬
‫بریده باد زبانم ، چه ناروا گفتم‬
‫تو نیمه نیستی ای جان ، تمام هستی من‬
‫اگر به قھر بگیرد ترا خدا از من‬
‫چگونه بی تو توانم زیست ؟‬
‫چگونه بی تو توانم ماند ؟‬
‫چگونه بی تو سخن بر زبان توانم راند ؟‬
‫همیشه در من بودی ، همیشه میخواندی‬
‫صدای گرم تو در استخوان من میگشت‬
‫همیشه با من بودی ، همیشه دور از من‬
‫همیشه نام خوشت بر زبان من میگشت‬
‫غروبگاهان ، در کوچه های خلوت شھر‬
‫که بوی پیچک ، هذیان عاشقی میگفت‬
‫تو در کنار من آهسته راه میرفتی‬
‫و در کرانه ی چشمان کھربایی تو‬
‫بھار ، در چمن سبز باغ ها میخفت‬
‫شبی که باران در کوچه ها فرو میریخت‬
‫تو میرسیدی و ، باران موی تو بر دوش‬
‫ز موی خیس تو ، عطری غریب بر میخاست‬
‫من از تنفس عطر غریب او ، مدهوش‬
‫در آن خیابان ، شبھای سبز فروردین‬
‫صدای پای تو و پای من طنین میبست‬
‫نسیم ، بوسه ی ما را به آسمان می برد‬
‫و سایه های من و تو ز روشنایی ماه‬
‫چه نقشھا که در آیینه ی زمین میبست‬
‫چه نیمه شبھا کز پشت شیشه های کبود‬
‫ستاره ها را با هم شماره میکردیم‬
‫و چون زبان من و تو ز گفتگو میماند‬
‫نگاه میکردیم و اشاره میکردیم‬
‫دو روز یا ده سال ؟‬
‫نمیتوانم ، هرگز نمیتوانم گفت‬
‫ازین خوشم که فروبست ریشه در دل ما‬
‫گلی که از پس ده سال یا دوروز شکفت‬
‫ز من مپرس که آیا زمان چگونه گذشت‬
‫که من حساب شب و روز را نمیدانم‬
‫من از تو ، یک تپش دل جدا نمی مانم‬
‫من از تو ، روی نخواهم تافت‬
‫من از تو ، دل نتوانم کند‬
‫تو نیز دانم کز من نمی بری پیوند‬
‫همیشه با منی ای نیمه ی جدا از من‬
‫مباد آنکه بگیرد ترا خدا از من‬

نادر نادرپور

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *